2 తీమథియం పత్రం
Ⅰ ఖ్రీష్టేన యీశునా యా జీవనస్య ప్రతిజ్ఞా తామధీశ్వరస్యేచ్ఛయా యీశోః ఖ్రీష్టస్యైకః ప్రేరితః పౌలోఽహం స్వకీయం ప్రియం ధర్మ్మపుత్రం తీమథియం ప్రతి పత్రం లిఖామి|
Ⅱ తాత ఈశ్వరోఽస్మాకం ప్రభు ర్యీశుఖ్రీష్టశ్చ త్వయి ప్రసాదం దయాం శాన్తిఞ్చ క్రియాస్తాం|
Ⅲ అహమ్ ఆ పూర్వ్వపురుషాత్ యమ్ ఈశ్వరం పవిత్రమనసా సేవే తం ధన్యం వదనం కథయామి, అహమ్ అహోరాత్రం ప్రార్థనాసమయే త్వాం నిరన్తరం స్మరామి|
Ⅳ యశ్చ విశ్వాసః ప్రథమే లోయీనామికాయాం తవ మాతామహ్యామ్ ఉనీకీనామికాయాం మాతరి చాతిష్ఠత్ తవాన్తరేఽపి తిష్ఠతీతి మన్యే
Ⅴ తవ తం నిష్కపటం విశ్వాసం మనసి కుర్వ్వన్ తవాశ్రుపాతం స్మరన్ యథానన్దేన ప్రఫల్లో భవేయం తదర్థం తవ దర్శనమ్ ఆకాఙ్క్షే|
Ⅵ అతో హేతో ర్మమ హస్తార్పణేన లబ్ధో య ఈశ్వరస్య వరస్త్వయి విద్యతే తమ్ ఉజ్జ్వాలయితుం త్వాం స్మారయామి|
Ⅶ యత ఈశ్వరోఽస్మభ్యం భయజనకమ్ ఆత్మానమ్ అదత్త్వా శక్తిప్రేమసతర్కతానామ్ ఆకరమ్ ఆత్మానం దత్తవాన్|
Ⅷ అతఏవాస్మాకం ప్రభుమధి తస్య వన్దిదాసం మామధి చ ప్రమాణం దాతుం న త్రపస్వ కిన్త్వీశ్వరీయశక్త్యా సుసంవాదస్య కృతే దుఃఖస్య సహభాగీ భవ|
Ⅸ సోఽస్మాన్ పరిత్రాణపాత్రాణి కృతవాన్ పవిత్రేణాహ్వానేనాహూతవాంశ్చ; అస్మత్కర్మ్మహేతునేతి నహి స్వీయనిరూపాణస్య ప్రసాదస్య చ కృతే తత్ కృతవాన్| స ప్రసాదః సృష్టేః పూర్వ్వకాలే ఖ్రీష్టేన యీశునాస్మభ్యమ్ అదాయి,
Ⅹ కిన్త్వధునాస్మాకం పరిత్రాతు ర్యీశోః ఖ్రీష్టస్యాగమనేన ప్రాకాశత| ఖ్రీష్టో మృత్యుం పరాజితవాన్ సుసంవాదేన చ జీవనమ్ అమరతాఞ్చ ప్రకాశితవాన్|
Ⅺ తస్య ఘోషయితా దూతశ్చాన్యజాతీయానాం శిక్షకశ్చాహం నియుక్తోఽస్మి|
Ⅻ తస్మాత్ కారణాత్ మమాయం క్లేశో భవతి తేన మమ లజ్జా న జాయతే యతోఽహం యస్మిన్ విశ్వసితవాన్ తమవగతోఽస్మి మహాదినం యావత్ మమోపనిధే ర్గోపనస్య శక్తిస్తస్య విద్యత ఇతి నిశ్చితం జానామి|
ⅩⅢ హితదాయకానాం వాక్యానామ్ ఆదర్శరూపేణ మత్తః శ్రుతాః ఖ్రీష్టే యీశౌ విశ్వాసప్రేమ్నోః కథా ధారయ|
ⅩⅣ అపరమ్ అస్మదన్తర్వాసినా పవిత్రేణాత్మనా తాముత్తమామ్ ఉపనిధిం గోపయ|
ⅩⅤ ఆశియాదేశీయాః సర్వ్వే మాం త్యక్తవన్త ఇతి త్వం జానాసి తేషాం మధ్యే ఫూగిల్లో హర్మ్మగినిశ్చ విద్యేతే|
ⅩⅥ ప్రభురనీషిఫరస్య పరివారాన్ ప్రతి కృపాం విదధాతు యతః స పునః పున ర్మామ్ ఆప్యాయితవాన్
ⅩⅦ మమ శృఙ్ఖలేన న త్రపిత్వా రోమానగరే ఉపస్థితిసమయే యత్నేన మాం మృగయిత్వా మమోద్దేశం ప్రాప్తవాన్|
ⅩⅧ అతో విచారదినే స యథా ప్రభోః కృపాభాజనం భవేత్ తాదృశం వరం ప్రభుస్తస్మై దేయాత్| ఇఫిషనగరేఽపి స కతి ప్రకారై ర్మామ్ ఉపకృతవాన్ తత్ త్వం సమ్యగ్ వేత్సి|