2 பிதரஸ்ய பத்ரம்ʼ
Ⅰ யே ஜநா அஸ்மாபி⁴​: ஸார்த்³த⁴ம் அஸ்ததீ³ஸ்²வரே த்ராதரி யீஸு²க்²ரீஷ்டே ச புண்யஸம்ப³லிதவிஸ்²வாஸத⁴நஸ்ய ஸமாநாம்ʼஸி²த்வம்ʼ ப்ராப்தாஸ்தாந் ப்ரதி யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தா³ஸ​: ப்ரேரிதஸ்²ச ஸி²மோந் பிதர​: பத்ரம்ʼ லிக²தி|
Ⅱ ஈஸ்²வரஸ்யாஸ்மாகம்ʼ ப்ரபோ⁴ ர்யீஸோ²ஸ்²ச தத்வஜ்ஞாநேந யுஷ்மாஸ்வநுக்³ரஹஸா²ந்த்யோ ர்பா³ஹுல்யம்ʼ வர்த்ததாம்ʼ|
Ⅲ ஜீவநார்த²ம் ஈஸ்²வரப⁴க்த்யர்த²ஞ்ச யத்³யத்³ ஆவஸ்²யகம்ʼ தத் ஸர்வ்வம்ʼ கௌ³ரவஸத்³கு³ணாப்⁴யாம் அஸ்மதா³ஹ்வாநகாரிணஸ்தத்த்வஜ்ஞாநத்³வாரா தஸ்யேஸ்²வரீயஸ²க்திரஸ்மப்⁴யம்ʼ த³த்தவதீ|
Ⅳ தத்ஸர்வ்வேண சாஸ்மப்⁴யம்ʼ தாத்³ருʼஸா² ப³ஹுமூல்யா மஹாப்ரதிஜ்ஞா த³த்தா யாபி⁴ ர்யூயம்ʼ ஸம்ʼஸாரவ்யாப்தாத் குத்ஸிதாபி⁴லாஷமூலாத் ஸர்வ்வநாஸா²த்³ ரக்ஷாம்ʼ ப்ராப்யேஸ்²வரீயஸ்வபா⁴வஸ்யாம்ʼஸி²நோ ப⁴விதும்ʼ ஸ²க்நுத²|
Ⅴ ததோ ஹேதோ ர்யூயம்ʼ ஸம்பூர்ணம்ʼ யத்நம்ʼ விதா⁴ய விஸ்²வாஸே ஸௌஜந்யம்ʼ ஸௌஜந்யே ஜ்ஞாநம்ʼ
Ⅵ ஜ்ஞாந ஆயதேந்த்³ரியதாம் ஆயதேந்த்³ரியதாயாம்ʼ தை⁴ர்ய்யம்ʼ தை⁴ர்ய்ய ஈஸ்²வரப⁴க்திம்
Ⅶ ஈஸ்²வரப⁴க்தௌ ப்⁴ராத்ருʼஸ்நேஹே ச ப்ரேம யுங்க்த|
Ⅷ ஏதாநி யதி³ யுஷ்மாஸு வித்³யந்தேे வர்த்³த⁴ந்தே ச தர்ஹ்யஸ்மத்ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தத்த்வஜ்ஞாநே யுஷ்மாந் அலஸாந் நிஷ்ப²லாம்ʼஸ்²ச ந ஸ்தா²பயிஷ்யந்தி|
Ⅸ கிந்த்வேதாநி யஸ்ய ந வித்³யந்தே ஸோ (அ)ந்தோ⁴ முத்³ரிதலோசந​: ஸ்வகீயபூர்வ்வபாபாநாம்ʼ மார்ஜ்ஜநஸ்ய விஸ்ம்ருʼதிம்ʼ க³தஸ்²ச|
Ⅹ தஸ்மாத்³ ஹே ப்⁴ராதர​:, யூயம்ʼ ஸ்வகீயாஹ்வாநவரணயோ ர்த்³ருʼட⁴கரணே ப³ஹு யதத்⁴வம்ʼ, தத் க்ருʼத்வா கதா³ச ந ஸ்க²லிஷ்யத²|
Ⅺ யதோ (அ)நேந ப்ரகாரேணாஸ்மாகம்ʼ ப்ரபோ⁴ஸ்த்ராத்ருʼ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநந்தராஜ்யஸ்ய ப்ரவேஸே²ந யூயம்ʼ ஸுகலேந யோஜயிஷ்யத்⁴வே|
Ⅻ யத்³யபி யூயம் ஏதத் ஸர்வ்வம்ʼ ஜாநீத² வர்த்தமாநே ஸத்யமதே ஸுஸ்தி²ரா ப⁴வத² ச ததா²பி யுஷ்மாந் ஸர்வ்வதா³ தத் ஸ்மாரயிதும் அஹம் அயத்நவாந் ந ப⁴விஷ்யாமி|
ⅩⅢ யாவத்³ ஏதஸ்மிந் தூ³ஷ்யே திஷ்டா²மி தாவத்³ யுஷ்மாந் ஸ்மாரயந் ப்ரபோ³த⁴யிதும்ʼ விஹிதம்ʼ மந்யே|
ⅩⅣ யதோ (அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டோ மாம்ʼ யத் ஜ்ஞாபிதவாந் தத³நுஸாராத்³ தூ³ஷ்யமேதத் மயா ஸீ²க்⁴ரம்ʼ த்யக்தவ்யம் இதி ஜாநாமி|
ⅩⅤ மம பரலோகக³மநாத் பரமபி யூயம்ʼ யதே³தாநி ஸ்மர்த்தும்ʼ ஸ²க்ஷ்யத² தஸ்மிந் ஸர்வ்வதா² யதிஷ்யே|
ⅩⅥ யதோ (அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய பராக்ரமம்ʼ புநராக³மநஞ்ச யுஷ்மாந் ஜ்ஞாபயந்தோ வயம்ʼ கல்பிதாந்யுபாக்²யாநாந்யந்வக³ச்சா²மேதி நஹி கிந்து தஸ்ய மஹிம்ந​: ப்ரத்யக்ஷஸாக்ஷிணோ பூ⁴த்வா பா⁴ஷிதவந்த​:|
ⅩⅦ யத​: ஸ பிதுரீஸ்²வராத்³ கௌ³ரவம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸாஞ்ச ப்ராப்தவாந் விஸே²ஷதோ மஹிமயுக்ததேஜோமத்⁴யாத்³ ஏதாத்³ருʼஸீ² வாணீ தம்ʼ ப்ரதி நிர்க³தவதீ, யதா², ஏஷ மம ப்ரியபுத்ர ஏதஸ்மிந் மம பரமஸந்தோஷ​:|
ⅩⅧ ஸ்வர்கா³த் நிர்க³தேயம்ʼ வாணீ பவித்ரபர்வ்வதே தேந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ வித்³யமாநைரஸ்மாபி⁴ரஸ்²ராவி|
ⅩⅨ அபரம் அஸ்மத்ஸமீபே த்³ருʼட⁴தரம்ʼ ப⁴விஷ்யத்³வாக்யம்ʼ வித்³யதே யூயஞ்ச யதி³ தி³நாரம்ப⁴ம்ʼ யுஷ்மந்மந​:ஸு ப்ரபா⁴தீயநக்ஷத்ரஸ்யோத³யஞ்ச யாவத் திமிரமயே ஸ்தா²நே ஜ்வலந்தம்ʼ ப்ரதீ³பமிவ தத்³ வாக்யம்ʼ ஸம்மந்யத்⁴வே தர்ஹி ப⁴த்³ரம்ʼ கரிஷ்யத²|
ⅩⅩ ஸா²ஸ்த்ரீயம்ʼ கிமபி ப⁴விஷ்யத்³வாக்யம்ʼ மநுஷ்யஸ்ய ஸ்வகீயபா⁴வபோ³த⁴கம்ʼ நஹி, ஏதத்³ யுஷ்மாபி⁴​: ஸம்யக் ஜ்ஞாயதாம்ʼ|
ⅩⅪ யதோ ப⁴விஷ்யத்³வாக்யம்ʼ புரா மாநுஷாணாம் இச்சா²தோ நோத்பந்நம்ʼ கிந்த்வீஸ்²வரஸ்ய பவித்ரலோகா​: பவித்ரேணாத்மநா ப்ரவர்த்திதா​: ஸந்தோ வாக்யம் அபா⁴ஷந்த|