තීතං පත්‍රං
Ⅰ අනන්තජීවනස්‍යාශාතෝ ජාතායා ඊශ්වරභක්තේ ර‍්‍යෝග්‍යස්‍ය සත්‍යමතස්‍ය යත් තත්වඥානං යශ්ච විශ්වාස ඊශ්වරස්‍යාභිරුචිතලෝකෛ ර්ලභ්‍යතේ තදර්ථං
Ⅱ යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ප්‍රේරිත ඊශ්වරස්‍ය දාසඃ පෞලෝ(අ)හං සාධාරණවිශ්වාසාත් මම ප්‍රකෘතං ධර්ම්මපුත්‍රං තීතං ප්‍රති ලිඛමි|
Ⅲ නිෂ්කපට ඊශ්වර ආදිකාලාත් පූර්ව්වං තත් ජීවනං ප්‍රතිඥාතවාන් ස්වනිරූපිතසමයේ ච ඝෝෂණයා තත් ප්‍රකාශිතවාන්|
Ⅳ මම ත්‍රාතුරීශ්වරස්‍යාඥයා ච තස්‍ය ඝෝෂණං මයි සමර්පිතම් අභූත්| අස්මාකං තාත ඊශ්වරඃ පරිත්‍රාතා ප්‍රභු ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටශ්ච තුභ්‍යම් අනුග්‍රහං දයාං ශාන්තිඤ්ච විතරතු|
Ⅴ ත්වං යද් අසම්පූර්ණකාර‍්‍ය්‍යාණි සම්පූරයේ ර්මදීයාදේශාච්ච ප්‍රතිනගරං ප්‍රාචීනගණාන් නියෝජයේස්තදර්ථමහං ත්වාං ක්‍රීත්‍යුපද්වීපේ ස්ථාපයිත්වා ගතවාන්|
Ⅵ තස්මාද් යෝ නරෝ (අ)නින්දිත ඒකස්‍යා යෝෂිතඃ ස්වාමී විශ්වාසිනාම් අපචයස්‍යාවාධ්‍යත්වස්‍ය වා දෝෂේණාලිප්තානාඤ්ච සන්තානානාං ජනකෝ භවති ස ඒව යෝග්‍යඃ|
Ⅶ යතෝ හේතෝරද්‍යක්‍ෂේණේශ්වරස්‍ය ගෘහාද්‍යක්‍ෂේණේවානින්දනීයේන භවිතව්‍යං| තේන ස්වේච්ඡාචාරිණා ක්‍රෝධිනා පානාසක්තේන ප්‍රහාරකේණ ලෝභිනා වා න භවිතව්‍යං
Ⅷ කින්ත්වතිථිසේවකේන සල්ලෝකානුරාගිණා විනීතේන න්‍යාය්‍යේන ධාර්ම්මිකේණ ජිතේන්ද්‍රියේණ ච භවිතව්‍යං,
Ⅸ උපදේශේ ච විශ්වස්තං වාක්‍යං තේන ධාරිතව්‍යං යතඃ ස යද් යථාර්ථේනෝපදේශේන ලෝකාන් විනේතුං විඝ්නකාරිණශ්ච නිරුත්තරාන් කර්ත්තුං ශක්නුයාත් තද් ආවශ්‍යකං|
Ⅹ යතස්තේ බහවෝ (අ)වාධ්‍යා අනර්ථකවාක්‍යවාදිනඃ ප්‍රවඤ්චකාශ්ච සන්ති විශේෂතශ්ඡින්නත්වචාං මධ්‍යේ කේචිත් තාදෘශා ලෝකාඃ සන්ති|
Ⅺ තේෂාඤ්ච වාග්‍රෝධ ආවශ්‍යකෝ යතස්තේ කුත්සිතලාභස්‍යාශයානුචිතානි වාක්‍යානි ශික්‍ෂයන්තෝ නිඛිලපරිවාරාණාං සුමතිං නාශයන්ති|
Ⅻ තේෂාං ස්වදේශීය ඒකෝ භවිෂ්‍යද්වාදී වචනමිදමුක්තවාන්, යථා, ක්‍රීතීයමානවාඃ සර්ව්වේ සදා කාපට්‍යවාදිනඃ| හිංස්‍රජන්තුසමානාස්තේ (අ)ලසාශ්චෝදරභාරතඃ||
ⅩⅢ සාක්‍ෂ්‍යමේතත් තථ්‍යං, අතෝे හේතෝස්ත්වං තාන් ගාඪං භර්ත්සය තේ ච යථා විශ්වාසේ ස්වස්ථා භවේයු
ⅩⅣ ර‍්‍යිහූදීයෝපාඛ්‍යානේෂු සත්‍යමතභ්‍රෂ්ටානාං මානවානාම් ආඥාසු ච මනාංසි න නිවේශයේයුස්තථාදිශ|
ⅩⅤ ශුචීනාං කෘතේ සර්ව්වාණ්‍යේව ශුචීනි භවන්ති කින්තු කලඞ්කිතානාම් අවිශ්වාසිනාඤ්ච කෘතේ ශුචි කිමපි න භවති යතස්තේෂාං බුද්ධයඃ සංවේදාශ්ච කලඞ්කිතාඃ සන්ති|
ⅩⅥ ඊශ්වරස්‍ය ඥානං තේ ප්‍රතිජානන්ති කින්තු කර්ම්මභිස්තද් අනඞ්ගීකුර්ව්වතේ යතස්තේ ගර්හිතා අනාඥාග්‍රාහිණඃ සර්ව්වසත්කර්ම්මණශ්චායෝග්‍යාඃ සන්ති|