కలసినః పత్రం
Ⅰ ఈశ్వరస్యేచ్ఛయా యీశుఖ్రీష్టస్య ప్రేరితః పౌలస్తీమథియో భ్రాతా చ కలసీనగరస్థాన్ పవిత్రాన్ విశ్వస్తాన్ ఖ్రీష్టాశ్రితభ్రాతృన్ ప్రతి పత్రం లిఖతః|
Ⅱ అస్మాకం తాత ఈశ్వరః ప్రభు ర్యీశుఖ్రీష్టశ్చ యుష్మాన్ ప్రతి ప్రసాదం శాన్తిఞ్చ క్రియాస్తాం|
Ⅲ ఖ్రీష్టే యీశౌ యుష్మాకం విశ్వాసస్య సర్వ్వాన్ పవిత్రలోకాన్ ప్రతి ప్రేమ్నశ్చ వార్త్తాం శ్రుత్వా
Ⅳ వయం సదా యుష్మదర్థం ప్రార్థనాం కుర్వ్వన్తః స్వర్గే నిహితాయా యుష్మాకం భావిసమ్పదః కారణాత్ స్వకీయప్రభో ర్యీశుఖ్రీష్టస్య తాతమ్ ఈశ్వరం ధన్యం వదామః|
Ⅴ యూయం తస్యా భావిసమ్పదో వార్త్తాం యయా సుసంవాదరూపిణ్యా సత్యవాణ్యా జ్ఞాపితాః
Ⅵ సా యద్వత్ కృస్నం జగద్ అభిగచ్ఛతి తద్వద్ యుష్మాన్ అప్యభ్యగమత్, యూయఞ్చ యద్ దినమ్ ఆరభ్యేశ్వరస్యానుగ్రహస్య వార్త్తాం శ్రుత్వా సత్యరూపేణ జ్ఞాతవన్తస్తదారభ్య యుష్మాకం మధ్యేఽపి ఫలతి వర్ద్ధతే చ|
Ⅶ అస్మాకం ప్రియః సహదాసో యుష్మాకం కృతే చ ఖ్రీష్టస్య విశ్వస్తపరిచారకో య ఇపఫ్రాస్తద్ వాక్యం
Ⅷ యుష్మాన్ ఆదిష్టవాన్ స ఏవాస్మాన్ ఆత్మనా జనితం యుష్మాకం ప్రేమ జ్ఞాపితవాన్|
Ⅸ వయం యద్ దినమ్ ఆరభ్య తాం వార్త్తాం శ్రుతవన్తస్తదారభ్య నిరన్తరం యుష్మాకం కృతే ప్రార్థనాం కుర్మ్మః ఫలతో యూయం యత్ పూర్ణాభ్యామ్ ఆత్మికజ్ఞానవుద్ధిభ్యామ్ ఈశ్వరస్యాభితమం సమ్పూర్ణరూపేణావగచ్ఛేత,
Ⅹ ప్రభో ర్యోగ్యం సర్వ్వథా సన్తోషజనకఞ్చాచారం కుర్య్యాతార్థత ఈశ్వరజ్ఞానే వర్ద్ధమానాః సర్వ్వసత్కర్మ్మరూపం ఫలం ఫలేత,
Ⅺ యథా చేశ్వరస్య మహిమయుక్తయా శక్త్యా సానన్దేన పూర్ణాం సహిష్ణుతాం తితిక్షాఞ్చాచరితుం శక్ష్యథ తాదృశేన పూర్ణబలేన యద్ బలవన్తో భవేత,
Ⅻ యశ్చ పితా తేజోవాసినాం పవిత్రలోకానామ్ అధికారస్యాంశిత్వాయాస్మాన్ యోగ్యాన్ కృతవాన్ తం యద్ ధన్యం వదేత వరమ్ ఏనం యాచామహే|
ⅩⅢ యతః సోఽస్మాన్ తిమిరస్య కర్త్తృత్వాద్ ఉద్ధృత్య స్వకీయస్య ప్రియపుత్రస్య రాజ్యే స్థాపితవాన్|
ⅩⅣ తస్మాత్ పుత్రాద్ వయం పరిత్రాణమ్ అర్థతః పాపమోచనం ప్రాప్తవన్తః|
ⅩⅤ స చాదృశ్యస్యేశ్వరస్య ప్రతిమూర్తిః కృత్స్నాయాః సృష్టేరాదికర్త్తా చ|
ⅩⅥ యతః సర్వ్వమేవ తేన ససృజే సింహాసనరాజత్వపరాక్రమాదీని స్వర్గమర్త్త్యస్థితాని దృశ్యాదృశ్యాని వస్తూని సర్వ్వాణి తేనైవ తస్మై చ ససృజిరే|
ⅩⅦ స సర్వ్వేషామ్ ఆదిః సర్వ్వేషాం స్థితికారకశ్చ|
ⅩⅧ స ఏవ సమితిరూపాయాస్తనో ర్మూర్ద్ధా కిఞ్చ సర్వ్వవిషయే స యద్ అగ్రియో భవేత్ తదర్థం స ఏవ మృతానాం మధ్యాత్ ప్రథమత ఉత్థితోఽగ్రశ్చ|
ⅩⅨ యత ఈశ్వరస్య కృత్స్నం పూర్ణత్వం తమేవావాసయితుం
ⅩⅩ క్రుశే పాతితేన తస్య రక్తేన సన్ధిం విధాయ తేనైవ స్వర్గమర్త్త్యస్థితాని సర్వ్వాణి స్వేన సహ సన్ధాపయితుఞ్చేశ్వరేణాభిలేషే|
ⅩⅪ పూర్వ్వం దూరస్థా దుష్క్రియారతమనస్కత్వాత్ తస్య రిపవశ్చాస్త యే యూయం తాన్ యుష్మాన్ అపి స ఇదానీం తస్య మాంసలశరీరే మరణేన స్వేన సహ సన్ధాపితవాన్|
ⅩⅫ యతః స స్వసమ్ముఖే పవిత్రాన్ నిష్కలఙ్కాన్ అనిన్దనీయాంశ్చ యుష్మాన్ స్థాపయితుమ్ ఇచ్ఛతి|
ⅩⅩⅢ కిన్త్వేతదర్థం యుష్మాభి ర్బద్ధమూలైః సుస్థిరైశ్చ భవితవ్యమ్, ఆకాశమణ్డలస్యాధఃస్థితానాం సర్వ్వలోకానాం మధ్యే చ ఘుష్యమాణో యః సుసంవాదో యుష్మాభిరశ్రావి తజ్జాతాయాం ప్రత్యాశాయాం యుష్మాభిరచలై ర్భవితవ్యం|
ⅩⅩⅣ తస్య సుసంవాదస్యైకః పరిచారకో యోఽహం పౌలః సోఽహమ్ ఇదానీమ్ ఆనన్దేన యుష్మదర్థం దుఃఖాని సహే ఖ్రీష్టస్య క్లేశభోగస్య యోంశోఽపూర్ణస్తమేవ తస్య తనోః సమితేః కృతే స్వశరీరే పూరయామి చ|
ⅩⅩⅤ యత ఈశ్వరస్య మన్త్రణయా యుష్మదర్థమ్ ఈశ్వరీయవాక్యస్య ప్రచారస్య భారో మయి సమపితస్తస్మాద్ అహం తస్యాః సమితేః పరిచారకోఽభవం|
ⅩⅩⅥ తత్ నిగూఢం వాక్యం పూర్వ్వయుగేషు పూర్వ్వపురుషేభ్యః ప్రచ్ఛన్నమ్ ఆసీత్ కిన్త్విదానీం తస్య పవిత్రలోకానాం సన్నిధౌ తేన ప్రాకాశ్యత|
ⅩⅩⅦ యతో భిన్నజాతీయానాం మధ్యే తత్ నిగూఢవాక్యం కీదృగ్గౌరవనిధిసమ్బలితం తత్ పవిత్రలోకాన్ జ్ఞాపయితుమ్ ఈశ్వరోఽభ్యలషత్| యుష్మన్మధ్యవర్త్తీ ఖ్రీష్ట ఏవ స నిధి ర్గైరవాశాభూమిశ్చ|
ⅩⅩⅧ తస్మాద్ వయం తమేవ ఘోషయన్తో యద్ ఏకైకం మానవం సిద్ధీభూతం ఖ్రీష్టే స్థాపయేమ తదర్థమేకైకం మానవం ప్రబోధయామః పూర్ణజ్ఞానేన చైకైకం మానవం ఉపదిశామః|
ⅩⅩⅨ ఏతదర్థం తస్య యా శక్తిః ప్రబలరూపేణ మమ మధ్యే ప్రకాశతే తయాహం యతమానః శ్రాభ్యామి|