2 థిషలనీకినః పత్రం
Ⅰ పౌలః సిల్వానస్తీమథియశ్చేతినామానో వయమ్ అస్మదీయతాతమ్ ఈశ్వరం ప్రభుం యీశుఖ్రీష్టఞ్చాశ్రితాం థిషలనీకినాం సమితిం ప్రతి పత్రం లిఖామః|
Ⅱ అస్మాకం తాత ఈశ్వరః ప్రభు ర్యీశుఖ్రీష్టశ్చ యుష్మాస్వనుగ్రహం శాన్తిఞ్చ క్రియాస్తాం|
Ⅲ హే భ్రాతరః, యుష్మాకం కృతే సర్వ్వదా యథాయోగ్యమ్ ఈశ్వరస్య ధన్యవాదో ఽస్మాభిః కర్త్తవ్యః, యతో హేతో ర్యుష్మాకం విశ్వాస ఉత్తరోత్తరం వర్ద్ధతే పరస్పరమ్ ఏకైకస్య ప్రేమ చ బహుఫలం భవతి|
Ⅳ తస్మాద్ యుష్మాభి ర్యావన్త ఉపద్రవక్లేశాః సహ్యన్తే తేషు యద్ ధేैర్య్యం యశ్చ విశ్వాసః ప్రకాశ్యతే తత్కారణాద్ వయమ్ ఈశ్వరీయసమితిషు యుష్మాభిః శ్లాఘామహే|
Ⅴ తచ్చేశ్వరస్య న్యాయవిచారస్య ప్రమాణం భవతి యతో యూయం యస్య కృతే దుఃఖం సహధ్వం తస్యేశ్వరీయరాజ్యస్య యోగ్యా భవథ|
Ⅵ యతః స్వకీయస్వర్గదూతానాం బలైః సహితస్య ప్రభో ర్యీశోః స్వర్గాద్ ఆగమనకాలే యుష్మాకం క్లేశకేభ్యః క్లేశేన ఫలదానం సార్ద్ధమస్మాభిశ్చ
Ⅶ క్లిశ్యమానేభ్యో యుష్మభ్యం శాన్తిదానమ్ ఈశ్వరేణ న్యాయ్యం భోత్స్యతే;
Ⅷ తదానీమ్ ఈశ్వరానభిజ్ఞేభ్యో ఽస్మత్ప్రభో ర్యీశుఖ్రీష్టస్య సుసంవాదాగ్రాహకేభ్యశ్చ లోకేభ్యో జాజ్వల్యమానేన వహ్నినా సముచితం ఫలం యీశునా దాస్యతే;
Ⅸ తే చ ప్రభో ర్వదనాత్ పరాక్రమయుక్తవిభవాచ్చ సదాతనవినాశరూపం దణ్డం లప్స్యన్తే,
Ⅹ కిన్తు తస్మిన్ దినే స్వకీయపవిత్రలోకేషు విరాజితుం యుష్మాన్ అపరాంశ్చ సర్వ్వాన్ విశ్వాసిలోకాన్ విస్మాపయితుఞ్చ స ఆగమిష్యతి యతో ఽస్మాకం ప్రమాణే యుష్మాభి ర్విశ్వాసోఽకారి|
Ⅺ అతోఽస్మాకమ్ ఈశ్వరో యుష్మాన్ తస్యాహ్వానస్య యోగ్యాన్ కరోతు సౌజన్యస్య శుభఫలం విశ్వాసస్య గుణఞ్చ పరాక్రమేణ సాధయత్వితి ప్రార్థనాస్మాభిః సర్వ్వదా యుష్మన్నిమిత్తం క్రియతే,
Ⅻ యతస్తథా సత్యస్మాకమ్ ఈశ్వరస్య ప్రభో ర్యీశుఖ్రీష్టస్య చానుగ్రహాద్ అస్మత్ప్రభో ర్యీశుఖ్రీష్టస్య నామ్నో గౌరవం యుష్మాసు యుష్మాకమపి గౌరవం తస్మిన్ ప్రకాశిష్యతే|