1 తీమథియం పత్రం
Ⅰ అస్మాకం త్రాణకర్త్తురీశ్వరస్యాస్మాకం ప్రత్యాశాభూమేః ప్రభో ర్యీశుఖ్రీష్టస్య చాజ్ఞానుసారతో యీశుఖ్రీష్టస్య ప్రేరితః పౌలః స్వకీయం సత్యం ధర్మ్మపుత్రం తీమథియం ప్రతి పత్రం లిఖతి|
Ⅱ అస్మాకం తాత ఈశ్వరోఽస్మాకం ప్రభు ర్యీశుఖ్రీష్టశ్చ త్వయి అనుగ్రహం దయాం శాన్తిఞ్చ కుర్య్యాస్తాం|
Ⅲ మాకిదనియాదేశే మమ గమనకాలే త్వమ్ ఇఫిషనగరే తిష్ఠన్ ఇతరశిక్షా న గ్రహీతవ్యా, అనన్తేషూపాఖ్యానేషు వంశావలిషు చ యుష్మాభి ర్మనో న నివేశితవ్యమ్
Ⅳ ఇతి కాంశ్చిత్ లోకాన్ యద్ ఉపదిశేరేతత్ మయాదిష్టోఽభవః, యతః సర్వ్వైరేతై ర్విశ్వాసయుక్తేశ్వరీయనిష్ఠా న జాయతే కిన్తు వివాదో జాయతే|
Ⅴ ఉపదేశస్య త్వభిప్రేతం ఫలం నిర్మ్మలాన్తఃకరణేన సత్సంవేదేన నిష్కపటవిశ్వాసేన చ యుక్తం ప్రేమ|
Ⅵ కేచిత్ జనాశ్చ సర్వ్వాణ్యేతాని విహాయ నిరర్థకకథానామ్ అనుగమనేన విపథగామినోఽభవన్,
Ⅶ యద్ భాషన్తే యచ్చ నిశ్చిన్వన్తి తన్న బుధ్యమానా వ్యవస్థోపదేష్టారో భవితుమ్ ఇచ్ఛన్తి|
Ⅷ సా వ్యవస్థా యది యోగ్యరూపేణ గృహ్యతే తర్హ్యుత్తమా భవతీతి వయం జానీమః|
Ⅸ అపరం సా వ్యవస్థా ధార్మ్మికస్య విరుద్ధా న భవతి కిన్త్వధార్మ్మికో ఽవాధ్యో దుష్టః పాపిష్ఠో ఽపవిత్రో ఽశుచిః పితృహన్తా మాతృహన్తా నరహన్తా
Ⅹ వేశ్యాగామీ పుంమైథునీ మనుష్యవిక్రేతా మిథ్యావాదీ మిథ్యాశపథకారీ చ సర్వ్వేషామేతేషాం విరుద్ధా,
Ⅺ తథా సచ్చిదానన్దేశ్వరస్య యో విభవయుక్తః సుసంవాదో మయి సమర్పితస్తదనుయాయిహితోపదేశస్య విపరీతం యత్ కిఞ్చిద్ భవతి తద్విరుద్ధా సా వ్యవస్థేతి తద్గ్రాహిణా జ్ఞాతవ్యం|
Ⅻ మహ్యం శక్తిదాతా యోఽస్మాకం ప్రభుః ఖ్రీష్టయీశుస్తమహం ధన్యం వదామి|
ⅩⅢ యతః పురా నిన్దక ఉపద్రావీ హింసకశ్చ భూత్వాప్యహం తేన విశ్వాస్యో ఽమన్యే పరిచారకత్వే న్యయుజ్యే చ| తద్ అవిశ్వాసాచరణమ్ అజ్ఞానేన మయా కృతమితి హేతోరహం తేనానుకమ్పితోఽభవం|
ⅩⅣ అపరం ఖ్రీష్టే యీశౌ విశ్వాసప్రేమభ్యాం సహితోఽస్మత్ప్రభోరనుగ్రహో ఽతీవ ప్రచురోఽభత్|
ⅩⅤ పాపినః పరిత్రాతుం ఖ్రీష్టో యీశు ర్జగతి సమవతీర్ణోఽభవత్, ఏషా కథా విశ్వాసనీయా సర్వ్వై గ్రహణీయా చ|
ⅩⅥ తేషాం పాపినాం మధ్యేఽహం ప్రథమ ఆసం కిన్తు యే మానవా అనన్తజీవనప్రాప్త్యర్థం తస్మిన్ విశ్వసిష్యన్తి తేషాం దృష్టాన్తే మయి ప్రథమే యీశునా ఖ్రీష్టేన స్వకీయా కృత్స్నా చిరసహిష్ణుతా యత్ ప్రకాశ్యతే తదర్థమేవాహమ్ అనుకమ్పాం ప్రాప్తవాన్|
ⅩⅦ అనాదిరక్షయోఽదృశ్యో రాజా యోఽద్వితీయః సర్వ్వజ్ఞ ఈశ్వరస్తస్య గౌరవం మహిమా చానన్తకాలం యావద్ భూయాత్| ఆమేన్|
ⅩⅧ హే పుత్ర తీమథియ త్వయి యాని భవిష్యద్వాక్యాని పురా కథితాని తదనుసారాద్ అహమ్ ఏనమాదేశం త్వయి సమర్పయామి, తస్యాభిప్రాయోఽయం యత్త్వం తై ర్వాక్యైరుత్తమయుద్ధం కరోషి
ⅩⅨ విశ్వాసం సత్సంవేదఞ్చ ధారయసి చ| అనయోః పరిత్యాగాత్ కేషాఞ్చిద్ విశ్వాసతరీ భగ్నాభవత్|
ⅩⅩ హుమినాయసికన్దరౌ తేషాం యౌ ద్వౌ జనౌ, తౌ యద్ ధర్మ్మనిన్దాం పున ర్న కర్త్తుం శిక్షేతే తదర్థం మయా శయతానస్య కరే సమర్పితౌ|