1 కరిన్థినః పత్రం
Ⅰ యావన్తః పవిత్రా లోకాః స్వేషామ్ అస్మాకఞ్చ వసతిస్థానేష్వస్మాకం ప్రభో ర్యీశోః ఖ్రీష్టస్య నామ్నా ప్రార్థయన్తే తైః సహాహూతానాం ఖ్రీష్టేన యీశునా పవిత్రీకృతానాం లోకానాం య ఈశ్వరీయధర్మ్మసమాజః కరిన్థనగరే విద్యతే
Ⅱ తం ప్రతీశ్వరస్యేచ్ఛయాహూతో యీశుఖ్రీష్టస్య ప్రేరితః పౌలః సోస్థినినామా భ్రాతా చ పత్రం లిఖతి|
Ⅲ అస్మాకం పిత్రేశ్వరేణ ప్రభునా యీశుఖ్రీష్టేన చ ప్రసాదః శాన్తిశ్చ యుష్మభ్యం దీయతాం|
Ⅳ ఈశ్వరో యీశుఖ్రీష్టేన యుష్మాన్ ప్రతి ప్రసాదం ప్రకాశితవాన్, తస్మాదహం యుష్మన్నిమిత్తం సర్వ్వదా మదీయేశ్వరం ధన్యం వదామి|
Ⅴ ఖ్రీష్టసమ్బన్ధీయం సాక్ష్యం యుష్మాకం మధ్యే యేన ప్రకారేణ సప్రమాణమ్ అభవత్
Ⅵ తేన యూయం ఖ్రీష్టాత్ సర్వ్వవిధవక్తృతాజ్ఞానాదీని సర్వ్వధనాని లబ్ధవన్తః|
Ⅶ తతోఽస్మత్ప్రభో ర్యీశుఖ్రీష్టస్య పునరాగమనం ప్రతీక్షమాణానాం యుష్మాకం కస్యాపి వరస్యాభావో న భవతి|
Ⅷ అపరమ్ అస్మాకం ప్రభో ర్యీశుఖ్రీష్టస్య దివసే యూయం యన్నిర్ద్దోషా భవేత తదర్థం సఏవ యావదన్తం యుష్మాన్ సుస్థిరాన్ కరిష్యతి|
Ⅸ య ఈశ్వరః స్వపుత్రస్యాస్మత్ప్రభో ర్యీశుఖ్రీష్టస్యాంశినః కర్త్తుం యుష్మాన్ ఆహూతవాన్ స విశ్వసనీయః|
Ⅹ హే భ్రాతరః, అస్మాకం ప్రభుయీశుఖ్రీష్టస్య నామ్నా యుష్మాన్ వినయేఽహం సర్వ్వై ర్యుష్మాభిరేకరూపాణి వాక్యాని కథ్యన్తాం యుష్మన్మధ్యే భిన్నసఙ్ఘాతా న భవన్తు మనోవిచారయోరైక్యేన యుష్మాకం సిద్ధత్వం భవతు|
Ⅺ హే మమ భ్రాతరో యుష్మన్మధ్యే వివాదా జాతా ఇతి వార్త్తామహం క్లోయ్యాః పరిజనై ర్జ్ఞాపితః|
Ⅻ మమాభిప్రేతమిదం యుష్మాకం కశ్చిత్ కశ్చిద్ వదతి పౌలస్య శిష్యోఽహమ్ ఆపల్లోః శిష్యోఽహం కైఫాః శిష్యోఽహం ఖ్రీష్టస్య శిష్యోఽహమితి చ|
ⅩⅢ ఖ్రీష్టస్య కిం విభేదః కృతః? పౌలః కిం యుష్మత్కృతే క్రుశే హతః? పౌలస్య నామ్నా వా యూయం కిం మజ్జితాః?
ⅩⅣ క్రిష్పగాయౌ వినా యుష్మాకం మధ్యేఽన్యః కోఽపి మయా న మజ్జిత ఇతి హేతోరహమ్ ఈశ్వరం ధన్యం వదామి|
ⅩⅤ ఏతేన మమ నామ్నా మానవా మయా మజ్జితా ఇతి వక్తుం కేనాపి న శక్యతే|
ⅩⅥ అపరం స్తిఫానస్య పరిజనా మయా మజ్జితాస్తదన్యః కశ్చిద్ యన్మయా మజ్జితస్తదహం న వేద్మి|
ⅩⅦ ఖ్రీష్టేనాహం మజ్జనార్థం న ప్రేరితః కిన్తు సుసంవాదస్య ప్రచారార్థమేవ; సోఽపి వాక్పటుతయా మయా న ప్రచారితవ్యః, యతస్తథా ప్రచారితే ఖ్రీష్టస్య క్రుశే మృత్యుః ఫలహీనో భవిష్యతి|
ⅩⅧ యతో హేతో ర్యే వినశ్యన్తి తే తాం క్రుశస్య వార్త్తాం ప్రలాపమివ మన్యన్తే కిఞ్చ పరిత్రాణం లభమానేష్వస్మాసు సా ఈశ్వరీయశక్తిస్వరూపా|
ⅩⅨ తస్మాదిత్థం లిఖితమాస్తే, జ్ఞానవతాన్తు యత్ జ్ఞానం తన్మయా నాశయిష్యతే| విలోపయిష్యతే తద్వద్ బుద్ధి ర్బద్ధిమతాం మయా||
ⅩⅩ జ్ఞానీ కుత్ర? శాస్త్రీ వా కుత్ర? ఇహలోకస్య విచారతత్పరో వా కుత్ర? ఇహలోకస్య జ్ఞానం కిమీశ్వరేణ మోహీకృతం నహి?
ⅩⅪ ఈశ్వరస్య జ్ఞానాద్ ఇహలోకస్య మానవాః స్వజ్ఞానేనేశ్వరస్య తత్త్వబోధం న ప్రాప్తవన్తస్తస్మాద్ ఈశ్వరః ప్రచారరూపిణా ప్రలాపేన విశ్వాసినః పరిత్రాతుం రోచితవాన్|
ⅩⅫ యిహూదీయలోకా లక్షణాని దిదృక్షన్తి భిన్నదేశీయలోకాస్తు విద్యాం మృగయన్తే,
ⅩⅩⅢ వయఞ్చ క్రుశే హతం ఖ్రీష్టం ప్రచారయామః| తస్య ప్రచారో యిహూదీయై ర్విఘ్న ఇవ భిన్నదేశీయైశ్చ ప్రలాప ఇవ మన్యతే,
ⅩⅩⅣ కిన్తు యిహూదీయానాం భిన్నదేశీయానాఞ్చ మధ్యే యే ఆహూతాస్తేషు స ఖ్రీష్ట ఈశ్వరీయశక్తిరివేశ్వరీయజ్ఞానమివ చ ప్రకాశతే|
ⅩⅩⅤ యత ఈశ్వరే యః ప్రలాప ఆరోప్యతే స మానవాతిరిక్తం జ్ఞానమేవ యచ్చ దౌర్బ్బల్యమ్ ఈశ్వర ఆరోప్యతే తత్ మానవాతిరిక్తం బలమేవ|
ⅩⅩⅥ హే భ్రాతరః, ఆహూతయుష్మద్గణో యష్మాభిరాలోక్యతాం తన్మధ్యే సాంసారికజ్ఞానేన జ్ఞానవన్తః పరాక్రమిణో వా కులీనా వా బహవో న విద్యన్తే|
ⅩⅩⅦ యత ఈశ్వరో జ్ఞానవతస్త్రపయితుం మూర్ఖలోకాన్ రోచితవాన్ బలాని చ త్రపయితుమ్ ఈశ్వరో దుర్బ్బలాన్ రోచితవాన్|
ⅩⅩⅧ తథా వర్త్తమానలోకాన్ సంస్థితిభ్రష్టాన్ కర్త్తుమ్ ఈశ్వరో జగతోఽపకృష్టాన్ హేయాన్ అవర్త్తమానాంశ్చాభిరోచితవాన్|
ⅩⅩⅨ తత ఈశ్వరస్య సాక్షాత్ కేనాప్యాత్మశ్లాఘా న కర్త్తవ్యా|
ⅩⅩⅩ యూయఞ్చ తస్మాత్ ఖ్రీష్టే యీశౌ సంస్థితిం ప్రాప్తవన్తః స ఈశ్వరాద్ యుష్మాకం జ్ఞానం పుణ్యం పవిత్రత్వం ముక్తిశ్చ జాతా|
ⅩⅩⅪ అతఏవ యద్వద్ లిఖితమాస్తే తద్వత్, యః కశ్చిత్ శ్లాఘమానః స్యాత్ శ్లాఘతాం ప్రభునా స హి|