2 கரிந்தி²ந​: பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஈஸ்²வரஸ்யேச்ச²யா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ரேரித​: பௌலஸ்திமதி²ர்ப்⁴ராதா ச த்³வாவேதௌ கரிந்த²நக³ரஸ்தா²யை ஈஸ்²வரீயஸமிதய ஆகா²யாதே³ஸ²ஸ்தே²ப்⁴ய​: ஸர்வ்வேப்⁴ய​: பவித்ரலோகேப்⁴யஸ்²ச பத்ரம்ʼ லிக²த​:|
Ⅱ அஸ்மாகம்ʼ தாதஸ்யேஸ்²வரஸ்ய ப்ரபோ⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய சாநுக்³ரஹ​: ஸா²ந்திஸ்²ச யுஷ்மாஸு வர்த்ததாம்ʼ|
Ⅲ க்ருʼபாலு​: பிதா ஸர்வ்வஸாந்த்வநாகாரீஸ்²வரஸ்²ச யோ(அ)ஸ்மத்ப்ரபோ⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தாத ஈஸ்²வர​: ஸ த⁴ந்யோ ப⁴வது|
Ⅳ யதோ வயம் ஈஸ்²வராத் ஸாந்த்வநாம்ʼ ப்ராப்ய தயா ஸாந்த்வநயா யத் ஸர்வ்வவித⁴க்லிஷ்டாந் லோகாந் ஸாந்த்வயிதும்ʼ ஸ²க்நுயாம தத³ர்த²ம்ʼ ஸோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸர்வ்வக்லேஸ²ஸமயே(அ)ஸ்மாந் ஸாந்த்வயதி|
Ⅴ யத​: க்²ரீஷ்டஸ்ய க்லேஸா² யத்³வத்³ பா³ஹுல்யேநாஸ்மாஸு வர்த்தந்தே தத்³வத்³ வயம்ʼ க்²ரீஷ்டேந ப³ஹுஸாந்த்வநாட்⁴யா அபி ப⁴வாம​:|
Ⅵ வயம்ʼ யதி³ க்லிஸ்²யாமஹே தர்ஹி யுஷ்மாகம்ʼ ஸாந்த்வநாபரித்ராணயோ​: க்ருʼதே க்லிஸ்²யாமஹே யதோ(அ)ஸ்மாபி⁴ ர்யாத்³ருʼஸா²நி து³​:கா²நி ஸஹ்யந்தே யுஷ்மாகம்ʼ தாத்³ருʼஸ²து³​:கா²நாம்ʼ ஸஹநேந தௌ ஸாத⁴யிஷ்யேதே இத்யஸ்மிந் யுஷ்மாநதி⁴ மம த்³ருʼடா⁴ ப்ரத்யாஸா² ப⁴வதி|
Ⅶ யதி³ வா வயம்ʼ ஸாந்த்வநாம்ʼ லபா⁴மஹே தர்ஹி யுஷ்மாகம்ʼ ஸாந்த்வநாபரித்ராணயோ​: க்ருʼதே தாமபி லபா⁴மஹே| யதோ யூயம்ʼ யாத்³ருʼக்³ து³​:கா²நாம்ʼ பா⁴கி³நோ(அ)ப⁴வத தாத்³ருʼக் ஸாந்த்வநாயா அபி பா⁴கி³நோ ப⁴விஷ்யதே²தி வயம்ʼ ஜாநீம​:|
Ⅷ ஹே ப்⁴ராதர​:, ஆஸி²யாதே³ஸே² ய​: க்லேஸோ²(அ)ஸ்மாந் ஆக்ராம்யத் தம்ʼ யூயம்ʼ யத்³ அநவக³தாஸ்திஷ்ட²த தந்மயா ப⁴த்³ரம்ʼ ந மந்யதே| தேநாதிஸ²க்திக்லேஸே²ந வயமதீவ பீடி³தாஸ்தஸ்மாத் ஜீவநரக்ஷணே நிருபாயா ஜாதாஸ்²ச,
Ⅸ அதோ வயம்ʼ ஸ்வேஷு ந விஸ்²வஸ்ய ம்ருʼதலோகாநாம் உத்தா²பயிதரீஸ்²வரே யத்³ விஸ்²வாஸம்ʼ குர்ம்மஸ்தத³ர்த²ம் அஸ்மாபி⁴​: ப்ராணத³ண்டோ³ போ⁴க்தவ்ய இதி ஸ்வமநஸி நிஸ்²சிதம்ʼ|
Ⅹ ஏதாத்³ருʼஸ²ப⁴யங்கராத் ம்ருʼத்யோ ர்யோ (அ)ஸ்மாந் அத்ராயதேதா³நீமபி த்ராயதே ஸ இத​: பரமப்யஸ்மாந் த்ராஸ்யதே (அ)ஸ்மாகம் ஏதாத்³ருʼஸீ² ப்ரத்யாஸா² வித்³யதே|
Ⅺ ஏதத³ர்த²மஸ்மத்க்ருʼதே ப்ரார்த²நயா வயம்ʼ யுஷ்மாபி⁴ருபகர்த்தவ்யாஸ்ததா² க்ருʼதே ப³ஹுபி⁴ ர்யாசிதோ யோ(அ)நுக்³ரஹோ(அ)ஸ்மாஸு வர்த்திஷ்யதே தத்க்ருʼதே ப³ஹுபி⁴ரீஸ்²வரஸ்ய த⁴ந்யவாதோ³(அ)பி காரிஷ்யதே|
Ⅻ அபரஞ்ச ஸம்ʼஸாரமத்⁴யே விஸே²ஷதோ யுஷ்மந்மத்⁴யே வயம்ʼ ஸாம்ʼஸாரிக்யா தி⁴யா நஹி கிந்த்வீஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹேணாகுடிலதாம் ஈஸ்²வரீயஸாரல்யஞ்சாசரிதவந்தோ(அ)த்ராஸ்மாகம்ʼ மநோ யத் ப்ரமாணம்ʼ த³தா³தி தேந வயம்ʼ ஸ்²லாகா⁴மஹே|
ⅩⅢ யுஷ்மாபி⁴ ர்யத்³ யத் பட்²யதே க்³ருʼஹ்யதே ச தத³ந்யத் கிமபி யுஷ்மப்⁴யம் அஸ்மாபி⁴ ர்ந லிக்²யதே தச்சாந்தம்ʼ யாவத்³ யுஷ்மாபி⁴ ர்க்³ரஹீஷ்யத இத்யஸ்மாகம் ஆஸா²|
ⅩⅣ யூயமித​: பூர்வ்வமப்யஸ்மாந் அம்ʼஸ²தோ க்³ருʼஹீதவந்த​:, யத​: ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தி³நே யத்³வத்³ யுஷ்மாஸ்வஸ்மாகம்ʼ ஸ்²லாகா⁴ தத்³வத்³ அஸ்மாஸு யுஷ்மாகமபி ஸ்²லாகா⁴ ப⁴விஷ்யதி|
ⅩⅤ அபரம்ʼ யூயம்ʼ யத்³ த்³விதீயம்ʼ வரம்ʼ லப⁴த்⁴வே தத³ர்த²மித​: பூர்வ்வம்ʼ தயா ப்ரத்யாஸ²யா யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ க³மிஷ்யாமி
ⅩⅥ யுஷ்மத்³தே³ஸே²ந மாகித³நியாதே³ஸ²ம்ʼ வ்ரஜித்வா புநஸ்தஸ்மாத் மாகித³நியாதே³ஸா²த் யுஷ்மத்ஸமீபம் ஏத்ய யுஷ்மாபி⁴ ர்யிஹூதா³தே³ஸ²ம்ʼ ப்ரேஷயிஷ்யே சேதி மம வாஞ்சா²ஸீத்|
ⅩⅦ ஏதாத்³ருʼஸீ² மந்த்ரணா மயா கிம்ʼ சாஞ்சல்யேந க்ருʼதா? யத்³ யத்³ அஹம்ʼ மந்த்ரயே தத் கிம்ʼ விஷயிலோகஇவ மந்த்ரயாண ஆதௌ³ ஸ்வீக்ருʼத்ய பஸ்²சாத்³ அஸ்வீகுர்வ்வே?
ⅩⅧ யுஷ்மாந் ப்ரதி மயா கதி²தாநி வாக்யாந்யக்³ரே ஸ்வீக்ருʼதாநி ஸே²ஷே(அ)ஸ்வீக்ருʼதாநி நாப⁴வந் ஏதேநேஸ்²வரஸ்ய விஸ்²வஸ்ததா ப்ரகாஸ²தே|
ⅩⅨ மயா ஸில்வாநேந திமதி²நா சேஸ்²வரஸ்ய புத்ரோ யோ யீஸு²க்²ரீஷ்டோ யுஷ்மந்மத்⁴யே கோ⁴ஷித​: ஸ தேந ஸ்வீக்ருʼத​: புநரஸ்வீக்ருʼதஸ்²ச தந்நஹி கிந்து ஸ தஸ்ய ஸ்வீகாரஸ்வரூபஏவ|
ⅩⅩ ஈஸ்²வரஸ்ய மஹிமா யத்³ அஸ்மாபி⁴​: ப்ரகாஸே²த தத³ர்த²ம் ஈஸ்²வரேண யத்³ யத் ப்ரதிஜ்ஞாதம்ʼ தத்ஸர்வ்வம்ʼ க்²ரீஷ்டேந ஸ்வீக்ருʼதம்ʼ ஸத்யீபூ⁴தஞ்ச|
ⅩⅪ யுஷ்மாந் அஸ்மாம்ʼஸ்²சாபி⁴ஷிச்ய ய​: க்²ரீஷ்டே ஸ்தா²ஸ்நூந் கரோதி ஸ ஈஸ்²வர ஏவ|
ⅩⅫ ஸ சாஸ்மாந் முத்³ராங்கிதாந் அகார்ஷீத் ஸத்யாங்காரஸ்ய பணக²ரூபம் ஆத்மாநம்ʼ அஸ்மாகம் அந்த​:கரணேஷு நிரக்ஷிபச்ச|
ⅩⅩⅢ அபரம்ʼ யுஷ்மாஸு கருணாம்ʼ குர்வ்வந் அஹம் ஏதாவத்காலம்ʼ யாவத் கரிந்த²நக³ரம்ʼ ந க³தவாந் இதி ஸத்யமேதஸ்மிந் ஈஸ்²வரம்ʼ ஸாக்ஷிணம்ʼ க்ருʼத்வா மயா ஸ்வப்ராணாநாம்ʼ ஸ²பத²​: க்ரியதே|
ⅩⅩⅣ வயம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ விஸ்²வாஸஸ்ய நியந்தாரோ ந ப⁴வாம​: கிந்து யுஷ்மாகம் ஆநந்த³ஸ்ய ஸஹாயா ப⁴வாம​:, யஸ்மாத்³ விஸ்²வாஸே யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்தி²தி ர்ப⁴வதி|