2 కరిన్థినః పత్రం
Ⅰ ఈశ్వరస్యేచ్ఛయా యీశుఖ్రీష్టస్య ప్రేరితః పౌలస్తిమథిర్భ్రాతా చ ద్వావేతౌ కరిన్థనగరస్థాయై ఈశ్వరీయసమితయ ఆఖాయాదేశస్థేభ్యః సర్వ్వేభ్యః పవిత్రలోకేభ్యశ్చ పత్రం లిఖతః|
Ⅱ అస్మాకం తాతస్యేశ్వరస్య ప్రభోర్యీశుఖ్రీష్టస్య చానుగ్రహః శాన్తిశ్చ యుష్మాసు వర్త్తతాం|
Ⅲ కృపాలుః పితా సర్వ్వసాన్త్వనాకారీశ్వరశ్చ యోఽస్మత్ప్రభోర్యీశుఖ్రీష్టస్య తాత ఈశ్వరః స ధన్యో భవతు|
Ⅳ యతో వయమ్ ఈశ్వరాత్ సాన్త్వనాం ప్రాప్య తయా సాన్త్వనయా యత్ సర్వ్వవిధక్లిష్టాన్ లోకాన్ సాన్త్వయితుం శక్నుయామ తదర్థం సోఽస్మాకం సర్వ్వక్లేశసమయేఽస్మాన్ సాన్త్వయతి|
Ⅴ యతః ఖ్రీష్టస్య క్లేశా యద్వద్ బాహుల్యేనాస్మాసు వర్త్తన్తే తద్వద్ వయం ఖ్రీష్టేన బహుసాన్త్వనాఢ్యా అపి భవామః|
Ⅵ వయం యది క్లిశ్యామహే తర్హి యుష్మాకం సాన్త్వనాపరిత్రాణయోః కృతే క్లిశ్యామహే యతోఽస్మాభి ర్యాదృశాని దుఃఖాని సహ్యన్తే యుష్మాకం తాదృశదుఃఖానాం సహనేన తౌ సాధయిష్యేతే ఇత్యస్మిన్ యుష్మానధి మమ దృఢా ప్రత్యాశా భవతి|
Ⅶ యది వా వయం సాన్త్వనాం లభామహే తర్హి యుష్మాకం సాన్త్వనాపరిత్రాణయోః కృతే తామపి లభామహే| యతో యూయం యాదృగ్ దుఃఖానాం భాగినోఽభవత తాదృక్ సాన్త్వనాయా అపి భాగినో భవిష్యథేతి వయం జానీమః|
Ⅷ హే భ్రాతరః, ఆశియాదేశే యః క్లేశోఽస్మాన్ ఆక్రామ్యత్ తం యూయం యద్ అనవగతాస్తిష్ఠత తన్మయా భద్రం న మన్యతే| తేనాతిశక్తిక్లేశేన వయమతీవ పీడితాస్తస్మాత్ జీవనరక్షణే నిరుపాయా జాతాశ్చ,
Ⅸ అతో వయం స్వేషు న విశ్వస్య మృతలోకానామ్ ఉత్థాపయితరీశ్వరే యద్ విశ్వాసం కుర్మ్మస్తదర్థమ్ అస్మాభిః ప్రాణదణ్డో భోక్తవ్య ఇతి స్వమనసి నిశ్చితం|
Ⅹ ఏతాదృశభయఙ్కరాత్ మృత్యో ర్యో ఽస్మాన్ అత్రాయతేదానీమపి త్రాయతే స ఇతః పరమప్యస్మాన్ త్రాస్యతే ఽస్మాకమ్ ఏతాదృశీ ప్రత్యాశా విద్యతే|
Ⅺ ఏతదర్థమస్మత్కృతే ప్రార్థనయా వయం యుష్మాభిరుపకర్త్తవ్యాస్తథా కృతే బహుభి ర్యాచితో యోఽనుగ్రహోఽస్మాసు వర్త్తిష్యతే తత్కృతే బహుభిరీశ్వరస్య ధన్యవాదోఽపి కారిష్యతే|
Ⅻ అపరఞ్చ సంసారమధ్యే విశేషతో యుష్మన్మధ్యే వయం సాంసారిక్యా ధియా నహి కిన్త్వీశ్వరస్యానుగ్రహేణాకుటిలతామ్ ఈశ్వరీయసారల్యఞ్చాచరితవన్తోఽత్రాస్మాకం మనో యత్ ప్రమాణం దదాతి తేన వయం శ్లాఘామహే|
ⅩⅢ యుష్మాభి ర్యద్ యత్ పఠ్యతే గృహ్యతే చ తదన్యత్ కిమపి యుష్మభ్యమ్ అస్మాభి ర్న లిఖ్యతే తచ్చాన్తం యావద్ యుష్మాభి ర్గ్రహీష్యత ఇత్యస్మాకమ్ ఆశా|
ⅩⅣ యూయమితః పూర్వ్వమప్యస్మాన్ అంశతో గృహీతవన్తః, యతః ప్రభో ర్యీశుఖ్రీష్టస్య దినే యద్వద్ యుష్మాస్వస్మాకం శ్లాఘా తద్వద్ అస్మాసు యుష్మాకమపి శ్లాఘా భవిష్యతి|
ⅩⅤ అపరం యూయం యద్ ద్వితీయం వరం లభధ్వే తదర్థమితః పూర్వ్వం తయా ప్రత్యాశయా యుష్మత్సమీపం గమిష్యామి
ⅩⅥ యుష్మద్దేశేన మాకిదనియాదేశం వ్రజిత్వా పునస్తస్మాత్ మాకిదనియాదేశాత్ యుష్మత్సమీపమ్ ఏత్య యుష్మాభి ర్యిహూదాదేశం ప్రేషయిష్యే చేతి మమ వాఞ్ఛాసీత్|
ⅩⅦ ఏతాదృశీ మన్త్రణా మయా కిం చాఞ్చల్యేన కృతా? యద్ యద్ అహం మన్త్రయే తత్ కిం విషయిలోకఇవ మన్త్రయాణ ఆదౌ స్వీకృత్య పశ్చాద్ అస్వీకుర్వ్వే?
ⅩⅧ యుష్మాన్ ప్రతి మయా కథితాని వాక్యాన్యగ్రే స్వీకృతాని శేషేఽస్వీకృతాని నాభవన్ ఏతేనేశ్వరస్య విశ్వస్తతా ప్రకాశతే|
ⅩⅨ మయా సిల్వానేన తిమథినా చేశ్వరస్య పుత్రో యో యీశుఖ్రీష్టో యుష్మన్మధ్యే ఘోషితః స తేన స్వీకృతః పునరస్వీకృతశ్చ తన్నహి కిన్తు స తస్య స్వీకారస్వరూపఏవ|
ⅩⅩ ఈశ్వరస్య మహిమా యద్ అస్మాభిః ప్రకాశేత తదర్థమ్ ఈశ్వరేణ యద్ యత్ ప్రతిజ్ఞాతం తత్సర్వ్వం ఖ్రీష్టేన స్వీకృతం సత్యీభూతఞ్చ|
ⅩⅪ యుష్మాన్ అస్మాంశ్చాభిషిచ్య యః ఖ్రీష్టే స్థాస్నూన్ కరోతి స ఈశ్వర ఏవ|
ⅩⅫ స చాస్మాన్ ముద్రాఙ్కితాన్ అకార్షీత్ సత్యాఙ్కారస్య పణఖరూపమ్ ఆత్మానం అస్మాకమ్ అన్తఃకరణేషు నిరక్షిపచ్చ|
ⅩⅩⅢ అపరం యుష్మాసు కరుణాం కుర్వ్వన్ అహమ్ ఏతావత్కాలం యావత్ కరిన్థనగరం న గతవాన్ ఇతి సత్యమేతస్మిన్ ఈశ్వరం సాక్షిణం కృత్వా మయా స్వప్రాణానాం శపథః క్రియతే|
ⅩⅩⅣ వయం యుష్మాకం విశ్వాసస్య నియన్తారో న భవామః కిన్తు యుష్మాకమ్ ఆనన్దస్య సహాయా భవామః, యస్మాద్ విశ్వాసే యుష్మాకం స్థితి ర్భవతి|