ప్రేరితానాం కర్మ్మణామాఖ్యానం
Ⅰ హే థియఫిల, యీశుః స్వమనోనీతాన్ ప్రేరితాన్ పవిత్రేణాత్మనా సమాదిశ్య యస్మిన్ దినే స్వర్గమారోహత్ యాం యాం క్రియామకరోత్ యద్యద్ ఉపాదిశచ్చ తాని సర్వ్వాణి పూర్వ్వం మయా లిఖితాని|
Ⅱ స స్వనిధనదుఃఖభోగాత్ పరమ్ అనేకప్రత్యయక్షప్రమాణౌః స్వం సజీవం దర్శయిత్వా
Ⅲ చత్వారింశద్దినాని యావత్ తేభ్యః ప్రేరితేభ్యో దర్శనం దత్త్వేశ్వరీయరాజ్యస్య వర్ణనమ అకరోత్|
Ⅳ అనన్తరం తేషాం సభాం కృత్వా ఇత్యాజ్ఞాపయత్, యూయం యిరూశాలమోఽన్యత్ర గమనమకృత్వా యస్తిన్ పిత్రాఙ్గీకృతే మమ వదనాత్ కథా అశృణుత తత్ప్రాప్తిమ్ అపేక్ష్య తిష్ఠత|
Ⅴ యోహన్ జలే మజ్జితావాన్ కిన్త్వల్పదినమధ్యే యూయం పవిత్ర ఆత్మని మజ్జితా భవిష్యథ|
Ⅵ పశ్చాత్ తే సర్వ్వే మిలిత్వా తమ్ అపృచ్ఛన్ హే ప్రభో భవాన్ కిమిదానీం పునరపి రాజ్యమ్ ఇస్రాయేలీయలోకానాం కరేషు సమర్పయిష్యతి?
Ⅶ తతః సోవదత్ యాన్ సర్వ్వాన్ కాలాన్ సమయాంశ్చ పితా స్వవశేఽస్థాపయత్ తాన్ జ్ఞాతృం యుష్మాకమ్ అధికారో న జాయతే|
Ⅷ కిన్తు యుష్మాసు పవిత్రస్యాత్మన ఆవిర్భావే సతి యూయం శక్తిం ప్రాప్య యిరూశాలమి సమస్తయిహూదాశోమిరోణదేశయోః పృథివ్యాః సీమాం యావద్ యావన్తో దేశాస్తేషు యర్వ్వేషు చ మయి సాక్ష్యం దాస్యథ|
Ⅸ ఇతి వాక్యముక్త్వా స తేషాం సమక్షం స్వర్గం నీతోఽభవత్, తతో మేఘమారుహ్య తేషాం దృష్టేరగోచరోఽభవత్|
Ⅹ యస్మిన్ సమయే తే విహాయసం ప్రత్యనన్యదృష్ట్యా తస్య తాదృశమ్ ఊర్ద్వ్వగమనమ్ అపశ్యన్ తస్మిన్నేవ సమయే శుక్లవస్త్రౌ ద్వౌ జనౌ తేషాం సన్నిధౌ దణ్డాయమానౌ కథితవన్తౌ,
Ⅺ హే గాలీలీయలోకా యూయం కిమర్థం గగణం ప్రతి నిరీక్ష్య దణ్డాయమానాస్తిష్ఠథ? యుష్మాకం సమీపాత్ స్వర్గం నీతో యో యీశుస్తం యూయం యథా స్వర్గమ్ ఆరోహన్తమ్ అదర్శమ్ తథా స పునశ్చాగమిష్యతి|
Ⅻ తతః పరం తే జైతుననామ్నః పర్వ్వతాద్ విశ్రామవారస్య పథః పరిమాణమ్ అర్థాత్ ప్రాయేణార్ద్ధక్రోశం దురస్థం యిరూశాలమ్నగరం పరావృత్యాగచ్ఛన్|
ⅩⅢ నగరం ప్రవిశ్య పితరో యాకూబ్ యోహన్ ఆన్ద్రియః ఫిలిపః థోమా బర్థజమయో మథిరాల్ఫీయపుత్రో యాకూబ్ ఉద్యోగాी శిమోన్ యాకూబో భ్రాతా యిహూదా ఏతే సర్వ్వే యత్ర స్థానే ప్రవసన్తి తస్మిన్ ఉపరితనప్రకోష్ఠే ప్రావిశన్|
ⅩⅣ పశ్చాద్ ఇమే కియత్యః స్త్రియశ్చ యీశో ర్మాతా మరియమ్ తస్య భ్రాతరశ్చైతే సర్వ్వ ఏకచిత్తీభూత సతతం వినయేన వినయేన ప్రార్థయన్త|
ⅩⅤ తస్మిన్ సమయే తత్ర స్థానే సాకల్యేన వింశత్యధికశతం శిష్యా ఆసన్| తతః పితరస్తేషాం మధ్యే తిష్ఠన్ ఉక్తవాన్
ⅩⅥ హే భ్రాతృగణ యీశుధారిణాం లోకానాం పథదర్శకో యో యిహూదాస్తస్మిన్ దాయూదా పవిత్ర ఆత్మా యాం కథాం కథయామాస తస్యాః ప్రత్యక్షీభవనస్యావశ్యకత్వమ్ ఆసీత్|
ⅩⅦ స జనోఽస్మాకం మధ్యవర్త్తీ సన్ అస్యాః సేవాయా అంశమ్ అలభత|
ⅩⅧ తదనన్తరం కుకర్మ్మణా లబ్ధం యన్మూల్యం తేన క్షేత్రమేకం క్రీతమ్ అపరం తస్మిన్ అధోముఖే భృమౌ పతితే సతి తస్యోదరస్య విదీర్ణత్వాత్ సర్వ్వా నాడ్యో నిరగచ్ఛన్|
ⅩⅨ ఏతాం కథాం యిరూశాలమ్నివాసినః సర్వ్వే లోకా విదాన్తి; తేషాం నిజభాషయా తత్క్షేత్రఞ్చ హకల్దామా, అర్థాత్ రక్తక్షేత్రమితి విఖ్యాతమాస్తే|
ⅩⅩ అన్యచ్చ, నికేతనం తదీయన్తు శున్యమేవ భవిష్యతి| తస్య దూష్యే నివాసార్థం కోపి స్థాస్యతి నైవ హి| అన్య ఏవ జనస్తస్య పదం సంప్రాప్స్యతి ధ్రువం| ఇత్థం గీతపుస్తకే లిఖితమాస్తే|
ⅩⅪ అతో యోహనో మజ్జనమ్ ఆరభ్యాస్మాకం సమీపాత్ ప్రభో ర్యీశోః స్వర్గారోహణదినం యావత్ సోస్మాకం మధ్యే యావన్తి దినాని యాపితవాన్
ⅩⅫ తావన్తి దినాని యే మానవా అస్మాభిః సార్ద్ధం తిష్ఠన్తి తేషామ్ ఏకేన జనేనాస్మాభిః సార్ద్ధం యీశోరుత్థానే సాక్షిణా భవితవ్యం|
ⅩⅩⅢ అతో యస్య రూఢి ర్యుష్టో యం బర్శబ్బేత్యుక్త్వాహూయన్తి స యూషఫ్ మతథిశ్చ ద్వావేతౌ పృథక్ కృత్వా త ఈశ్వరస్య సన్నిధౌ ప్రార్య్య కథితవన్తః,
ⅩⅩⅣ హే సర్వ్వాన్తర్య్యామిన్ పరమేశ్వర, యిహూదాః సేవనప్రేరితత్వపదచ్యుతః
ⅩⅩⅤ సన్ నిజస్థానమ్ అగచ్ఛత్, తత్పదం లబ్ధుమ్ ఏనయో ర్జనయో ర్మధ్యే భవతా కోఽభిరుచితస్తదస్మాన్ దర్శ్యతాం|
ⅩⅩⅥ తతో గుటికాపాటే కృతే మతథిర్నిరచీయత తస్మాత్ సోన్యేషామ్ ఏకాదశానాం ప్రరితానాం మధ్యే గణితోభవత్|