மதி²லிகி²த​: ஸுஸம்ʼவாத³​:
Ⅰ இப்³ராஹீம​: ஸந்தாநோ தா³யூத்³ தஸ்ய ஸந்தாநோ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்தஸ்ய பூர்வ்வபுருஷவம்ʼஸ²ஸ்²ரேணீ|
Ⅱ இப்³ராஹீம​: புத்ர இஸ்ஹாக் தஸ்ய புத்ரோ யாகூப்³ தஸ்ய புத்ரோ யிஹூதா³ஸ்தஸ்ய ப்⁴ராதரஸ்²ச|
Ⅲ தஸ்மாத்³ யிஹூதா³தஸ்தாமரோ க³ர்பே⁴ பேரஸ்ஸேரஹௌ ஜஜ்ஞாதே, தஸ்ய பேரஸ​: புத்ரோ ஹிஷ்ரோண் தஸ்ய புத்ரோ (அ)ராம்|
Ⅳ தஸ்ய புத்ரோ (அ)ம்மீநாத³ப்³ தஸ்ய புத்ரோ நஹஸோ²ந் தஸ்ய புத்ர​: ஸல்மோந்|
Ⅴ தஸ்மாத்³ ராஹபோ³ க³ர்பே⁴ போ³யம் ஜஜ்ஞே, தஸ்மாத்³ ரூதோ க³ர்பே⁴ ஓபே³த்³ ஜஜ்ஞே, தஸ்ய புத்ரோ யிஸ²ய​:|
Ⅵ தஸ்ய புத்ரோ தா³யூத்³ ராஜ​: தஸ்மாத்³ ம்ருʼதோரியஸ்ய ஜாயாயாம்ʼ ஸுலேமாந் ஜஜ்ஞே|
Ⅶ தஸ்ய புத்ரோ ரிஹபி³யாம், தஸ்ய புத்ரோ(அ)பி³ய​:, தஸ்ய புத்ர ஆஸா:|
Ⅷ தஸ்ய ஸுதோ யிஹோஸா²ப²ட் தஸ்ய ஸுதோ யிஹோராம தஸ்ய ஸுத உஷிய​:|
Ⅸ தஸ்ய ஸுதோ யோத²ம் தஸ்ய ஸுத ஆஹம் தஸ்ய ஸுதோ ஹிஷ்கிய​:|
Ⅹ தஸ்ய ஸுதோ மிநஸி²​:, தஸ்ய ஸுத ஆமோந் தஸ்ய ஸுதோ யோஸி²ய​:|
Ⅺ பா³பி³ல்நக³ரே ப்ரவஸநாத் பூர்வ்வம்ʼ ஸ யோஸி²யோ யிக²நியம்ʼ தஸ்ய ப்⁴ராத்ரும்ʼʼஸ்²ச ஜநயாமாஸ|
Ⅻ ததோ பா³பி³லி ப்ரவஸநகாலே யிக²நிய​: ஸ²ல்தீயேலம்ʼ ஜநயாமாஸ, தஸ்ய ஸுத​: ஸிருப்³பா³வில்|
ⅩⅢ தஸ்ய ஸுதோ (அ)போ³ஹுத்³ தஸ்ய ஸுத இலீயாகீம் தஸ்ய ஸுதோ(அ)ஸோர்|
ⅩⅣ அஸோர​: ஸுத​: ஸாதோ³க் தஸ்ய ஸுத ஆகீ²ம் தஸ்ய ஸுத இலீஹூத்³|
ⅩⅤ தஸ்ய ஸுத இலியாஸர் தஸ்ய ஸுதோ மத்தந்|
ⅩⅥ தஸ்ய ஸுதோ யாகூப்³ தஸ்ய ஸுதோ யூஷப்² தஸ்ய ஜாயா மரியம்; தஸ்ய க³ர்பே⁴ யீஸு²ரஜநி, தமேவ க்²ரீஷ்டம் (அர்தா²த்³ அபி⁴ஷிக்தம்ʼ) வத³ந்தி|
ⅩⅦ இத்த²ம் இப்³ராஹீமோ தா³யூத³ம்ʼ யாவத் ஸாகல்யேந சதுர்த³ஸ²புருஷா​:; ஆ தா³யூத³​: காலாத்³ பா³பி³லி ப்ரவஸநகாலம்ʼ யாவத் சதுர்த³ஸ²புருஷா ப⁴வந்தி| பா³பி³லி ப்ரவாஸநகாலாத் க்²ரீஷ்டஸ்ய காலம்ʼ யாவத் சதுர்த³ஸ²புருஷா ப⁴வந்தி|
ⅩⅧ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ஜந்ம கத்²த²தே| மரியம் நாமிகா கந்யா யூஷபே² வாக்³த³த்தாஸீத், ததா³ தயோ​: ஸங்க³மாத் ப்ராக் ஸா கந்யா  பவித்ரேணாத்மநா க³ர்ப⁴வதீ ப³பூ⁴வ|
ⅩⅨ தத்ர தஸ்யா​: பதி ர்யூஷப்² ஸௌஜந்யாத் தஸ்யா​: கலங்க³ம்ʼ ப்ரகாஸ²யிதும் அநிச்ச²ந் கோ³பநேநே தாம்ʼ பாரித்யக்தும்ʼ மநஸ்²சக்ரே|
ⅩⅩ ஸ ததை²வ பா⁴வயதி, ததா³நீம்ʼ பரமேஸ்²வரஸ்ய தூ³த​: ஸ்வப்நே தம்ʼ த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்த்வா வ்யாஜஹார, ஹே தா³யூத³​: ஸந்தாந யூஷப்² த்வம்ʼ நிஜாம்ʼ ஜாயாம்ʼ மரியமம் ஆதா³தும்ʼ மா பை⁴ஷீ​:|
ⅩⅪ யதஸ்தஸ்யா க³ர்ப⁴​: பவித்ராதா³த்மநோ(அ)ப⁴வத், ஸா ச புத்ரம்ʼ ப்ரஸவிஷ்யதே, ததா³ த்வம்ʼ தஸ்ய நாம யீஸு²ம் (அர்தா²த் த்ராதாரம்ʼ) கரீஷ்யஸே, யஸ்மாத் ஸ நிஜமநுஜாந் தேஷாம்ʼ கலுஷேப்⁴ய உத்³த⁴ரிஷ்யதி|
ⅩⅫ இத்த²ம்ʼ ஸதி, பஸ்²ய க³ர்ப⁴வதீ கந்யா தநயம்ʼ ப்ரஸவிஷ்யதே| இம்மாநூயேல் ததீ³யஞ்ச நாமதே⁴யம்ʼ ப⁴விஷ்யதி|| இம்மாநூயேல் அஸ்மாகம்ʼ ஸங்கீ³ஸ்²வரஇத்யர்த²​:|
ⅩⅩⅢ இதி யத்³ வசநம்ʼ புர்வ்வம்ʼ ப⁴விஷ்யத்³வக்த்ரா ஈஸ்²வர​: கதா²யாமாஸ, தத் ததா³நீம்ʼ ஸித்³த⁴மப⁴வத்|
ⅩⅩⅣ அநந்தரம்ʼ யூஷப்² நித்³ராதோ ஜாக³ரித உத்தா²ய பரமேஸ்²வரீயதூ³தஸ்ய நிதே³ஸா²நுஸாரேண நிஜாம்ʼ ஜாயாம்ʼ ஜக்³ராஹ,
ⅩⅩⅤ கிந்து யாவத் ஸா நிஜம்ʼ ப்ரத²மஸுதம்ʼ அ ஸுஷுவே, தாவத் தாம்ʼ நோபாக³ச்ச²த், தத​: ஸுதஸ்ய நாம யீஸு²ம்ʼ சக்ரே|