யோஹநலிகி²த​: ஸுஸம்ʼவாத³​:
Ⅰ ஆதௌ³ வாத³ ஆஸீத் ஸ ச வாத³ ஈஸ்²வரேண ஸார்த⁴மாஸீத் ஸ வாத³​: ஸ்வயமீஸ்²வர ஏவ|
Ⅱ ஸ ஆதா³வீஸ்²வரேண ஸஹாஸீத்|
Ⅲ தேந ஸர்வ்வம்ʼ வஸ்து ஸஸ்ருʼஜே ஸர்வ்வேஷு ஸ்ருʼஷ்டவஸ்துஷு கிமபி வஸ்து தேநாஸ்ருʼஷ்டம்ʼ நாஸ்தி|
Ⅳ ஸ ஜீவநஸ்யாகார​:, தச்ச ஜீவநம்ʼ மநுஷ்யாணாம்ʼ ஜ்யோதி​:
Ⅴ தஜ்ஜ்யோதிரந்த⁴காரே ப்ரசகாஸே² கிந்த்வந்த⁴காரஸ்தந்ந ஜக்³ராஹ|
Ⅵ யோஹந் நாமக ஏகோ மநுஜ ஈஸ்²வரேண ப்ரேஷயாஞ்சக்ரே|
Ⅶ தத்³வாரா யதா² ஸர்வ்வே விஸ்²வஸந்தி தத³ர்த²ம்ʼ ஸ தஜ்ஜ்யோதிஷி ப்ரமாணம்ʼ தா³தும்ʼ ஸாக்ஷிஸ்வரூபோ பூ⁴த்வாக³மத்,
Ⅷ ஸ ஸ்வயம்ʼ தஜ்ஜ்யோதி ர்ந கிந்து தஜ்ஜ்யோதிஷி ப்ரமாணம்ʼ தா³துமாக³மத்|
Ⅸ ஜக³த்யாக³த்ய ய​: ஸர்வ்வமநுஜேப்⁴யோ தீ³ப்திம்ʼ த³தா³தி ததே³வ ஸத்யஜ்யோதி​:|
Ⅹ ஸ யஜ்ஜக³த³ஸ்ருʼஜத் தந்மத்³ய ஏவ ஸ ஆஸீத் கிந்து ஜக³தோ லோகாஸ்தம்ʼ நாஜாநந்|
Ⅺ நிஜாதி⁴காரம்ʼ ஸ ஆக³ச்ச²த் கிந்து ப்ரஜாஸ்தம்ʼ நாக்³ருʼஹ்லந்|
Ⅻ ததா²பி யே யே தமக்³ருʼஹ்லந் அர்தா²த் தஸ்ய நாம்நி வ்யஸ்²வஸந் தேப்⁴ய ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ரா ப⁴விதும் அதி⁴காரம் அத³தா³த்|
ⅩⅢ தேஷாம்ʼ ஜநி​: ஸோ²ணிதாந்ந ஸா²ரீரிகாபி⁴லாஷாந்ந மாநவாநாமிச்சா²தோ ந கிந்த்வீஸ்²வராத³ப⁴வத்|
ⅩⅣ ஸ வாதோ³ மநுஷ்யரூபேணாவதீர்ய்ய ஸத்யதாநுக்³ரஹாப்⁴யாம்ʼ பரிபூர்ண​: ஸந் ஸார்த⁴ம் அஸ்மாபி⁴ ர்ந்யவஸத் தத​: பிதுரத்³விதீயபுத்ரஸ்ய யோக்³யோ யோ மஹிமா தம்ʼ மஹிமாநம்ʼ தஸ்யாபஸ்²யாம|
ⅩⅤ ததோ யோஹநபி ப்ரசார்ய்ய ஸாக்ஷ்யமித³ம்ʼ த³த்தவாந் யோ மம பஸ்²சாத்³ ஆக³மிஷ்யதி ஸ மத்தோ கு³ருதர​:; யதோ மத்பூர்வ்வம்ʼ ஸ வித்³யமாந ஆஸீத்; யத³ர்த²ம் அஹம்ʼ ஸாக்ஷ்யமித³ம் அதா³ம்ʼ ஸ ஏஷ​:|
ⅩⅥ அபரஞ்ச தஸ்ய பூர்ணதாயா வயம்ʼ ஸர்வ்வே க்ரமஸ²​: க்ரமஸோ²நுக்³ரஹம்ʼ ப்ராப்தா​:|
ⅩⅦ மூஸாத்³வாரா வ்யவஸ்தா² த³த்தா கிந்த்வநுக்³ரஹ​: ஸத்யத்வஞ்ச யீஸு²க்²ரீஷ்டத்³வாரா ஸமுபாதிஷ்ட²தாம்ʼ|
ⅩⅧ கோபி மநுஜ ஈஸ்²வரம்ʼ கதா³பி நாபஸ்²யத் கிந்து பிது​: க்ரோட³ஸ்தோ²(அ)த்³விதீய​: புத்ரஸ்தம்ʼ ப்ரகாஸ²யத்|
ⅩⅨ த்வம்ʼ க​:? இதி வாக்யம்ʼ ப்ரேஷ்டும்ʼ யதா³ யிஹூதீ³யலோகா யாஜகாந் லேவிலோகாம்ʼஸ்²ச யிரூஸா²லமோ யோஹந​: ஸமீபே ப்ரேஷயாமாஸு​:,
ⅩⅩ ததா³ ஸ ஸ்வீக்ருʼதவாந் நாபஹ்நூதவாந் நாஹம் அபி⁴ஷிக்த இத்யங்கீ³க்ருʼதவாந்|
ⅩⅪ ததா³ தே(அ)ப்ருʼச்ச²ந் தர்ஹி கோ ப⁴வாந்? கிம்ʼ ஏலிய​:? ஸோவத³த் ந; ததஸ்தே(அ)ப்ருʼச்ச²ந் தர்ஹி ப⁴வாந் ஸ ப⁴விஷ்யத்³வாதீ³? ஸோவத³த் நாஹம்ʼ ஸ​:|
ⅩⅫ ததா³ தே(அ)ப்ருʼச்ச²ந் தர்ஹி ப⁴வாந் க​:? வயம்ʼ க³த்வா ப்ரேரகாந் த்வயி கிம்ʼ வக்ஷ்யாம​:? ஸ்வஸ்மிந் கிம்ʼ வத³ஸி?
ⅩⅩⅢ ததா³ ஸோவத³த்| பரமேஸ²ஸ்ய பந்தா²நம்ʼ பரிஷ்குருத ஸர்வ்வத​:| இதீத³ம்ʼ ப்ராந்தரே வாக்யம்ʼ வத³த​: கஸ்யசித்³ரவ​:| கதா²மிமாம்ʼ யஸ்மிந் யிஸ²யியோ ப⁴விஷ்யத்³வாதீ³ லிகி²தவாந் ஸோஹம்|
ⅩⅩⅣ யே ப்ரேஷிதாஸ்தே பி²ரூஸி²லோகா​:|
ⅩⅩⅤ ததா³ தே(அ)ப்ருʼச்ச²ந் யதி³ நாபி⁴ஷிக்தோஸி ஏலியோஸி ந ஸ ப⁴விஷ்யத்³வாத்³யபி நாஸி ச, தர்ஹி லோகாந் மஜ்ஜயஸி குத​:?
ⅩⅩⅥ ததோ யோஹந் ப்ரத்யவோசத், தோயே(அ)ஹம்ʼ மஜ்ஜயாமீதி ஸத்யம்ʼ கிந்து யம்ʼ யூயம்ʼ ந ஜாநீத² தாத்³ருʼஸ² ஏகோ ஜநோ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ய உபதிஷ்ட²தி|
ⅩⅩⅦ ஸ மத்பஸ்²சாத்³ ஆக³தோபி மத்பூர்வ்வம்ʼ வர்த்தமாந ஆஸீத் தஸ்ய பாது³காப³ந்த⁴நம்ʼ மோசயிதுமபி நாஹம்ʼ யோக்³யோஸ்மி|
ⅩⅩⅧ யர்த்³த³நநத்³யா​: பாரஸ்த²பை³த²பா³ராயாம்ʼ யஸ்மிந்ஸ்தா²நே யோஹநமஜ்ஜயத் தஸ்மிந ஸ்தா²நே ஸர்வ்வமேதத்³ அக⁴டத|
ⅩⅩⅨ பரே(அ)ஹநி யோஹந் ஸ்வநிகடமாக³ச்ச²ந்தம்ʼ யிஸு²ம்ʼ விலோக்ய ப்ராவோசத் ஜக³த​: பாபமோசகம் ஈஸ்²வரஸ்ய மேஷஸா²வகம்ʼ பஸ்²யத|
ⅩⅩⅩ யோ மம பஸ்²சாதா³க³மிஷ்யதி ஸ மத்தோ கு³ருதர​:, யதோ ஹேதோர்மத்பூர்வ்வம்ʼ ஸோ(அ)வர்த்தத யஸ்மிந்நஹம்ʼ கதா²மிமாம்ʼ கதி²தவாந் ஸ ஏவாயம்ʼ|
ⅩⅩⅪ அபரம்ʼ நாஹமேநம்ʼ ப்ரத்யபி⁴ஜ்ஞாதவாந் கிந்து இஸ்ராயேல்லோகா ஏநம்ʼ யதா² பரிசிந்வந்தி தத³பி⁴ப்ராயேணாஹம்ʼ ஜலே மஜ்ஜயிதுமாக³ச்ச²ம்|
ⅩⅩⅫ புநஸ்²ச யோஹநபரமேகம்ʼ ப்ரமாணம்ʼ த³த்வா கதி²தவாந் விஹாயஸ​: கபோதவத்³ அவதரந்தமாத்மாநம் அஸ்யோபர்ய்யவதிஷ்ட²ந்தம்ʼ ச த்³ருʼஷ்டவாநஹம்|
ⅩⅩⅩⅢ நாஹமேநம்ʼ ப்ரத்யபி⁴ஜ்ஞாதவாந் இதி ஸத்யம்ʼ கிந்து யோ ஜலே மஜ்ஜயிதும்ʼ மாம்ʼ ப்ரைரயத் ஸ ஏவேமாம்ʼ கதா²மகத²யத் யஸ்யோபர்ய்யாத்மாநம் அவதரந்தம் அவதிஷ்ட²ந்தஞ்ச த்³ரக்ஷயஸி ஸஏவ பவித்ரே ஆத்மநி மஜ்ஜயிஷ்யதி|
ⅩⅩⅩⅣ அவஸ்தந்நிரீக்ஷ்யாயம் ஈஸ்²வரஸ்ய தநய இதி ப்ரமாணம்ʼ த³தா³மி|
ⅩⅩⅩⅤ பரே(அ)ஹநி யோஹந் த்³வாப்⁴யாம்ʼ ஸி²ஷ்யாப்⁴யாம்ʼ ஸார்த்³தே⁴ம்ʼ திஷ்ட²ந்
ⅩⅩⅩⅥ யிஸு²ம்ʼ க³ச்ச²ந்தம்ʼ விலோக்ய க³தி³தவாந், ஈஸ்²வரஸ்ய மேஷஸா²வகம்ʼ பஸ்²யதம்ʼ|
ⅩⅩⅩⅦ இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா த்³வௌ ஸி²ஷ்யௌ யீஸோ²​: பஸ்²சாத்³ ஈயது​:|
ⅩⅩⅩⅧ ததோ யீஸு²​: பராவ்ருʼத்ய தௌ பஸ்²சாத்³ ஆக³ச்ச²ந்தௌ த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ருʼஷ்டவாந் யுவாம்ʼ கிம்ʼ க³வேஸ²யத²​:? தாவப்ருʼச்ச²தாம்ʼ ஹே ரப்³பி³ அர்தா²த் ஹே கு³ரோ ப⁴வாந் குத்ர திஷ்ட²தி?
ⅩⅩⅩⅨ தத​: ஸோவாதி³த் ஏத்ய பஸ்²யதம்ʼ| ததோ தி³வஸஸ்ய த்ருʼதீயப்ரஹரஸ்ய க³தத்வாத் தௌ தத்³தி³நம்ʼ தஸ்ய ஸங்கே³(அ)ஸ்தா²தாம்ʼ|
ⅩⅬ யௌ த்³வௌ யோஹநோ வாக்யம்ʼ ஸ்²ருத்வா யிஸோ²​: பஸ்²சாத்³ ஆக³மதாம்ʼ தயோ​: ஸி²மோந்பிதரஸ்ய ப்⁴ராதா ஆந்த்³ரிய​:
ⅩⅬⅠ ஸ இத்வா ப்ரத²மம்ʼ நிஜஸோத³ரம்ʼ ஸி²மோநம்ʼ ஸாக்ஷாத்ப்ராப்ய கதி²தவாந் வயம்ʼ க்²ரீஷ்டம் அர்தா²த் அபி⁴ஷிக்தபுருஷம்ʼ ஸாக்ஷாத்க்ருʼதவந்த​:|
ⅩⅬⅡ பஸ்²சாத் ஸ தம்ʼ யிஸோ²​: ஸமீபம் ஆநயத்| ததா³ யீஸு²ஸ்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாவத³த் த்வம்ʼ யூநஸ​: புத்ர​: ஸி²மோந் கிந்து த்வந்நாமதே⁴யம்ʼ கைபா²​: வா பிதர​: அர்தா²த் ப்ரஸ்தரோ ப⁴விஷ்யதி|
ⅩⅬⅢ பரே(அ)ஹநி யீஸௌ² கா³லீலம்ʼ க³ந்தும்ʼ நிஸ்²சிதசேதஸி ஸதி பி²லிபநாமாநம்ʼ ஜநம்ʼ ஸாக்ஷாத்ப்ராப்யாவோசத் மம பஸ்²சாத்³ ஆக³ச்ச²|
ⅩⅬⅣ பை³த்ஸைதா³நாம்நி யஸ்மிந் க்³ராமே பிதராந்த்³ரியயோர்வாஸ ஆஸீத் தஸ்மிந் க்³ராமே தஸ்ய பி²லிபஸ்ய வஸதிராஸீத்|
ⅩⅬⅤ பஸ்²சாத் பி²லிபோ நித²நேலம்ʼ ஸாக்ஷாத்ப்ராப்யாவத³த் மூஸா வ்யவஸ்தா² க்³ரந்தே² ப⁴விஷ்யத்³வாதி³நாம்ʼ க்³ரந்தே²ஷு ச யஸ்யாக்²யாநம்ʼ லிகி²தமாஸ்தே தம்ʼ யூஷப²​: புத்ரம்ʼ நாஸரதீயம்ʼ யீஸு²ம்ʼ ஸாக்ஷாத்³ அகார்ஷ்ம வயம்ʼ|
ⅩⅬⅥ ததா³ நித²நேல் கதி²தவாந் நாஸரந்நக³ராத கிம்ʼ கஸ்²சிது³த்தம உத்பந்தும்ʼ ஸ²க்நோதி? தத​: பி²லிபோ (அ)வோசத் ஏத்ய பஸ்²ய|
ⅩⅬⅦ அபரஞ்ச யீஸு²​: ஸ்வஸ்ய ஸமீபம்ʼ தம் ஆக³ச்ச²ந்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா வ்யாஹ்ருʼதவாந், பஸ்²யாயம்ʼ நிஷ்கபட​: ஸத்ய இஸ்ராயேல்லோக​:|
ⅩⅬⅧ தத​: ஸோவத³த்³, ப⁴வாந் மாம்ʼ கத²ம்ʼ ப்ரத்யபி⁴ஜாநாதி? யீஸு²ரவாதீ³த் பி²லிபஸ்ய ஆஹ்வாநாத் பூர்வ்வம்ʼ யதா³ த்வமுடு³ம்ப³ரஸ்ய தரோர்மூலே(அ)ஸ்தா²ஸ்ததா³ த்வாமத³ர்ஸ²ம்|
ⅩⅬⅨ நித²நேல் அசகத²த், ஹே கு³ரோ ப⁴வாந் நிதாந்தம் ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ரோஸி, ப⁴வாந் இஸ்ராயேல்வம்ʼஸ²ஸ்ய ராஜா|
Ⅼ ததோ யீஸு² ர்வ்யாஹரத், த்வாமுடு³ம்ப³ரஸ்ய பாத³பஸ்ய மூலே த்³ருʼஷ்டவாநாஹம்ʼ மமைதஸ்மாத்³வாக்யாத் கிம்ʼ த்வம்ʼ வ்யஸ்²வஸீ​:? ஏதஸ்மாத³ப்யாஸ்²சர்ய்யாணி கார்ய்யாணி த்³ரக்ஷ்யஸி|
ⅬⅠ அந்யச்சாவாதீ³த்³ யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி, இத​: பரம்ʼ மோசிதே மேக⁴த்³வாரே தஸ்மாந்மநுஜஸூநுநா ஈஸ்²வரஸ்ய தூ³தக³ணம் அவரோஹந்தமாரோஹந்தஞ்ச த்³ரக்ஷ்யத²|