Ⅰ యీశురభిషిక్తస్త్రాతేతి యః కశ్చిద్ విశ్వాసితి స ఈశ్వరాత్ జాతః; అపరం యః కశ్చిత్ జనయితరి ప్రీయతే స తస్మాత్ జాతే జనే ఽపి ప్రీయతే|
Ⅱ వయమ్ ఈశ్వరస్య సన్తానేషు ప్రీయామహే తద్ అనేన జానీమో యద్ ఈశ్వరే ప్రీయామహే తస్యాజ్ఞాః పాలయామశ్చ|
Ⅲ యత ఈశ్వరే యత్ ప్రేమ తత్ తదీయాజ్ఞాపాలనేనాస్మాభిః ప్రకాశయితవ్యం, తస్యాజ్ఞాశ్చ కఠోరా న భవన్తి|
Ⅳ యతో యః కశ్చిద్ ఈశ్వరాత్ జాతః స సంసారం జయతి కిఞ్చాస్మాకం యో విశ్వాసః స ఏవాస్మాకం సంసారజయిజయః|
Ⅴ యీశురీశ్వరస్య పుత్ర ఇతి యో విశ్వసితి తం వినా కోఽపరః సంసారం జయతి?
Ⅵ సోఽభిషిక్తస్త్రాతా యీశుస్తోయరుధిరాభ్యామ్ ఆగతః కేవలం తోయేన నహి కిన్తు తోయరుధిరాభ్యామ్, ఆత్మా చ సాక్షీ భవతి యత ఆత్మా సత్యతాస్వరూపః|
Ⅶ యతో హేతోః స్వర్గే పితా వాదః పవిత్ర ఆత్మా చ త్రయ ఇమే సాక్షిణః సన్తి, త్రయ ఇమే చైకో భవన్తి|
Ⅷ తథా పృథివ్యామ్ ఆత్మా తోయం రుధిరఞ్చ త్రీణ్యేతాని సాక్ష్యం దదాతి తేషాం త్రయాణామ్ ఏకత్వం భవతి చ|
Ⅸ మానవానాం సాక్ష్యం యద్యస్మాభి ర్గృహ్యతే తర్హీశ్వరస్య సాక్ష్యం తస్మాదపి శ్రేష్ఠం యతః స్వపుత్రమధీశ్వరేణ దత్తం సాక్ష్యమిదం|
Ⅹ ఈశ్వరస్య పుత్రే యో విశ్వాసితి స నిజాన్తరే తత్ సాక్ష్యం ధారయతి; ఈశ్వరే యో న విశ్వసితి స తమ్ అనృతవాదినం కరోతి యత ఈశ్వరః స్వపుత్రమధి యత్ సాక్ష్యం దత్తవాన్ తస్మిన్ స న విశ్వసితి|
Ⅺ తచ్చ సాక్ష్యమిదం యద్ ఈశ్వరో ఽస్మభ్యమ్ అనన్తజీవనం దత్తవాన్ తచ్చ జీవనం తస్య పుత్రే విద్యతే|
Ⅻ యః పుత్రం ధారయతి స జీవనం ధారియతి, ఈశ్వరస్య పుత్రం యో న ధారయతి స జీవనం న ధారయతి|
ⅩⅢ ఈశ్వరపుత్రస్య నామ్ని యుష్మాన్ ప్రత్యేతాని మయా లిఖితాని తస్యాభిప్రాయో ఽయం యద్ యూయమ్ అనన్తజీవనప్రాప్తా ఇతి జానీయాత తస్యేశ్వరపుత్రస్య నామ్ని విశ్వసేత చ|
ⅩⅣ తస్యాన్తికే ఽస్మాకం యా ప్రతిభా భవతి తస్యాః కారణమిదం యద్ వయం యది తస్యాభిమతం కిమపి తం యాచామహే తర్హి సో ఽస్మాకం వాక్యం శృణోతి|
ⅩⅤ స చాస్మాకం యత్ కిఞ్చన యాచనం శృణోతీతి యది జానీమస్తర్హి తస్మాద్ యాచితా వరా అస్మాభిః ప్రాప్యన్తే తదపి జానీమః|
ⅩⅥ కశ్చిద్ యది స్వభ్రాతరమ్ అమృత్యుజనకం పాపం కుర్వ్వన్తం పశ్యతి తర్హి స ప్రార్థనాం కరోతు తేనేశ్వరస్తస్మై జీవనం దాస్యతి, అర్థతో మృత్యుజనకం పాపం యేన నాకారితస్మై| కిన్తు మృత్యుజనకమ్ ఏకం పాపమ్ ఆస్తే తదధి తేన ప్రార్థనా క్రియతామిత్యహం న వదామి|
ⅩⅦ సర్వ్వ ఏవాధర్మ్మః పాపం కిన్తు సర్వ్వపాంప మృత్యుజనకం నహి|
ⅩⅧ య ఈశ్వరాత్ జాతః స పాపాచారం న కరోతి కిన్త్వీశ్వరాత్ జాతో జనః స్వం రక్షతి తస్మాత్ స పాపాత్మా తం న స్పృశతీతి వయం జానీమః|
ⅩⅨ వయమ్ ఈశ్వరాత్ జాతాః కిన్తు కృత్స్నః సంసారః పాపాత్మనో వశం గతో ఽస్తీతి జానీమః|
ⅩⅩ అపరమ్ ఈశ్వరస్య పుత్ర ఆగతవాన్ వయఞ్చ యయా తస్య సత్యమయస్య జ్ఞానం ప్రాప్నుయామస్తాదృశీం ధియమ్ అస్మభ్యం దత్తవాన్ ఇతి జానీమస్తస్మిన్ సత్యమయే ఽర్థతస్తస్య పుత్రే యీశుఖ్రీష్టే తిష్ఠామశ్చ; స ఏవ సత్యమయ ఈశ్వరో ఽనన్తజీవనస్వరూపశ్చాస్తి|
ⅩⅪ హే ప్రియబాలకాః, యూయం దేవమూర్త్తిభ్యః స్వాన్ రక్షత| ఆమేన్|