2 தீமதி²யம்ʼ பத்ரம்ʼ
Ⅰ க்²ரீஷ்டேந யீஸு²நா யா ஜீவநஸ்ய ப்ரதிஜ்ஞா தாமதீ⁴ஸ்²வரஸ்யேச்ச²யா யீஸோ²​: க்²ரீஷ்டஸ்யைக​: ப்ரேரித​: பௌலோ(அ)ஹம்ʼ ஸ்வகீயம்ʼ ப்ரியம்ʼ த⁴ர்ம்மபுத்ரம்ʼ தீமதி²யம்ʼ ப்ரதி பத்ரம்ʼ லிகா²மி|
Ⅱ தாத ஈஸ்²வரோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச த்வயி ப்ரஸாத³ம்ʼ த³யாம்ʼ ஸா²ந்திஞ்ச க்ரியாஸ்தாம்ʼ|
Ⅲ அஹம் ஆ பூர்வ்வபுருஷாத் யம் ஈஸ்²வரம்ʼ பவித்ரமநஸா ஸேவே தம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வத³நம்ʼ கத²யாமி, அஹம் அஹோராத்ரம்ʼ ப்ரார்த²நாஸமயே த்வாம்ʼ நிரந்தரம்ʼ ஸ்மராமி|
Ⅳ யஸ்²ச விஸ்²வாஸ​: ப்ரத²மே லோயீநாமிகாயாம்ʼ தவ மாதாமஹ்யாம் உநீகீநாமிகாயாம்ʼ மாதரி சாதிஷ்ட²த் தவாந்தரே(அ)பி திஷ்ட²தீதி மந்யே
Ⅴ தவ தம்ʼ நிஷ்கபடம்ʼ விஸ்²வாஸம்ʼ மநஸி குர்வ்வந் தவாஸ்²ருபாதம்ʼ ஸ்மரந் யதா²நந்தே³ந ப்ரப²ல்லோ ப⁴வேயம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ தவ த³ர்ஸ²நம் ஆகாங்க்ஷே|
Ⅵ அதோ ஹேதோ ர்மம ஹஸ்தார்பணேந லப்³தோ⁴ ய ஈஸ்²வரஸ்ய வரஸ்த்வயி வித்³யதே தம் உஜ்ஜ்வாலயிதும்ʼ த்வாம்ʼ ஸ்மாரயாமி|
Ⅶ யத ஈஸ்²வரோ(அ)ஸ்மப்⁴யம்ʼ ப⁴யஜநகம் ஆத்மாநம் அத³த்த்வா ஸ²க்திப்ரேமஸதர்கதாநாம் ஆகரம் ஆத்மாநம்ʼ த³த்தவாந்|
Ⅷ அதஏவாஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴மதி⁴ தஸ்ய வந்தி³தா³ஸம்ʼ மாமதி⁴ ச ப்ரமாணம்ʼ தா³தும்ʼ ந த்ரபஸ்வ கிந்த்வீஸ்²வரீயஸ²க்த்யா ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய க்ருʼதே து³​:க²ஸ்ய ஸஹபா⁴கீ³ ப⁴வ|
Ⅸ ஸோ(அ)ஸ்மாந் பரித்ராணபாத்ராணி க்ருʼதவாந் பவித்ரேணாஹ்வாநேநாஹூதவாம்ʼஸ்²ச; அஸ்மத்கர்ம்மஹேதுநேதி நஹி ஸ்வீயநிரூபாணஸ்ய ப்ரஸாத³ஸ்ய ச க்ருʼதே தத் க்ருʼதவாந்| ஸ ப்ரஸாத³​: ஸ்ருʼஷ்டே​: பூர்வ்வகாலே க்²ரீஷ்டேந யீஸு²நாஸ்மப்⁴யம் அதா³யி,
Ⅹ கிந்த்வது⁴நாஸ்மாகம்ʼ பரித்ராது ர்யீஸோ²​: க்²ரீஷ்டஸ்யாக³மநேந ப்ராகாஸ²த| க்²ரீஷ்டோ ம்ருʼத்யும்ʼ பராஜிதவாந் ஸுஸம்ʼவாதே³ந ச ஜீவநம் அமரதாஞ்ச ப்ரகாஸி²தவாந்|
Ⅺ தஸ்ய கோ⁴ஷயிதா தூ³தஸ்²சாந்யஜாதீயாநாம்ʼ ஸி²க்ஷகஸ்²சாஹம்ʼ நியுக்தோ(அ)ஸ்மி|
Ⅻ தஸ்மாத் காரணாத் மமாயம்ʼ க்லேஸோ² ப⁴வதி தேந மம லஜ்ஜா ந ஜாயதே யதோ(அ)ஹம்ʼ யஸ்மிந் விஸ்²வஸிதவாந் தமவக³தோ(அ)ஸ்மி மஹாதி³நம்ʼ யாவத் மமோபநிதே⁴ ர்கோ³பநஸ்ய ஸ²க்திஸ்தஸ்ய வித்³யத இதி நிஸ்²சிதம்ʼ ஜாநாமி|
ⅩⅢ ஹிததா³யகாநாம்ʼ வாக்யாநாம் ஆத³ர்ஸ²ரூபேண மத்த​: ஸ்²ருதா​: க்²ரீஷ்டே யீஸௌ² விஸ்²வாஸப்ரேம்நோ​: கதா² தா⁴ரய|
ⅩⅣ அபரம் அஸ்மத³ந்தர்வாஸிநா பவித்ரேணாத்மநா தாமுத்தமாம் உபநிதி⁴ம்ʼ கோ³பய|
ⅩⅤ ஆஸி²யாதே³ஸீ²யா​: ஸர்வ்வே மாம்ʼ த்யக்தவந்த இதி த்வம்ʼ ஜாநாஸி தேஷாம்ʼ மத்⁴யே பூ²கி³ல்லோ ஹர்ம்மகி³நிஸ்²ச வித்³யேதே|
ⅩⅥ ப்ரபு⁴ரநீஷிப²ரஸ்ய பரிவாராந் ப்ரதி க்ருʼபாம்ʼ வித³தா⁴து யத​: ஸ புந​: புந ர்மாம் ஆப்யாயிதவாந்
ⅩⅦ மம ஸ்²ருʼங்க²லேந ந த்ரபித்வா ரோமாநக³ரே உபஸ்தி²திஸமயே யத்நேந மாம்ʼ ம்ருʼக³யித்வா மமோத்³தே³ஸ²ம்ʼ ப்ராப்தவாந்|
ⅩⅧ அதோ விசாரதி³நே ஸ யதா² ப்ரபோ⁴​: க்ருʼபாபா⁴ஜநம்ʼ ப⁴வேத் தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ வரம்ʼ ப்ரபு⁴ஸ்தஸ்மை தே³யாத்| இபி²ஷநக³ரே(அ)பி ஸ கதி ப்ரகாரை ர்மாம் உபக்ருʼதவாந் தத் த்வம்ʼ ஸம்யக்³ வேத்ஸி|