லூகலிகி²த​: ஸுஸம்ʼவாத³​:
Ⅰ ப்ரத²மதோ யே ஸாக்ஷிணோ வாக்யப்ரசாரகாஸ்²சாஸந் தே(அ)ஸ்மாகம்ʼ மத்⁴யே யத்³யத் ஸப்ரமாணம்ʼ வாக்யமர்பயந்தி ஸ்ம
Ⅱ தத³நுஸாரதோ(அ)ந்யேபி ப³ஹவஸ்தத்³வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ ரசயிதும்ʼ ப்ரவ்ருʼத்தா​:|
Ⅲ அதஏவ ஹே மஹாமஹிமதி²யபி²ல் த்வம்ʼ யா யா​: கதா² அஸி²க்ஷ்யதா²ஸ்தாஸாம்ʼ த்³ருʼட⁴ப்ரமாணாநி யதா² ப்ராப்நோஷி
Ⅳ தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரத²மமாரப்⁴ய தாநி ஸர்வ்வாணி ஜ்ஞாத்வாஹமபி அநுக்ரமாத் ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தாந் துப்⁴யம்ʼ லேகி²தும்ʼ மதிமகார்ஷம்|
Ⅴ யிஹூதா³தே³ஸீ²யஹேரோத்³நாமகே ராஜத்வம்ʼ குர்வ்வதி அபீ³யயாஜகஸ்ய பர்ய்யாயாதி⁴காரீ ஸிக²ரியநாமக ஏகோ யாஜகோ ஹாரோணவம்ʼஸோ²த்³ப⁴வா இலீஸே²வாக்²யா
Ⅵ தஸ்ய ஜாயா த்³வாவிமௌ நிர்தோ³ஷௌ ப்ரபோ⁴​: ஸர்வ்வாஜ்ஞா வ்யவஸ்தா²ஸ்²ச ஸம்ʼமந்ய ஈஸ்²வரத்³ருʼஷ்டௌ தா⁴ர்ம்மிகாவாஸ்தாம்|
Ⅶ தயோ​: ஸந்தாந ஏகோபி நாஸீத், யத இலீஸே²வா ப³ந்த்⁴யா தௌ த்³வாவேவ வ்ருʼத்³தா⁴வப⁴வதாம்|
Ⅷ யதா³ ஸ்வபர்ய்யாநுக்ரமேண ஸிக²ரிய ஈஸ்²வாஸ்ய ஸமக்ஷம்ʼ யாஜகீயம்ʼ கர்ம்ம கரோதி
Ⅸ ததா³ யஜ்ஞஸ்ய தி³நபரிபாய்யா பரமேஸ்²வரஸ்ய மந்தி³ரே ப்ரவேஸ²காலே தூ⁴பஜ்வாலநம்ʼ கர்ம்ம தஸ்ய கரணீயமாஸீத்|
Ⅹ தத்³தூ⁴பஜ்வாலநகாலே லோகநிவஹே ப்ரார்த²நாம்ʼ கர்தும்ʼ ப³ஹிஸ்திஷ்ட²தி
Ⅺ ஸதி ஸிக²ரியோ யஸ்யாம்ʼ வேத்³யாம்ʼ தூ⁴பம்ʼ ஜ்வாலயதி தத்³த³க்ஷிணபார்ஸ்²வே பரமேஸ்²வரஸ்ய தூ³த ஏக உபஸ்தி²தோ த³ர்ஸ²நம்ʼ த³தௌ³|
Ⅻ தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸிக²ரிய உத்³விவிஜே ஸ²ஸ²ங்கே ச|
ⅩⅢ ததா³ ஸ தூ³தஸ்தம்ʼ ப³பா⁴ஷே ஹே ஸிக²ரிய மா பை⁴ஸ்தவ ப்ரார்த²நா க்³ராஹ்யா ஜாதா தவ பா⁴ர்ய்யா இலீஸே²வா புத்ரம்ʼ ப்ரஸோஷ்யதே தஸ்ய நாம யோेஹந் இதி கரிஷ்யஸி|
ⅩⅣ கிஞ்ச த்வம்ʼ ஸாநந்த³​: ஸஹர்ஷஸ்²ச ப⁴விஷ்யஸி தஸ்ய ஜந்மநி ப³ஹவ ஆநந்தி³ஷ்யந்தி ச|
ⅩⅤ யதோ ஹேதோ​: ஸ பரமேஸ்²வரஸ்ய கோ³சரே மஹாந் ப⁴விஷ்யதி ததா² த்³ராக்ஷாரஸம்ʼ ஸுராம்ʼ வா கிமபி ந பாஸ்யதி, அபரம்ʼ ஜந்மாரப்⁴ய பவித்ரேணாத்மநா பரிபூர்ண​:
ⅩⅥ ஸந் இஸ்ராயேல்வம்ʼஸீ²யாந் அநேகாந் ப்ரபோ⁴​: பரமேஸ்²வரஸ்ய மார்க³மாநேஷ்யதி|
ⅩⅦ ஸந்தாநாந் ப்ரதி பித்ருʼணாம்ʼ மநாம்ʼஸி த⁴ர்ம்மஜ்ஞாநம்ʼ ப்ரத்யநாஜ்ஞாக்³ராஹிணஸ்²ச பராவர்த்தயிதும்ʼ, ப்ரபோ⁴​: பரமேஸ்²வரஸ்ய ஸேவார்த²ம் ஏகாம்ʼ ஸஜ்ஜிதஜாதிம்ʼ விதா⁴துஞ்ச ஸ ஏலியரூபாத்மஸ²க்திப்ராப்தஸ்தஸ்யாக்³ரே க³மிஷ்யதி|
ⅩⅧ ததா³ ஸிக²ரியோ தூ³தமவாதீ³த் கத²மேதத்³ வேத்ஸ்யாமி? யதோஹம்ʼ வ்ருʼத்³தோ⁴ மம பா⁴ர்ய்யா ச வ்ருʼத்³தா⁴|
ⅩⅨ ததோ தூ³த​: ப்ரத்யுவாச பஸ்²யேஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³வர்த்தீ ஜிப்³ராயேல்நாமா தூ³தோஹம்ʼ த்வயா ஸஹ கதா²ம்ʼ க³தி³தும்ʼ துப்⁴யமிமாம்ʼ ஸு²ப⁴வார்த்தாம்ʼ தா³துஞ்ச ப்ரேஷித​:|
ⅩⅩ கிந்து மதீ³யம்ʼ வாக்யம்ʼ காலே ப²லிஷ்யதி தத் த்வயா ந ப்ரதீதம் அத​: காரணாத்³ யாவதே³வ தாநி ந ஸேத்ஸ்யந்தி தாவத் த்வம்ʼ வக்தும்ʼமஸ²க்தோ மூகோ ப⁴வ|
ⅩⅪ ததா³நீம்ʼ யே யே லோகா​: ஸிக²ரியமபைக்ஷந்த தே மத்⁴யேமந்தி³ரம்ʼ தஸ்ய ப³ஹுவிலம்பா³த்³ ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ மேநிரே|
ⅩⅫ ஸ ப³ஹிராக³தோ யதா³ கிமபி வாக்யம்ʼ வக்துமஸ²க்த​: ஸங்கேதம்ʼ க்ருʼத்வா நி​:ஸ²ப்³த³ஸ்தஸ்யௌ ததா³ மத்⁴யேமந்தி³ரம்ʼ கஸ்யசித்³ த³ர்ஸ²நம்ʼ தேந ப்ராப்தம் இதி ஸர்வ்வே பு³பு³தி⁴ரே|
ⅩⅩⅢ அநந்தரம்ʼ தஸ்ய ஸேவநபர்ய்யாயே ஸம்பூர்ணே ஸதி ஸ நிஜகே³ஹம்ʼ ஜகா³ம|
ⅩⅩⅣ கதிபயதி³நேஷு க³தேஷு தஸ்ய பா⁴ர்ய்யா இலீஸே²வா க³ர்ப்³ப⁴வதீ ப³பூ⁴வ
ⅩⅩⅤ பஸ்²சாத் ஸா பஞ்சமாஸாந் ஸம்ʼகோ³ப்யாகத²யத் லோகாநாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ மமாபமாநம்ʼ க²ண்ட³யிதும்ʼ பரமேஸ்²வரோ மயி த்³ருʼஷ்டிம்ʼ பாதயித்வா கர்ம்மேத்³ருʼஸ²ம்ʼ க்ருʼதவாந்|
ⅩⅩⅥ அபரஞ்ச தஸ்யா க³ர்ப்³ப⁴ஸ்ய ஷஷ்டே² மாஸே ஜாதே கா³லீல்ப்ரதே³ஸீ²யநாஸரத்புரே
ⅩⅩⅦ தா³யூதோ³ வம்ʼஸீ²யாய யூஷப்²நாம்நே புருஷாய யா மரியம்நாமகுமாரீ வாக்³த³த்தாஸீத் தஸ்யா​: ஸமீபம்ʼ ஜிப்³ராயேல் தூ³த ஈஸ்²வரேண ப்ரஹித​:|
ⅩⅩⅧ ஸ க³த்வா ஜகா³த³ ஹே ஈஸ்²வராநுக்³ருʼஹீதகந்யே தவ ஸு²ப⁴ம்ʼ பூ⁴யாத் ப்ரபு⁴​: பரமேஸ்²வரஸ்தவ ஸஹாயோஸ்தி நாரீணாம்ʼ மத்⁴யே த்வமேவ த⁴ந்யா|
ⅩⅩⅨ ததா³நீம்ʼ ஸா தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தஸ்ய வாக்யத உத்³விஜ்ய கீத்³ருʼஸ²ம்ʼ பா⁴ஷணமித³ம் இதி மநஸா சிந்தயாமாஸ|
ⅩⅩⅩ ததோ தூ³தோ(அ)வத³த் ஹே மரியம் ப⁴யம்ʼ மாகார்ஷீ​:, த்வயி பரமேஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹோஸ்தி|
ⅩⅩⅪ பஸ்²ய த்வம்ʼ க³ர்ப்³ப⁴ம்ʼ த்⁴ருʼத்வா புத்ரம்ʼ ப்ரஸோஷ்யஸே தஸ்ய நாம யீஸு²ரிதி கரிஷ்யஸி|
ⅩⅩⅫ ஸ மஹாந் ப⁴விஷ்யதி ததா² ஸர்வ்வேப்⁴ய​: ஸ்²ரேஷ்ட²ஸ்ய புத்ர இதி க்²யாஸ்யதி; அபரம்ʼ ப்ரபு⁴​: பரமேஸ்²வரஸ்தஸ்ய பிதுர்தா³யூத³​: ஸிம்ʼஹாஸநம்ʼ தஸ்மை தா³ஸ்யதி;
ⅩⅩⅩⅢ ததா² ஸ யாகூபோ³ வம்ʼஸோ²பரி ஸர்வ்வதா³ ராஜத்வம்ʼ கரிஷ்யதி, தஸ்ய ராஜத்வஸ்யாந்தோ ந ப⁴விஷ்யதி|
ⅩⅩⅩⅣ ததா³ மரியம் தம்ʼ தூ³தம்ʼ ப³பா⁴ஷே நாஹம்ʼ புருஷஸங்க³ம்ʼ கரோமி தர்ஹி கத²மேதத் ஸம்ப⁴விஷ்யதி?
ⅩⅩⅩⅤ ததோ தூ³தோ(அ)கத²யத் பவித்ர ஆத்மா த்வாமாஸ்²ராயிஷ்யதி ததா² ஸர்வ்வஸ்²ரேஷ்ட²ஸ்ய ஸ²க்திஸ்தவோபரி சா²யாம்ʼ கரிஷ்யதி ததோ ஹேதோஸ்தவ க³ர்ப்³பா⁴த்³ ய​: பவித்ரபா³லகோ ஜநிஷ்யதே ஸ ஈஸ்²வரபுத்ர இதி க்²யாதிம்ʼ ப்ராப்ஸ்யதி|
ⅩⅩⅩⅥ அபரஞ்ச பஸ்²ய தவ ஜ்ஞாதிரிலீஸே²வா யாம்ʼ ஸர்வ்வே ப³ந்த்⁴யாமவத³ந் இதா³நீம்ʼ ஸா வார்த்³த⁴க்யே ஸந்தாநமேகம்ʼ க³ர்ப்³பே⁴(அ)தா⁴ரயத் தஸ்ய ஷஷ்ட²மாஸோபூ⁴த்|
ⅩⅩⅩⅦ கிமபி கர்ம்ம நாஸாத்⁴யம் ஈஸ்²வரஸ்ய|
ⅩⅩⅩⅧ ததா³ மரியம் ஜகா³த³, பஸ்²ய ப்ரபே⁴ரஹம்ʼ தா³ஸீ மஹ்யம்ʼ தவ வாக்யாநுஸாரேண ஸர்வ்வமேதத்³ க⁴டதாம்; அநநதரம்ʼ தூ³தஸ்தஸ்யா​: ஸமீபாத் ப்ரதஸ்தே²|
ⅩⅩⅩⅨ அத² கதிபயதி³நாத் பரம்ʼ மரியம் தஸ்மாத் பர்வ்வதமயப்ரதே³ஸீ²யயிஹூதா³யா நக³ரமேகம்ʼ ஸீ²க்⁴ரம்ʼ க³த்வா
ⅩⅬ ஸிக²ரியயாஜகஸ்ய க்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவிஸ்²ய தஸ்ய ஜாயாம் இலீஸே²வாம்ʼ ஸம்போ³த்⁴யாவத³த்|
ⅩⅬⅠ ததோ மரியம​: ஸம்போ³த⁴நவாக்யே இலீஸே²வாயா​: கர்ணயோ​: ப்ரவிஷ்டமாத்ரே ஸதி தஸ்யா க³ர்ப்³ப⁴ஸ்த²பா³லகோ நநர்த்த| தத இலீஸே²வா பவித்ரேணாத்மநா பரிபூர்ணா ஸதீ
ⅩⅬⅡ ப்ரோச்சைர்க³தி³துமாரேபே⁴, யோஷிதாம்ʼ மத்⁴யே த்வமேவ த⁴ந்யா, தவ க³ர்ப்³ப⁴ஸ்த²​: ஸி²ஸு²ஸ்²ச த⁴ந்ய​:|
ⅩⅬⅢ த்வம்ʼ ப்ரபோ⁴ர்மாதா, மம நிவேஸ²நே த்வயா சரணாவர்பிதௌ, மமாத்³ய ஸௌபா⁴க்³யமேதத்|
ⅩⅬⅣ பஸ்²ய தவ வாக்யே மம கர்ணயோ​: ப்ரவிஷ்டமாத்ரே ஸதி மமோத³ரஸ்த²​: ஸி²ஸு²ராநந்தா³ந் நநர்த்த|
ⅩⅬⅤ யா ஸ்த்ரீ வ்யஸ்²வஸீத் ஸா த⁴ந்யா, யதோ ஹேதோஸ்தாம்ʼ ப்ரதி பரமேஸ்²வரோக்தம்ʼ வாக்யம்ʼ ஸர்வ்வம்ʼ ஸித்³த⁴ம்ʼ ப⁴விஷ்யதி|
ⅩⅬⅥ ததா³நீம்ʼ மரியம் ஜகா³த³| த⁴ந்யவாத³ம்ʼ பரேஸ²ஸ்ய கரோதி மாமகம்ʼ மந​:|
ⅩⅬⅦ மமாத்மா தாரகேஸே² ச ஸமுல்லாஸம்ʼ ப்ரக³ச்ச²தி|
ⅩⅬⅧ அகரோத் ஸ ப்ரபு⁴ ர்து³ஷ்டிம்ʼ ஸ்வதா³ஸ்யா து³ர்க³திம்ʼ ப்ரதி| பஸ்²யாத்³யாரப்⁴ய மாம்ʼ த⁴ந்யாம்ʼ வக்ஷ்யந்தி புருஷா​: ஸதா³|
ⅩⅬⅨ ய​: ஸர்வ்வஸ²க்திமாந் யஸ்ய நாமாபி ச பவித்ரகம்ʼ| ஸ ஏவ ஸுமஹத்கர்ம்ம க்ருʼதவாந் மந்நிமித்தகம்ʼ|
Ⅼ யே பி³ப்⁴யதி ஜநாஸ்தஸ்மாத் தேஷாம்ʼ ஸந்தாநபம்ʼக்திஷு| அநுகம்பா ததீ³யா ச ஸர்வ்வதை³வ ஸுதிஷ்ட²தி|
ⅬⅠ ஸ்வபா³ஹுப³லதஸ்தேந ப்ராகாஸ்²யத பராக்ரம​:| மந​:குமந்த்ரணாஸார்த்³த⁴ம்ʼ விகீர்ய்யந்தே(அ)பி⁴மாநிந​:|
ⅬⅡ ஸிம்ʼஹாஸநக³தால்லோகாந் ப³லிநஸ்²சாவரோஹ்ய ஸ​:| பதே³ஷூச்சேஷு லோகாம்ʼஸ்து க்ஷுத்³ராந் ஸம்ʼஸ்தா²பயத்யபி|
ⅬⅢ க்ஷுதி⁴தாந் மாநவாந் த்³ரவ்யைருத்தமை​: பரிதர்ப்ய ஸ​:| ஸகலாந் த⁴நிநோ லோகாந் விஸ்ருʼஜேத்³ ரிக்தஹஸ்தகாந்|
ⅬⅣ இப்³ராஹீமி ச தத்³வம்ʼஸே² யா த³யாஸ்தி ஸதை³வ தாம்ʼ| ஸ்ம்ருʼத்வா புரா பித்ருʼணாம்ʼ நோ யதா² ஸாக்ஷாத் ப்ரதிஸ்²ருதம்ʼ|
ⅬⅤ இஸ்ராயேல்ஸேவகஸ்தேந ததோ²பக்ரியதே ஸ்வயம்ʼ||
ⅬⅥ அநந்தரம்ʼ மரியம் ப்ராயேண மாஸத்ரயம் இலீஸே²வயா ஸஹோஷித்வா வ்யாகு⁴ய்ய நிஜநிவேஸ²நம்ʼ யயௌ|
ⅬⅦ தத³நந்தரம் இலீஸே²வாயா​: ப்ரஸவகால உபஸ்தி²தே ஸதி ஸா புத்ரம்ʼ ப்ராஸோஷ்ட|
ⅬⅧ தத​: பரமேஸ்²வரஸ்தஸ்யாம்ʼ மஹாநுக்³ரஹம்ʼ க்ருʼதவாந் ஏதத் ஸ்²ருத்வா ஸமீபவாஸிந​: குடும்பா³ஸ்²சாக³த்ய தயா ஸஹ முமுதி³ரே|
ⅬⅨ ததா²ஷ்டமே தி³நே தே பா³லகஸ்ய த்வசம்ʼ சே²த்தும் ஏத்ய தஸ்ய பித்ருʼநாமாநுரூபம்ʼ தந்நாம ஸிக²ரிய இதி கர்த்துமீஷு​:|
ⅬⅩ கிந்து தஸ்ய மாதாகத²யத் தந்ந, நாமாஸ்ய யோஹந் இதி கர்த்தவ்யம்|
ⅬⅪ ததா³ தே வ்யாஹரந் தவ வம்ʼஸ²மத்⁴யே நாமேத்³ருʼஸ²ம்ʼ கஸ்யாபி நாஸ்தி|
ⅬⅫ தத​: பரம்ʼ தஸ்ய பிதரம்ʼ ஸிக²ரியம்ʼ ப்ரதி ஸங்கேத்ய பப்ரச்சு²​: ஸி²ஸோ²​: கிம்ʼ நாம காரிஷ்யதே?
ⅬⅩⅢ தத​: ஸ ப²லகமேகம்ʼ யாசித்வா லிலேக² தஸ்ய நாம யோஹந் ப⁴விஷ்யதி| தஸ்மாத் ஸர்வ்வே ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ மேநிரே|
ⅬⅩⅣ தத்க்ஷணம்ʼ ஸிக²ரியஸ்ய ஜிஹ்வாஜாட்³யே(அ)பக³தே ஸ முக²ம்ʼ வ்யாதா³ய ஸ்பஷ்டவர்ணமுச்சார்ய்ய ஈஸ்²வரஸ்ய கு³ணாநுவாத³ம்ʼ சகார|
ⅬⅩⅤ தஸ்மாச்சதுர்தி³க்ஸ்தா²​: ஸமீபவாஸிலோகா பீ⁴தா ஏவமேதா​: ஸர்வ்வா​: கதா² யிஹூதா³யா​: பர்வ்வதமயப்ரதே³ஸ²ஸ்ய ஸர்வ்வத்ர ப்ரசாரிதா​:|
ⅬⅩⅥ தஸ்மாத் ஸ்²ரோதாரோ மந​:ஸு ஸ்தா²பயித்வா கத²யாம்ப³பூ⁴வு​: கீத்³ருʼஸோ²யம்ʼ பா³லோ ப⁴விஷ்யதி? அத² பரமேஸ்²வரஸ்தஸ்ய ஸஹாயோபூ⁴த்|
ⅬⅩⅦ ததா³ யோஹந​: பிதா ஸிக²ரிய​: பவித்ரேணாத்மநா பரிபூர்ண​: ஸந் ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப⁴விஷ்யத்³வாக்யம்ʼ கத²யாமாஸ|
ⅬⅩⅧ இஸ்ராயேல​: ப்ரபு⁴ ர்யஸ்து ஸ த⁴ந்ய​: பரமேஸ்²வர​:| அநுக்³ருʼஹ்ய நிஜால்லோகாந் ஸ ஏவ பரிமோசயேத்|
ⅬⅩⅨ விபக்ஷஜநஹஸ்தேப்⁴யோ யதா² மோச்யாமஹே வயம்ʼ| யாவஜ்ஜீவஞ்ச த⁴ர்ம்மேண ஸாரல்யேந ச நிர்ப⁴யா​:|
ⅬⅩⅩ ஸேவாமஹை தமேவைகம் ஏதத்காரணமேவ ச| ஸ்வகீயம்ʼ ஸுபவித்ரஞ்ச ஸம்ʼஸ்ம்ருʼத்ய நியமம்ʼ ஸதா³|
ⅬⅩⅪ க்ருʼபயா புருஷாந் பூர்வ்வாந் நிகஷார்தா²த்து ந​: பிது​:| இப்³ராஹீம​: ஸமீபே யம்ʼ ஸ²பத²ம்ʼ க்ருʼதவாந் புரா|
ⅬⅩⅫ தமேவ ஸப²லம்ʼ கர்த்தம்ʼ ததா² ஸ²த்ருக³ணஸ்ய ச| ருʼृதீயாகாரிணஸ்²சைவ கரேப்⁴யோ ரக்ஷணாய ந​:|
ⅬⅩⅩⅢ ஸ்ருʼஷ்டே​: ப்ரத²மத​: ஸ்வீயை​: பவித்ரை ர்பா⁴விவாதி³பி⁴​:|
ⅬⅩⅩⅣ யதோ²க்தவாந் ததா² ஸ்வஸ்ய தா³யூத³​: ஸேவகஸ்ய து|
ⅬⅩⅩⅤ வம்ʼஸே² த்ராதாரமேகம்ʼ ஸ ஸமுத்பாதி³தவாந் ஸ்வயம்|
ⅬⅩⅩⅥ அதோ ஹே பா³லக த்வந்து ஸர்வ்வேப்⁴ய​: ஸ்²ரேஷ்ட² ஏவ ய​:| தஸ்யைவ பா⁴விவாதீ³தி ப்ரவிக்²யாதோ ப⁴விஷ்யஸி| அஸ்மாகம்ʼ சரணாந் க்ஷேமே மார்கே³ சாலயிதும்ʼ ஸதா³| ஏவம்ʼ த்⁴வாந்தே(அ)ர்த²தோ ம்ருʼத்யோஸ்²சா²யாயாம்ʼ யே து மாநவா​:|
ⅬⅩⅩⅦ உபவிஷ்டாஸ்து தாநேவ ப்ரகாஸ²யிதுமேவ ஹி| க்ருʼத்வா மஹாநுகம்பாம்ʼ ஹி யாமேவ பரமேஸ்²வர​:|
ⅬⅩⅩⅧ ஊர்த்³வ்வாத் ஸூர்ய்யமுதா³ய்யைவாஸ்மப்⁴யம்ʼ ப்ராதா³த்து த³ர்ஸ²நம்ʼ| தயாநுகம்பயா ஸ்வஸ்ய லோகாநாம்ʼ பாபமோசநே|
ⅬⅩⅩⅨ பரித்ராணஸ்ய தேப்⁴யோ ஹி ஜ்ஞாநவிஸ்²ராணநாய ச| ப்ரபோ⁴ ர்மார்க³ம்ʼ பரிஷ்கர்த்தும்ʼ தஸ்யாக்³ராயீ ப⁴விஷ்யஸி||
ⅬⅩⅩⅩ அத² பா³லக​: ஸ²ரீரேண பு³த்³த்⁴யா ச வர்த்³தி⁴துமாரேபே⁴; அபரஞ்ச ஸ இஸ்ராயேலோ வம்ʼஸீ²யலோகாநாம்ʼ ஸமீபே யாவந்ந ப்ரகடீபூ⁴தஸ்தாஸ்தாவத் ப்ராந்தரே ந்யவஸத்|