தீதம்ʼ பத்ரம்ʼ
Ⅰ அநந்தஜீவநஸ்யாஸா²தோ ஜாதாயா ஈஸ்²வரப⁴க்தே ர்யோக்³யஸ்ய ஸத்யமதஸ்ய யத் தத்வஜ்ஞாநம்ʼ யஸ்²ச விஸ்²வாஸ ஈஸ்²வரஸ்யாபி⁴ருசிதலோகை ர்லப்⁴யதே தத³ர்த²ம்ʼ
Ⅱ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ரேரித ஈஸ்²வரஸ்ய தா³ஸ​: பௌலோ(அ)ஹம்ʼ ஸாதா⁴ரணவிஸ்²வாஸாத் மம ப்ரக்ருʼதம்ʼ த⁴ர்ம்மபுத்ரம்ʼ தீதம்ʼ ப்ரதி லிக²மி|
Ⅲ நிஷ்கபட ஈஸ்²வர ஆதி³காலாத் பூர்வ்வம்ʼ தத் ஜீவநம்ʼ ப்ரதிஜ்ஞாதவாந் ஸ்வநிரூபிதஸமயே ச கோ⁴ஷணயா தத் ப்ரகாஸி²தவாந்|
Ⅳ மம த்ராதுரீஸ்²வரஸ்யாஜ்ஞயா ச தஸ்ய கோ⁴ஷணம்ʼ மயி ஸமர்பிதம் அபூ⁴த்| அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வர​: பரித்ராதா ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச துப்⁴யம் அநுக்³ரஹம்ʼ த³யாம்ʼ ஸா²ந்திஞ்ச விதரது|
Ⅴ த்வம்ʼ யத்³ அஸம்பூர்ணகார்ய்யாணி ஸம்பூரயே ர்மதீ³யாதே³ஸா²ச்ச ப்ரதிநக³ரம்ʼ ப்ராசீநக³ணாந் நியோஜயேஸ்தத³ர்த²மஹம்ʼ த்வாம்ʼ க்ரீத்யுபத்³வீபே ஸ்தா²பயித்வா க³தவாந்|
Ⅵ தஸ்மாத்³ யோ நரோ (அ)நிந்தி³த ஏகஸ்யா யோஷித​: ஸ்வாமீ விஸ்²வாஸிநாம் அபசயஸ்யாவாத்⁴யத்வஸ்ய வா தோ³ஷேணாலிப்தாநாஞ்ச ஸந்தாநாநாம்ʼ ஜநகோ ப⁴வதி ஸ ஏவ யோக்³ய​:|
Ⅶ யதோ ஹேதோரத்³யக்ஷேணேஸ்²வரஸ்ய க்³ருʼஹாத்³யக்ஷேணேவாநிந்த³நீயேந ப⁴விதவ்யம்ʼ| தேந ஸ்வேச்சா²சாரிணா க்ரோதி⁴நா பாநாஸக்தேந ப்ரஹாரகேண லோபி⁴நா வா ந ப⁴விதவ்யம்ʼ
Ⅷ கிந்த்வதிதி²ஸேவகேந ஸல்லோகாநுராகி³ணா விநீதேந ந்யாய்யேந தா⁴ர்ம்மிகேண ஜிதேந்த்³ரியேண ச ப⁴விதவ்யம்ʼ,
Ⅸ உபதே³ஸே² ச விஸ்²வஸ்தம்ʼ வாக்யம்ʼ தேந தா⁴ரிதவ்யம்ʼ யத​: ஸ யத்³ யதா²ர்தே²நோபதே³ஸே²ந லோகாந் விநேதும்ʼ விக்⁴நகாரிணஸ்²ச நிருத்தராந் கர்த்தும்ʼ ஸ²க்நுயாத் தத்³ ஆவஸ்²யகம்ʼ|
Ⅹ யதஸ்தே ப³ஹவோ (அ)வாத்⁴யா அநர்த²கவாக்யவாதி³ந​: ப்ரவஞ்சகாஸ்²ச ஸந்தி விஸே²ஷதஸ்²சி²ந்நத்வசாம்ʼ மத்⁴யே கேசித் தாத்³ருʼஸா² லோகா​: ஸந்தி|
Ⅺ தேஷாஞ்ச வாக்³ரோத⁴ ஆவஸ்²யகோ யதஸ்தே குத்ஸிதலாப⁴ஸ்யாஸ²யாநுசிதாநி வாக்யாநி ஸி²க்ஷயந்தோ நிகி²லபரிவாராணாம்ʼ ஸுமதிம்ʼ நாஸ²யந்தி|
Ⅻ தேஷாம்ʼ ஸ்வதே³ஸீ²ய ஏகோ ப⁴விஷ்யத்³வாதீ³ வசநமித³முக்தவாந், யதா², க்ரீதீயமாநவா​: ஸர்வ்வே ஸதா³ காபட்யவாதி³ந​:| ஹிம்ʼஸ்ரஜந்துஸமாநாஸ்தே (அ)லஸாஸ்²சோத³ரபா⁴ரத​:||
ⅩⅢ ஸாக்ஷ்யமேதத் தத்²யம்ʼ, அதோे ஹேதோஸ்த்வம்ʼ தாந் கா³ட⁴ம்ʼ ப⁴ர்த்ஸய தே ச யதா² விஸ்²வாஸே ஸ்வஸ்தா² ப⁴வேயு
ⅩⅣ ர்யிஹூதீ³யோபாக்²யாநேஷு ஸத்யமதப்⁴ரஷ்டாநாம்ʼ மாநவாநாம் ஆஜ்ஞாஸு ச மநாம்ʼஸி ந நிவேஸ²யேயுஸ்ததா²தி³ஸ²|
ⅩⅤ ஸு²சீநாம்ʼ க்ருʼதே ஸர்வ்வாண்யேவ ஸு²சீநி ப⁴வந்தி கிந்து கலங்கிதாநாம் அவிஸ்²வாஸிநாஞ்ச க்ருʼதே ஸு²சி கிமபி ந ப⁴வதி யதஸ்தேஷாம்ʼ பு³த்³த⁴ய​: ஸம்ʼவேதா³ஸ்²ச கலங்கிதா​: ஸந்தி|
ⅩⅥ ஈஸ்²வரஸ்ய ஜ்ஞாநம்ʼ தே ப்ரதிஜாநந்தி கிந்து கர்ம்மபி⁴ஸ்தத்³ அநங்கீ³குர்வ்வதே யதஸ்தே க³ர்ஹிதா அநாஜ்ஞாக்³ராஹிண​: ஸர்வ்வஸத்கர்ம்மணஸ்²சாயோக்³யா​: ஸந்தி|