ப்ரகாஸி²தம்ʼ ப⁴விஷ்யத்³வாக்யம்ʼ
Ⅰ யத் ப்ரகாஸி²தம்ʼ வாக்யம் ஈஸ்²வர​: ஸ்வதா³ஸாநாம்ʼ நிகடம்ʼ ஸீ²க்⁴ரமுபஸ்தா²ஸ்யந்தீநாம்ʼ க⁴டநாநாம்ʼ த³ர்ஸ²நார்த²ம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டே ஸமர்பிதவாந் தத் ஸ ஸ்வீயதூ³தம்ʼ ப்ரேஷ்ய நிஜஸேவகம்ʼ யோஹநம்ʼ ஜ்ஞாபிதவாந்|
Ⅱ ஸ சேஸ்²வரஸ்ய வாக்யே க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸாக்ஷ்யே ச யத்³யத்³ த்³ருʼஷ்டவாந் தஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ த³த்தவாந்|
Ⅲ ஏதஸ்ய ப⁴விஷ்யத்³வக்த்ருʼக்³ரந்த²ஸ்ய வாக்யாநாம்ʼ பாட²க​: ஸ்²ரோதாரஸ்²ச தந்மத்⁴யே லிகி²தாஜ்ஞாக்³ராஹிணஸ்²ச த⁴ந்யா யத​: ஸ கால​: ஸந்நிகட​:|
Ⅳ யோஹந் ஆஸி²யாதே³ஸ²ஸ்தா²​: ஸப்த ஸமிதீ​: ப்ரதி பத்ரம்ʼ லிக²தி| யோ வர்த்தமாநோ பூ⁴தோ ப⁴விஷ்யம்ʼஸ்²ச யே ச ஸப்தாத்மாநஸ்தஸ்ய ஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய ஸம்முகே²े திஷ்ட²ந்தி
Ⅴ யஸ்²ச யீஸு²க்²ரீஷ்டோ விஸ்²வஸ்த​: ஸாக்ஷீ ம்ருʼதாநாம்ʼ மத்⁴யே ப்ரத²மஜாதோ பூ⁴மண்ட³லஸ்த²ராஜாநாம் அதி⁴பதிஸ்²ச ப⁴வதி, ஏதேப்⁴யோ (அ)நுக்³ரஹ​: ஸா²ந்திஸ்²ச யுஷ்மாஸு வர்த்ததாம்ʼ|
Ⅵ யோ (அ)ஸ்மாஸு ப்ரீதவாந் ஸ்வருதி⁴ரேணாஸ்மாந் ஸ்வபாபேப்⁴ய​: ப்ரக்ஷாலிதவாந் தஸ்ய பிதுரீஸ்²வரஸ்ய யாஜகாந் க்ருʼத்வாஸ்மாந் ராஜவர்கே³ நியுக்தவாம்ʼஸ்²ச தஸ்மிந் மஹிமா பராக்ரமஸ்²சாநந்தகாலம்ʼ யாவத்³ வர்த்ததாம்ʼ| ஆமேந்|
Ⅶ பஸ்²யத ஸ மேகை⁴ராக³ச்ச²தி தேநைகைகஸ்ய சக்ஷுஸ்தம்ʼ த்³ரக்ஷ்யதி யே ச தம்ʼ வித்³த⁴வந்தஸ்தே (அ)பி தம்ʼ விலோகிஷ்யந்தே தஸ்ய க்ருʼதே ப்ருʼதி²வீஸ்தா²​: ஸர்வ்வே வம்ʼஸா² விலபிஷ்யந்தி| ஸத்யம் ஆமேந்|
Ⅷ வர்த்தமாநோ பூ⁴தோ ப⁴விஷ்யம்ʼஸ்²ச ய​: ஸர்வ்வஸ²க்திமாந் ப்ரபு⁴​: பரமேஸ்²வர​: ஸ க³த³தி, அஹமேவ க​: க்ஷஸ்²சார்த²த ஆதி³ரந்தஸ்²ச|
Ⅸ யுஷ்மாகம்ʼ ப்⁴ராதா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய க்லேஸ²ராஜ்யதிதிக்ஷாணாம்ʼ ஸஹபா⁴கீ³ சாஹம்ʼ யோஹந் ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யஹேதோ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸாக்ஷ்யஹேதோஸ்²ச பாத்மநாமக உபத்³வீப ஆஸம்ʼ|
Ⅹ தத்ர ப்ரபோ⁴ ர்தி³நே ஆத்மநாவிஷ்டோ (அ)ஹம்ʼ ஸ்வபஸ்²சாத் தூரீத்⁴வநிவத் மஹாரவம் அஸ்²ரௌஷம்ʼ,
Ⅺ தேநோக்தம், அஹம்ʼ க​: க்ஷஸ்²சார்த²த ஆதி³ரந்தஸ்²ச| த்வம்ʼ யத்³ த்³ரக்ஷ்யஸி தத்³ க்³ரந்தே² லிகி²த்வாஸி²யாதே³ஸ²ஸ்தா²நாம்ʼ ஸப்த ஸமிதீநாம்ʼ ஸமீபம் இபி²ஷம்ʼ ஸ்முர்ணாம்ʼ து²யாதீராம்ʼ ஸார்த்³தி³ம்ʼ பி²லாதி³ல்பி²யாம்ʼ லாயதீ³கேயாஞ்ச ப்ரேஷய|
Ⅻ ததோ மயா ஸம்பா⁴ஷமாணஸ்ய கஸ்ய ரவ​: ஸ்²ரூயதே தத்³த³ர்ஸ²நார்த²ம்ʼ முக²ம்ʼ பராவர்த்திதம்ʼ தத் பராவர்த்ய ஸ்வர்ணமயா​: ஸப்த தீ³பவ்ருʼக்ஷா த்³ருʼஷ்டா​:|
ⅩⅢ தேஷாம்ʼ ஸப்த தீ³பவ்ருʼக்ஷாணாம்ʼ மத்⁴யே தீ³ர்க⁴பரிச்ச²த³பரிஹித​: ஸுவர்ணஸ்²ருʼங்க²லேந வேஷ்டிதவக்ஷஸ்²ச மநுஷ்யபுத்ராக்ருʼதிரேகோ ஜநஸ்திஷ்ட²தி,
ⅩⅣ தஸ்ய ஸி²ர​: கேஸ²ஸ்²ச ஸ்²வேதமேஷலோமாநீவ ஹிமவத் ஸ்²ரேதௌ லோசநே வஹ்நிஸி²கா²ஸமே
ⅩⅤ சரணௌ வஹ்நிகுண்டே³தாபிதஸுபித்தலஸத்³ருʼஸௌ² ரவஸ்²ச ப³ஹுதோயாநாம்ʼ ரவதுல்ய​:|
ⅩⅥ தஸ்ய த³க்ஷிணஹஸ்தே ஸப்த தாரா வித்³யந்தே வக்த்ராச்ச தீக்ஷ்ணோ த்³விதா⁴ர​: க²ங்கோ³ நிர்க³ச்ச²தி முக²மண்ட³லஞ்ச ஸ்வதேஜஸா தே³தீ³ப்யமாநஸ்ய ஸூர்ய்யஸ்ய ஸத்³ருʼஸ²ம்ʼ|
ⅩⅦ தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாஹம்ʼ ம்ருʼதகல்பஸ்தச்சரணே பதிதஸ்தத​: ஸ்வத³க்ஷிணகரம்ʼ மயி நிதா⁴ய தேநோக்தம் மா பை⁴ஷீ​:; அஹம் ஆதி³ரந்தஸ்²ச|
ⅩⅧ அஹம் அமரஸ்ததா²பி ம்ருʼதவாந் கிந்து பஸ்²யாஹம் அநந்தகாலம்ʼ யாவத் ஜீவாமி| ஆமேந்| ம்ருʼத்யோ​: பரலோகஸ்ய ச குஞ்ஜிகா மம ஹஸ்தக³தா​:|
ⅩⅨ அதோ யத்³ ப⁴வதி யச்சேத​: பரம்ʼ ப⁴விஷ்யதி த்வயா த்³ருʼஷ்டம்ʼ தத் ஸர்வ்வம்ʼ லிக்²யதாம்ʼ|
ⅩⅩ மம த³க்ஷிணஹஸ்தே ஸ்தி²தா யா​: ஸப்த தாரா யே ச ஸ்வர்ணமயா​: ஸப்த தீ³பவ்ருʼக்ஷாஸ்த்வயா த்³ருʼஷ்டாஸ்தத்தாத்பர்ய்யமித³ம்ʼ தா​: ஸப்த தாரா​: ஸப்த ஸமிதீநாம்ʼ தூ³தா​: ஸுவர்ணமயா​: ஸப்த தீ³பவ்ருʼக்ஷாஸ்²ச ஸப்த ஸமிதய​: ஸந்தி|