1 థిషలనీకినః పత్రం
Ⅰ పౌలః సిల్వానస్తీమథియశ్చ పితురీశ్వరస్య ప్రభో ర్యీశుఖ్రీష్టస్య చాశ్రయం ప్రాప్తా థిషలనీకీయసమితిం ప్రతి పత్రం లిఖన్తి| అస్మాకం తాత ఈశ్వరః ప్రభు ర్యీశుఖ్రీష్టశ్చ యుష్మాన్ ప్రత్యనుగ్రహం శాన్తిఞ్చ క్రియాస్తాం|
Ⅱ వయం సర్వ్వేషాం యుష్మాకం కృతే ఈశ్వరం ధన్యం వదామః ప్రార్థనాసమయే యుష్మాకం నామోచ్చారయామః,
Ⅲ అస్మాకం తాతస్యేశ్వరస్య సాక్షాత్ ప్రభౌ యీశుఖ్రీష్టే యుష్మాకం విశ్వాసేన యత్ కార్య్యం ప్రేమ్నా యః పరిశ్రమః ప్రత్యాశయా చ యా తితిక్షా జాయతే
Ⅳ తత్ సర్వ్వం నిరన్తరం స్మరామశ్చ| హే పియభ్రాతరః, యూయమ్ ఈశ్వరేణాభిరుచితా లోకా ఇతి వయం జానీమః|
Ⅴ యతోఽస్మాకం సుసంవాదః కేవలశబ్దేన యుష్మాన్ న ప్రవిశ్య శక్త్యా పవిత్రేణాత్మనా మహోత్సాహేన చ యుష్మాన్ ప్రావిశత్| వయన్తు యుష్మాకం కృతే యుష్మన్మధ్యే కీదృశా అభవామ తద్ యుష్మాభి ర్జ్ఞాయతే|
Ⅵ యూయమపి బహుక్లేశభోగేన పవిత్రేణాత్మనా దత్తేనానన్దేన చ వాక్యం గృహీత్వాస్మాకం ప్రభోశ్చానుగామినోఽభవత|
Ⅶ తేన మాకిదనియాఖాయాదేశయో ర్యావన్తో విశ్వాసినో లోకాః సన్తి యూయం తేషాం సర్వ్వేషాం నిదర్శనస్వరూపా జాతాః|
Ⅷ యతో యుష్మత్తః ప్రతినాదితయా ప్రభో ర్వాణ్యా మాకిదనియాఖాయాదేశౌ వ్యాప్తౌ కేవలమేతన్నహి కిన్త్వీశ్వరే యుష్మాకం యో విశ్వాసస్తస్య వార్త్తా సర్వ్వత్రాశ్రావి, తస్మాత్ తత్ర వాక్యకథనమ్ అస్మాకం నిష్ప్రయోజనం|
Ⅸ యతో యుష్మన్మధ్యే వయం కీదృశం ప్రవేశం ప్రాప్తా యూయఞ్చ కథం ప్రతిమా విహాయేశ్వరం ప్రత్యావర్త్తధ్వమ్ అమరం సత్యమీశ్వరం సేవితుం
Ⅹ మృతగణమధ్యాచ్చ తేనోత్థాపితస్య పుత్రస్యార్థత ఆగామిక్రోధాద్ అస్మాకం నిస్తారయితు ర్యీశోః స్వర్గాద్ ఆగమనం ప్రతీక్షితుమ్ ఆరభధ్వమ్ ఏతత్ సర్వ్వం తే లోకాః స్వయమ్ అస్మాన్ జ్ఞాపయన్తి|