மார்கலிகி²த​: ஸுஸம்ʼவாத³​:
Ⅰ ஈஸ்²வரபுத்ரஸ்ய யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸுஸம்ʼவாதா³ரம்ப⁴​:|
Ⅱ ப⁴விஷ்யத்³வாதி³நாம்ʼ க்³ரந்தே²ஷு லிபிரித்த²மாஸ்தே, பஸ்²ய ஸ்வகீயதூ³தந்து தவாக்³ரே ப்ரேஷயாம்யஹம்| க³த்வா த்வதீ³யபந்தா²நம்ʼ ஸ ஹி பரிஷ்கரிஷ்யதி|
Ⅲ "பரமேஸ²ஸ்ய பந்தா²நம்ʼ பரிஷ்குருத ஸர்வ்வத​:| தஸ்ய ராஜபத²ஞ்சைவ ஸமாநம்ʼ குருதாது⁴நா| " இத்யேதத் ப்ராந்தரே வாக்யம்ʼ வத³த​: கஸ்யசித்³ரவ​:||
Ⅳ ஸஏவ யோஹந் ப்ராந்தரே மஜ்ஜிதவாந் ததா² பாபமார்ஜநநிமித்தம்ʼ மநோவ்யாவர்த்தகமஜ்ஜநஸ்ய கதா²ஞ்ச ப்ரசாரிதவாந்|
Ⅴ ததோ யிஹூதா³தே³ஸ²யிரூஸா²லம்நக³ரநிவாஸிந​: ஸர்வ்வே லோகா ப³ஹி ர்பூ⁴த்வா தஸ்ய ஸமீபமாக³த்ய ஸ்வாநி ஸ்வாநி பாபாந்யங்கீ³க்ருʼத்ய யர்த்³த³நநத்³யாம்ʼ தேந மஜ்ஜிதா ப³பூ⁴வு​:|
Ⅵ அஸ்ய யோஹந​: பரிதே⁴யாநி க்ரமேலகலோமஜாநி, தஸ்ய கடிப³ந்த⁴நம்ʼ சர்ம்மஜாதம், தஸ்ய ப⁴க்ஷ்யாணி ச ஸூ²ககீடா வந்யமதூ⁴நி சாஸந்|
Ⅶ ஸ ப்ரசாரயந் கத²யாஞ்சக்ரே, அஹம்ʼ நம்ரீபூ⁴ய யஸ்ய பாது³காப³ந்த⁴நம்ʼ மோசயிதுமபி ந யோக்³யோஸ்மி, தாத்³ருʼஸோ² மத்தோ கு³ருதர ஏக​: புருஷோ மத்பஸ்²சாதா³க³ச்ச²தி|
Ⅷ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் ஜலே மஜ்ஜிதவாந் கிந்து ஸ பவித்ர ஆத்மாநி ஸம்ʼமஜ்ஜயிஷ்யதி|
Ⅸ அபரஞ்ச தஸ்மிந்நேவ காலே கா³லீல்ப்ரதே³ஸ²ஸ்ய நாஸரத்³க்³ராமாத்³ யீஸு²ராக³த்ய யோஹநா யர்த்³த³நநத்³யாம்ʼ மஜ்ஜிதோ(அ)பூ⁴த்|
Ⅹ ஸ ஜலாது³த்தி²தமாத்ரோ மேக⁴த்³வாரம்ʼ முக்தம்ʼ கபோதவத் ஸ்வஸ்யோபரி அவரோஹந்தமாத்மாநஞ்ச த்³ருʼஷ்டவாந்|
Ⅺ த்வம்ʼ மம ப்ரிய​: புத்ரஸ்த்வய்யேவ மமமஹாஸந்தோஷ இயமாகாஸீ²யா வாணீ ப³பூ⁴வ|
Ⅻ தஸ்மிந் காலே ஆத்மா தம்ʼ ப்ராந்தரமத்⁴யம்ʼ நிநாய|
ⅩⅢ அத² ஸ சத்வாரிம்ʼஸ²த்³தி³நாநி தஸ்மிந் ஸ்தா²நே வந்யபஸு²பி⁴​: ஸஹ திஷ்ட²ந் ஸை²தாநா பரீக்ஷித​:; பஸ்²சாத் ஸ்வர்கீ³யதூ³தாஸ்தம்ʼ ஸிஷேவிரே|
ⅩⅣ அநந்தரம்ʼ யோஹநி ப³ந்த⁴நாலயே ப³த்³தே⁴ ஸதி யீஸு² ர்கா³லீல்ப்ரதே³ஸ²மாக³த்ய ஈஸ்²வரராஜ்யஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயந் கத²யாமாஸ,
ⅩⅤ கால​: ஸம்பூர்ண ஈஸ்²வரராஜ்யஞ்ச ஸமீபமாக³தம்ʼ; அதோஹேதோ ர்யூயம்ʼ மநாம்ʼஸி வ்யாவர்த்தயத்⁴வம்ʼ ஸுஸம்ʼவாதே³ ச விஸ்²வாஸித|
ⅩⅥ தத³நந்தரம்ʼ ஸ கா³லீலீயஸமுத்³ரஸ்ய தீரே க³ச்ச²ந் ஸி²மோந் தஸ்ய ப்⁴ராதா அந்த்³ரியநாமா ச இமௌ த்³வௌ ஜநௌ மத்ஸ்யதா⁴ரிணௌ ஸாக³ரமத்⁴யே ஜாலம்ʼ ப்ரக்ஷிபந்தௌ த்³ருʼஷ்ட்வா தாவவத³த்,
ⅩⅦ யுவாம்ʼ மம பஸ்²சாதா³க³ச்ச²தம்ʼ, யுவாமஹம்ʼ மநுஷ்யதா⁴ரிணௌ கரிஷ்யாமி|
ⅩⅧ ததஸ்தௌ தத்க்ஷணமேவ ஜாலாநி பரித்யஜ்ய தஸ்ய பஸ்²சாத் ஜக்³மது​:|
ⅩⅨ தத​: பரம்ʼ தத்ஸ்தா²நாத் கிஞ்சித்³ தூ³ரம்ʼ க³த்வா ஸ ஸிவதீ³புத்ரயாகூப்³ தத்³ப்⁴ராத்ருʼயோஹந் ச இமௌ நௌகாயாம்ʼ ஜாலாநாம்ʼ ஜீர்ணமுத்³தா⁴ரயந்தௌ த்³ருʼஷ்ட்வா தாவாஹூயத்|
ⅩⅩ ததஸ்தௌ நௌகாயாம்ʼ வேதநபு⁴க்³பி⁴​: ஸஹிதம்ʼ ஸ்வபிதரம்ʼ விஹாய தத்பஸ்²சாதீ³யது​:|
ⅩⅪ தத​: பரம்ʼ கப²ர்நாஹூம்நாமகம்ʼ நக³ரமுபஸ்தா²ய ஸ விஸ்²ராமதி³வஸே ப⁴ஜநக்³ரஹம்ʼ ப்ரவிஸ்²ய ஸமுபதி³தே³ஸ²|
ⅩⅫ தஸ்யோபதே³ஸா²ல்லோகா ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ மேநிரே யத​: ஸோத்⁴யாபகாஇவ நோபதி³ஸ²ந் ப்ரபா⁴வவாநிவ ப்ரோபதி³தே³ஸ²|
ⅩⅩⅢ அபரஞ்ச தஸ்மிந் ப⁴ஜநக்³ருʼஹே அபவித்ரபூ⁴தேந க்³ரஸ்த ஏகோ மாநுஷ ஆஸீத்| ஸ சீத்ஸ²ப்³த³ம்ʼ க்ருʼத்வா கத²யாஞ்சகே
ⅩⅩⅣ போ⁴ நாஸரதீய யீஸோ² த்வமஸ்மாந் த்யஜ, த்வயா ஸஹாஸ்மாகம்ʼ க​: ஸம்ப³ந்த⁴​:? த்வம்ʼ கிமஸ்மாந் நாஸ²யிதும்ʼ ஸமாக³த​:? த்வமீஸ்²வரஸ்ய பவித்ரலோக இத்யஹம்ʼ ஜாநாமி|
ⅩⅩⅤ ததா³ யீஸு²ஸ்தம்ʼ தர்ஜயித்வா ஜகா³த³ தூஷ்ணீம்ʼ ப⁴வ இதோ ப³ஹிர்ப⁴வ ச|
ⅩⅩⅥ தத​: ஸோ(அ)பவித்ரபூ⁴தஸ்தம்ʼ ஸம்பீட்³ய அத்யுசைஸ்²சீத்க்ருʼத்ய நிர்ஜகா³ம|
ⅩⅩⅦ தேநைவ ஸர்வ்வே சமத்க்ருʼத்ய பரஸ்பரம்ʼ கத²யாஞ்சக்ரிரே, அஹோ கிமித³ம்ʼ? கீத்³ருʼஸோ²(அ)யம்ʼ நவ்ய உபதே³ஸ²​:? அநேந ப்ரபா⁴வேநாபவித்ரபூ⁴தேஷ்வாஜ்ஞாபிதேஷு தே ததா³ஜ்ஞாநுவர்த்திநோ ப⁴வந்தி|
ⅩⅩⅧ ததா³ தஸ்ய யஸோ² கா³லீலஸ்²சதுர்தி³க்ஸ்த²ஸர்வ்வதே³ஸா²ந் வ்யாப்நோத்|
ⅩⅩⅨ அபரஞ்ச தே ப⁴ஜநக்³ருʼஹாத்³ ப³ஹி ர்பூ⁴த்வா யாகூப்³யோஹந்ப்⁴யாம்ʼ ஸஹ ஸி²மோந ஆந்த்³ரியஸ்ய ச நிவேஸ²நம்ʼ ப்ரவிவிஸு²​:|
ⅩⅩⅩ ததா³ பிதரஸ்ய ஸ்²வஸ்²ரூர்ஜ்வரபீடி³தா ஸ²ய்யாயாமாஸ்த இதி தே தம்ʼ ஜ²டிதி விஜ்ஞாபயாஞ்சக்ரு​:|
ⅩⅩⅪ தத​: ஸ ஆக³த்ய தஸ்யா ஹஸ்தம்ʼ த்⁴ருʼத்வா தாமுத³ஸ்தா²பயத்; ததை³வ தாம்ʼ ஜ்வரோ(அ)த்யாக்ஷீத் தத​: பரம்ʼ ஸா தாந் ஸிஷேவே|
ⅩⅩⅫ அதா²ஸ்தம்ʼ க³தே ரவௌ ஸந்த்⁴யாகாலே ஸதி லோகாஸ்தத்ஸமீபம்ʼ ஸர்வ்வாந் ரோகி³ணோ பூ⁴தத்⁴ருʼதாம்ʼஸ்²ச ஸமாநிந்யு​:|
ⅩⅩⅩⅢ ஸர்வ்வே நாக³ரிகா லோகா த்³வாரி ஸம்ʼமிலிதாஸ்²ச|
ⅩⅩⅩⅣ தத​: ஸ நாநாவித⁴ரோகி³ணோ ப³ஹூந் மநுஜாநரோகி³ணஸ்²சகார ததா² ப³ஹூந் பூ⁴தாந் த்யாஜயாஞ்சகார தாந் பூ⁴தாந் கிமபி வாக்யம்ʼ வக்தும்ʼ நிஷிஷேத⁴ ச யதோஹேதோஸ்தே தமஜாநந்|
ⅩⅩⅩⅤ அபரஞ்ச ஸோ(அ)திப்ரத்யூஷே வஸ்துதஸ்து ராத்ரிஸே²ஷே ஸமுத்தா²ய ப³ஹிர்பூ⁴ய நிர்ஜநம்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ க³த்வா தத்ர ப்ரார்த²யாஞ்சக்ரே|
ⅩⅩⅩⅥ அநந்தரம்ʼ ஸி²மோந் தத்ஸங்கி³நஸ்²ச தஸ்ய பஸ்²சாத்³ க³தவந்த​:|
ⅩⅩⅩⅦ தது³த்³தே³ஸ²ம்ʼ ப்ராப்ய தமவத³ந் ஸர்வ்வே லோகாஸ்த்வாம்ʼ ம்ருʼக³யந்தே|
ⅩⅩⅩⅧ ததா³ ஸோ(அ)கத²யத் ஆக³ச்ச²த வயம்ʼ ஸமீபஸ்தா²நி நக³ராணி யாம​:, யதோ(அ)ஹம்ʼ தத்ர கதா²ம்ʼ ப்ரசாரயிதும்ʼ ப³ஹிராக³மம்|
ⅩⅩⅩⅨ அத² ஸ தேஷாம்ʼ கா³லீல்ப்ரதே³ஸ²ஸ்ய ஸர்வ்வேஷு ப⁴ஜநக்³ருʼஹேஷு கதா²​: ப்ரசாரயாஞ்சக்ரே பூ⁴தாநத்யாஜயஞ்ச|
ⅩⅬ அநந்தரமேக​: குஷ்டீ² ஸமாக³த்ய தத்ஸம்முகே² ஜாநுபாதம்ʼ விநயஞ்ச க்ருʼத்வா கதி²தவாந் யதி³ ப⁴வாந் இச்ச²தி தர்ஹி மாம்ʼ பரிஷ்கர்த்தும்ʼ ஸ²க்நோதி|
ⅩⅬⅠ தத​: க்ருʼபாலு ர்யீஸு²​: கரௌ ப்ரஸார்ய்ய தம்ʼ ஸ்பஷ்ட்வா கத²யாமாஸ
ⅩⅬⅡ மமேச்சா² வித்³யதே த்வம்ʼ பரிஷ்க்ருʼதோ ப⁴வ| ஏதத்கதா²யா​: கத²நமாத்ராத் ஸ குஷ்டீ² ரோகா³ந்முக்த​: பரிஷ்க்ருʼதோ(அ)ப⁴வத்|
ⅩⅬⅢ ததா³ ஸ தம்ʼ விஸ்ருʼஜந் கா³ட⁴மாதி³ஸ்²ய ஜகா³த³
ⅩⅬⅣ ஸாவதா⁴நோ ப⁴வ கதா²மிமாம்ʼ கமபி மா வத³; ஸ்வாத்மாநம்ʼ யாஜகம்ʼ த³ர்ஸ²ய, லோகேப்⁴ய​: ஸ்வபரிஷ்க்ருʼதே​: ப்ரமாணதா³நாய மூஸாநிர்ணீதம்ʼ யத்³தா³நம்ʼ தது³த்ஸ்ருʼஜஸ்வ ச|
ⅩⅬⅤ கிந்து ஸ க³த்வா தத் கர்ம்ம இத்த²ம்ʼ விஸ்தார்ய்ய ப்ரசாரயிதும்ʼ ப்ராரேபே⁴ தேநைவ யீஸு²​: புந​: ஸப்ரகாஸ²ம்ʼ நக³ரம்ʼ ப்ரவேஷ்டும்ʼ நாஸ²க்நோத் ததோஹேதோர்ப³ஹி​: காநநஸ்தா²நே தஸ்யௌ; ததா²பி சதுர்த்³தி³க்³ப்⁴யோ லோகாஸ்தஸ்ய ஸமீபமாயயு​:|