1 பிதரஸ்ய பத்ரம்ʼ
Ⅰ பந்த-கா³லாதியா-கப்பத³கியா-ஆஸி²யா-பி³து²நியாதே³ஸே²ஷு ப்ரவாஸிநோ யே விகீர்ணலோகா​:
Ⅱ பிதுரீஸ்²வரஸ்ய பூர்வ்வநிர்ணயாத்³ ஆத்மந​: பாவநேந யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாஜ்ஞாக்³ரஹணாய ஸோ²ணிதப்ரோக்ஷணாய சாபி⁴ருசிதாஸ்தாந் ப்ரதி யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ரேரித​: பிதர​: பத்ரம்ʼ லிக²தி| யுஷ்மாந் ப்ரதி பா³ஹுல்யேந ஸா²ந்திரநுக்³ரஹஸ்²ச பூ⁴யாஸ்தாம்ʼ|
Ⅲ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தாத ஈஸ்²வரோ த⁴ந்ய​:, யத​: ஸ ஸ்வகீயப³ஹுக்ருʼபாதோ ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாத்³ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யோத்தா²நேந ஜீவநப்ரத்யாஸா²ர்த²ம் அர்த²தோ
Ⅳ (அ)க்ஷயநிஷ்கலங்காம்லாநஸம்பத்திப்ராப்த்யர்த²ம் அஸ்மாந் புந ர்ஜநயாமாஸ| ஸா ஸம்பத்தி​: ஸ்வர்கே³ (அ)ஸ்மாகம்ʼ க்ருʼதே ஸஞ்சிதா திஷ்ட²தி,
Ⅴ யூயஞ்சேஸ்²வரஸ்ய ஸ²க்தித​: ஸே²ஷகாலே ப்ரகாஸ்²யபரித்ராணார்த²ம்ʼ விஸ்²வாஸேந ரக்ஷ்யத்⁴வே|
Ⅵ தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ யத்³யப்யாநந்தே³ந ப்ரபு²ல்லா ப⁴வத² ததா²பி ஸாம்ப்ரதம்ʼ ப்ரயோஜநஹேதோ​: கியத்காலபர்ய்யந்தம்ʼ நாநாவித⁴பரீக்ஷாபி⁴​: க்லிஸ்²யத்⁴வே|
Ⅶ யதோ வஹ்நிநா யஸ்ய பரீக்ஷா ப⁴வதி தஸ்மாத் நஸ்²வரஸுவர்ணாத³பி ப³ஹுமூல்யம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ விஸ்²வாஸரூபம்ʼ யத் பரீக்ஷிதம்ʼ ஸ்வர்ணம்ʼ தேந யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாக³மநஸமயே ப்ரஸ²ம்ʼஸாயா​: ஸமாத³ரஸ்ய கௌ³ரவஸ்ய ச யோக்³யதா ப்ராப்தவ்யா|
Ⅷ யூயம்ʼ தம்ʼ க்²ரீஷ்டம் அத்³ருʼஷ்ட்வாபி தஸ்மிந் ப்ரீயத்⁴வே ஸாம்ப்ரதம்ʼ தம்ʼ ந பஸ்²யந்தோ(அ)பி தஸ்மிந் விஸ்²வஸந்தோ (அ)நிர்வ்வசநீயேந ப்ரபா⁴வயுக்தேந சாநந்தே³ந ப்ரபு²ல்லா ப⁴வத²,
Ⅸ ஸ்வவிஸ்²வாஸஸ்ய பரிணாமரூபம் ஆத்மநாம்ʼ பரித்ராணம்ʼ லப⁴த்⁴வே ச|
Ⅹ யுஷ்மாஸு யோ (அ)நுக்³ரஹோ வர்த்ததே தத்³விஷயே ய ஈஸ்²வரீயவாக்யம்ʼ கதி²தவந்தஸ்தே ப⁴விஷ்யத்³வாதி³நஸ்தஸ்ய பரித்ராணஸ்யாந்வேஷணம் அநுஸந்தா⁴நஞ்ச க்ருʼதவந்த​:|
Ⅺ விஸே²ஷதஸ்தேஷாமந்தர்வ்வாஸீ ய​: க்²ரீஷ்டஸ்யாத்மா க்²ரீஷ்டே வர்த்திஷ்யமாணாநி து³​:கா²நி தத³நுகா³மிப்ரபா⁴வஞ்ச பூர்வ்வம்ʼ ப்ராகாஸ²யத் தேந க​: கீத்³ருʼஸோ² வா ஸமயோ நிரதி³ஸ்²யதைதஸ்யாநுஸந்தா⁴நம்ʼ க்ருʼதவந்த​:|
Ⅻ ததஸ்தை ர்விஷயைஸ்தே யந்ந ஸ்வாந் கிந்த்வஸ்மாந் உபகுர்வ்வந்த்யேதத் தேஷாம்ʼ நிகடே ப்ராகாஸ்²யத| யாம்ʼஸ்²ச தாந் விஷயாந் தி³வ்யதூ³தா அப்யவநதஸி²ரஸோ நிரீக்ஷிதும் அபி⁴லஷந்தி தே விஷயா​: ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸ்வர்கா³த் ப்ரேஷிதஸ்ய பவித்ரஸ்யாத்மந​: ஸஹாய்யாத்³ யுஷ்மத்ஸமீபே ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரயித்ருʼபி⁴​: ப்ராகாஸ்²யந்த|
ⅩⅢ அதஏவ யூயம்ʼ மந​:கடிப³ந்த⁴நம்ʼ க்ருʼத்வா ப்ரபு³த்³தா⁴​: ஸந்தோ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ரகாஸ²ஸமயே யுஷ்மாஸு வர்த்திஷ்யமாநஸ்யாநுக்³ரஹஸ்ய ஸம்பூர்ணாம்ʼ ப்ரத்யாஸா²ம்ʼ குருத|
ⅩⅣ அபரம்ʼ பூர்வ்வீயாஜ்ஞாநதாவஸ்தா²யா​: குத்ஸிதாபி⁴லாஷாணாம்ʼ யோக்³யம் ஆசாரம்ʼ ந குர்வ்வந்தோ யுஷ்மதா³ஹ்வாநகாரீ யதா² பவித்ரோ (அ)ஸ்தி
ⅩⅤ யூயமப்யாஜ்ஞாக்³ராஹிஸந்தாநா இவ ஸர்வ்வஸ்மிந் ஆசாரே தாத்³ருʼக் பவித்ரா ப⁴வத|
ⅩⅥ யதோ லிகி²தம் ஆஸ்தே, யூயம்ʼ பவித்ராஸ்திஷ்ட²த யஸ்மாத³ஹம்ʼ பவித்ர​:|
ⅩⅦ அபரஞ்ச யோ விநாபக்ஷபாதம் ஏகைகமாநுஷஸ்ய கர்ம்மாநுஸாராத்³ விசாரம்ʼ கரோதி ஸ யதி³ யுஷ்மாபி⁴ஸ்தாத ஆக்²யாயதே தர்ஹி ஸ்வப்ரவாஸஸ்ய காலோ யுஷ்மாபி⁴ ர்பீ⁴த்யா யாப்யதாம்ʼ|
ⅩⅧ யூயம்ʼ நிரர்த²காத் பைத்ருʼகாசாராத் க்ஷயணீயை ரூப்யஸுவர்ணாதி³பி⁴ ர்முக்திம்ʼ ந ப்ராப்ய
ⅩⅨ நிஷ்கலங்கநிர்ம்மலமேஷஸா²வகஸ்யேவ க்²ரீஷ்டஸ்ய ப³ஹுமூல்யேந ருதி⁴ரேண முக்திம்ʼ ப்ராப்தவந்த இதி ஜாநீத²|
ⅩⅩ ஸ ஜக³தோ பி⁴த்திமூலஸ்தா²பநாத் பூர்வ்வம்ʼ நியுக்த​: கிந்து சரமதி³நேஷு யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ ப்ரகாஸி²தோ (அ)ப⁴வத்|
ⅩⅪ யதஸ்தேநைவ ம்ருʼதக³ணாத் தஸ்யோத்தா²பயிதரி தஸ்மை கௌ³ரவதா³தரி சேஸ்²வரே விஸ்²வஸித² தஸ்மாத்³ ஈஸ்²வரே யுஷ்மாகம்ʼ விஸ்²வாஸ​: ப்ரத்யாஸா² சாஸ்தே|
ⅩⅫ யூயம் ஆத்மநா ஸத்யமதஸ்யாஜ்ஞாக்³ரஹணத்³வாரா நிஷ்கபடாய ப்⁴ராத்ருʼப்ரேம்நே பாவிதமநஸோ பூ⁴த்வா நிர்ம்மலாந்த​:கரணை​: பரஸ்பரம்ʼ கா³ட⁴ம்ʼ ப்ரேம குருத|
ⅩⅩⅢ யஸ்மாத்³ யூயம்ʼ க்ஷயணீயவீர்ய்யாத் நஹி கிந்த்வக்ஷயணீயவீர்ய்யாத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய ஜீவநதா³யகேந நித்யஸ்தா²யிநா வாக்யேந புநர்ஜந்ம க்³ருʼஹீதவந்த​:|
ⅩⅩⅣ ஸர்வ்வப்ராணீ த்ருʼணைஸ்துல்யஸ்தத்தேஜஸ்த்ருʼணபுஷ்பவத்| த்ருʼணாநி பரிஸு²ஷ்யதி புஷ்பாணி நிபதந்தி ச|
ⅩⅩⅤ கிந்து வாக்யம்ʼ பரேஸ²ஸ்யாநந்தகாலம்ʼ விதிஷ்ட²தே| ததே³வ ச வாக்யம்ʼ ஸுஸம்ʼவாதே³ந யுஷ்மாகம் அந்திகே ப்ரகாஸி²தம்ʼ|