ப்ரேரிதாநாம்ʼ கர்ம்மணாமாக்²யாநம்ʼ
Ⅰ ஹே தி²யபி²ல, யீஸு²​: ஸ்வமநோநீதாந் ப்ரேரிதாந் பவித்ரேணாத்மநா ஸமாதி³ஸ்²ய யஸ்மிந் தி³நே ஸ்வர்க³மாரோஹத் யாம்ʼ யாம்ʼ க்ரியாமகரோத் யத்³யத்³ உபாதி³ஸ²ச்ச தாநி ஸர்வ்வாணி பூர்வ்வம்ʼ மயா லிகி²தாநி|
Ⅱ ஸ ஸ்வநித⁴நது³​:க²போ⁴கா³த் பரம் அநேகப்ரத்யயக்ஷப்ரமாணௌ​: ஸ்வம்ʼ ஸஜீவம்ʼ த³ர்ஸ²யித்வா
Ⅲ சத்வாரிம்ʼஸ²த்³தி³நாநி யாவத் தேப்⁴ய​: ப்ரேரிதேப்⁴யோ த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்த்வேஸ்²வரீயராஜ்யஸ்ய வர்ணநம அகரோத்|
Ⅳ அநந்தரம்ʼ தேஷாம்ʼ ஸபா⁴ம்ʼ க்ருʼத்வா இத்யாஜ்ஞாபயத், யூயம்ʼ யிரூஸா²லமோ(அ)ந்யத்ர க³மநமக்ருʼத்வா யஸ்திந் பித்ராங்கீ³க்ருʼதே மம வத³நாத் கதா² அஸ்²ருʼணுத தத்ப்ராப்திம் அபேக்ஷ்ய திஷ்ட²த|
Ⅴ யோஹந் ஜலே மஜ்ஜிதாவாந் கிந்த்வல்பதி³நமத்⁴யே யூயம்ʼ பவித்ர ஆத்மநி மஜ்ஜிதா ப⁴விஷ்யத²|
Ⅵ பஸ்²சாத் தே ஸர்வ்வே மிலித்வா தம் அப்ருʼச்ச²ந் ஹே ப்ரபோ⁴ ப⁴வாந் கிமிதா³நீம்ʼ புநரபி ராஜ்யம் இஸ்ராயேலீயலோகாநாம்ʼ கரேஷு ஸமர்பயிஷ்யதி?
Ⅶ தத​: ஸோவத³த் யாந் ஸர்வ்வாந் காலாந் ஸமயாம்ʼஸ்²ச பிதா ஸ்வவஸே²(அ)ஸ்தா²பயத் தாந் ஜ்ஞாத்ரும்ʼʼ யுஷ்மாகம் அதி⁴காரோ ந ஜாயதே|
Ⅷ கிந்து யுஷ்மாஸு பவித்ரஸ்யாத்மந ஆவிர்பா⁴வே ஸதி யூயம்ʼ ஸ²க்திம்ʼ ப்ராப்ய யிரூஸா²லமி ஸமஸ்தயிஹூதா³ஸோ²மிரோணதே³ஸ²யோ​: ப்ருʼதி²வ்யா​: ஸீமாம்ʼ யாவத்³ யாவந்தோ தே³ஸா²ஸ்தேஷு யர்வ்வேஷு ச மயி ஸாக்ஷ்யம்ʼ தா³ஸ்யத²|
Ⅸ இதி வாக்யமுக்த்வா ஸ தேஷாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ ஸ்வர்க³ம்ʼ நீதோ(அ)ப⁴வத், ததோ மேக⁴மாருஹ்ய தேஷாம்ʼ த்³ருʼஷ்டேரகோ³சரோ(அ)ப⁴வத்|
Ⅹ யஸ்மிந் ஸமயே தே விஹாயஸம்ʼ ப்ரத்யநந்யத்³ருʼஷ்ட்யா தஸ்ய தாத்³ருʼஸ²ம் ஊர்த்³வ்வக³மநம் அபஸ்²யந் தஸ்மிந்நேவ ஸமயே ஸு²க்லவஸ்த்ரௌ த்³வௌ ஜநௌ தேஷாம்ʼ ஸந்நிதௌ⁴ த³ண்டா³யமாநௌ கதி²தவந்தௌ,
Ⅺ ஹே கா³லீலீயலோகா யூயம்ʼ கிமர்த²ம்ʼ க³க³ணம்ʼ ப்ரதி நிரீக்ஷ்ய த³ண்டா³யமாநாஸ்திஷ்ட²த²? யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபாத் ஸ்வர்க³ம்ʼ நீதோ யோ யீஸு²ஸ்தம்ʼ யூயம்ʼ யதா² ஸ்வர்க³ம் ஆரோஹந்தம் அத³ர்ஸ²ம் ததா² ஸ புநஸ்²சாக³மிஷ்யதி|
Ⅻ தத​: பரம்ʼ தே ஜைதுநநாம்ந​: பர்வ்வதாத்³ விஸ்²ராமவாரஸ்ய பத²​: பரிமாணம் அர்தா²த் ப்ராயேணார்த்³த⁴க்ரோஸ²ம்ʼ து³ரஸ்த²ம்ʼ யிரூஸா²லம்நக³ரம்ʼ பராவ்ருʼத்யாக³ச்ச²ந்|
ⅩⅢ நக³ரம்ʼ ப்ரவிஸ்²ய பிதரோ யாகூப்³ யோஹந் ஆந்த்³ரிய​: பி²லிப​: தோ²மா ப³ர்த²ஜமயோ மதி²ரால்பீ²யபுத்ரோ யாகூப்³ உத்³யோகா³ी ஸி²மோந் யாகூபோ³ ப்⁴ராதா யிஹூதா³ ஏதே ஸர்வ்வே யத்ர ஸ்தா²நே ப்ரவஸந்தி தஸ்மிந் உபரிதநப்ரகோஷ்டே² ப்ராவிஸ²ந்|
ⅩⅣ பஸ்²சாத்³ இமே கியத்ய​: ஸ்த்ரியஸ்²ச யீஸோ² ர்மாதா மரியம் தஸ்ய ப்⁴ராதரஸ்²சைதே ஸர்வ்வ ஏகசித்தீபூ⁴த ஸததம்ʼ விநயேந விநயேந ப்ரார்த²யந்த|
ⅩⅤ தஸ்மிந் ஸமயே தத்ர ஸ்தா²நே ஸாகல்யேந விம்ʼஸ²த்யதி⁴கஸ²தம்ʼ ஸி²ஷ்யா ஆஸந்| தத​: பிதரஸ்தேஷாம்ʼ மத்⁴யே திஷ்ட²ந் உக்தவாந்
ⅩⅥ ஹே ப்⁴ராத்ருʼக³ண யீஸு²தா⁴ரிணாம்ʼ லோகாநாம்ʼ பத²த³ர்ஸ²கோ யோ யிஹூதா³ஸ்தஸ்மிந் தா³யூதா³ பவித்ர ஆத்மா யாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யாமாஸ தஸ்யா​: ப்ரத்யக்ஷீப⁴வநஸ்யாவஸ்²யகத்வம் ஆஸீத்|
ⅩⅦ ஸ ஜநோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ மத்⁴யவர்த்தீ ஸந் அஸ்யா​: ஸேவாயா அம்ʼஸ²ம் அலப⁴த|
ⅩⅧ தத³நந்தரம்ʼ குகர்ம்மணா லப்³த⁴ம்ʼ யந்மூல்யம்ʼ தேந க்ஷேத்ரமேகம்ʼ க்ரீதம் அபரம்ʼ தஸ்மிந் அதோ⁴முகே² ப்⁴ருʼமௌ பதிதே ஸதி தஸ்யோத³ரஸ்ய விதீ³ர்ணத்வாத் ஸர்வ்வா நாட்³யோ நிரக³ச்ச²ந்|
ⅩⅨ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ யிரூஸா²லம்நிவாஸிந​: ஸர்வ்வே லோகா விதா³ந்தி; தேஷாம்ʼ நிஜபா⁴ஷயா தத்க்ஷேத்ரஞ்ச ஹகல்தா³மா, அர்தா²த் ரக்தக்ஷேத்ரமிதி விக்²யாதமாஸ்தே|
ⅩⅩ அந்யச்ச, நிகேதநம்ʼ ததீ³யந்து ஸு²ந்யமேவ ப⁴விஷ்யதி| தஸ்ய தூ³ஷ்யே நிவாஸார்த²ம்ʼ கோபி ஸ்தா²ஸ்யதி நைவ ஹி| அந்ய ஏவ ஜநஸ்தஸ்ய பத³ம்ʼ ஸம்ʼப்ராப்ஸ்யதி த்⁴ருவம்ʼ| இத்த²ம்ʼ கீ³தபுஸ்தகே லிகி²தமாஸ்தே|
ⅩⅪ அதோ யோஹநோ மஜ்ஜநம் ஆரப்⁴யாஸ்மாகம்ʼ ஸமீபாத் ப்ரபோ⁴ ர்யீஸோ²​: ஸ்வர்கா³ரோஹணதி³நம்ʼ யாவத் ஸோஸ்மாகம்ʼ மத்⁴யே யாவந்தி தி³நாநி யாபிதவாந்
ⅩⅫ தாவந்தி தி³நாநி யே மாநவா அஸ்மாபி⁴​: ஸார்த்³த⁴ம்ʼ திஷ்ட²ந்தி தேஷாம் ஏகேந ஜநேநாஸ்மாபி⁴​: ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யீஸோ²ருத்தா²நே ஸாக்ஷிணா ப⁴விதவ்யம்ʼ|
ⅩⅩⅢ அதோ யஸ்ய ரூடி⁴ ர்யுஷ்டோ யம்ʼ ப³ர்ஸ²ப்³பே³த்யுக்த்வாஹூயந்தி ஸ யூஷப்² மததி²ஸ்²ச த்³வாவேதௌ ப்ருʼத²க் க்ருʼத்வா த ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்நிதௌ⁴ ப்ரார்ய்ய கதி²தவந்த​:,
ⅩⅩⅣ ஹே ஸர்வ்வாந்தர்ய்யாமிந் பரமேஸ்²வர, யிஹூதா³​: ஸேவநப்ரேரிதத்வபத³ச்யுத​:
ⅩⅩⅤ ஸந் நிஜஸ்தா²நம் அக³ச்ச²த், தத்பத³ம்ʼ லப்³து⁴ம் ஏநயோ ர்ஜநயோ ர்மத்⁴யே ப⁴வதா கோ(அ)பி⁴ருசிதஸ்தத³ஸ்மாந் த³ர்ஸ்²யதாம்ʼ|
ⅩⅩⅥ ததோ கு³டிகாபாடே க்ருʼதே மததி²ர்நிரசீயத தஸ்மாத் ஸோந்யேஷாம் ஏகாத³ஸா²நாம்ʼ ப்ரரிதாநாம்ʼ மத்⁴யே க³ணிதோப⁴வத்|