యాకూబః పత్రం
Ⅰ ఈశ్వరస్య ప్రభో ర్యీశుఖ్రీష్టస్య చ దాసో యాకూబ్ వికీర్ణీభూతాన్ ద్వాదశం వంశాన్ ప్రతి నమస్కృత్య పత్రం లిఖతి|
Ⅱ హే మమ భ్రాతరః, యూయం యదా బహువిధపరీక్షాషు నిపతత తదా తత్ పూర్ణానన్దస్య కారణం మన్యధ్వం|
Ⅲ యతో యుష్మాకం విశ్వాసస్య పరీక్షితత్వేన ధైర్య్యం సమ్పాద్యత ఇతి జానీథ|
Ⅳ తచ్చ ధైర్య్యం సిద్ధఫలం భవతు తేన యూయం సిద్ధాః సమ్పూర్ణాశ్చ భవిష్యథ కస్యాపి గుణస్యాభావశ్చ యుష్మాకం న భవిష్యతి|
Ⅴ యుష్మాకం కస్యాపి జ్ఞానాభావో యది భవేత్ తర్హి య ఈశ్వరః సరలభావేన తిరస్కారఞ్చ వినా సర్వ్వేభ్యో దదాతి తతః స యాచతాం తతస్తస్మై దాయిష్యతే|
Ⅵ కిన్తు స నిఃసన్దేహః సన్ విశ్వాసేన యాచతాం యతః సన్దిగ్ధో మానవో వాయునా చాలితస్యోత్ప్లవమానస్య చ సముద్రతరఙ్గస్య సదృశో భవతి|
Ⅶ తాదృశో మానవః ప్రభోః కిఞ్చిత్ ప్రాప్స్యతీతి న మన్యతాం|
Ⅷ ద్విమనా లోకః సర్వ్వగతిషు చఞ్చలో భవతి|
Ⅸ యో భ్రాతా నమ్రః స నిజోన్నత్యా శ్లాఘతాం|
Ⅹ యశ్చ ధనవాన్ స నిజనమ్రతయా శ్లాఘతాంయతః స తృణపుష్పవత్ క్షయం గమిష్యతి|
Ⅺ యతః సతాపేన సూర్య్యేణోదిత్య తృణం శోష్యతే తత్పుష్పఞ్చ భ్రశ్యతి తేన తస్య రూపస్య సౌన్దర్య్యం నశ్యతి తద్వద్ ధనిలోకోఽపి స్వీయమూఢతయా మ్లాస్యతి|
Ⅻ యో జనః పరీక్షాం సహతే స ఏవ ధన్యః, యతః పరీక్షితత్వం ప్రాప్య స ప్రభునా స్వప్రేమకారిభ్యః ప్రతిజ్ఞాతం జీవనముకుటం లప్స్యతే|
ⅩⅢ ఈశ్వరో మాం పరీక్షత ఇతి పరీక్షాసమయే కోఽపి న వదతు యతః పాపాయేశ్వరస్య పరీక్షా న భవతి స చ కమపి న పరీక్షతే|
ⅩⅣ కిన్తు యః కశ్చిత్ స్వీయమనోవాఞ్ఛయాకృష్యతే లోభ్యతే చ తస్యైవ పరీక్షా భవతి|
ⅩⅤ తస్మాత్ సా మనోవాఞ్ఛా సగర్భా భూత్వా దుష్కృతిం ప్రసూతే దుష్కృతిశ్చ పరిణామం గత్వా మృత్యుం జనయతి|
ⅩⅥ హే మమ ప్రియభ్రాతరః, యూయం న భ్రామ్యత|
ⅩⅦ యత్ కిఞ్చిద్ ఉత్తమం దానం పూర్ణో వరశ్చ తత్ సర్వ్వమ్ ఊర్ద్ధ్వాద్ అర్థతో యస్మిన్ దశాన్తరం పరివర్త్తనజాతచ్ఛాయా వా నాస్తి తస్మాద్ దీప్త్యాకరాత్ పితురవరోహతి|
ⅩⅧ తస్య సృష్టవస్తూనాం మధ్యే వయం యత్ ప్రథమఫలస్వరూపా భవామస్తదర్థం స స్వేచ్ఛాతః సత్యమతస్య వాక్యేనాస్మాన్ జనయామాస|
ⅩⅨ అతఏవ హే మమ ప్రియభ్రాతరః, యుష్మాకమ్ ఏకైకో జనః శ్రవణే త్వరితః కథనే ధీరః క్రోధేఽపి ధీరో భవతు|
ⅩⅩ యతో మానవస్య క్రోధ ఈశ్వరీయధర్మ్మం న సాధయతి|
ⅩⅪ అతో హేతో ర్యూయం సర్వ్వామ్ అశుచిక్రియాం దుష్టతాబాహుల్యఞ్చ నిక్షిప్య యుష్మన్మనసాం పరిత్రాణే సమర్థం రోపితం వాక్యం నమ్రభావేన గృహ్లీత|
ⅩⅫ అపరఞ్చ యూయం కేవలమ్ ఆత్మవఞ్చయితారో వాక్యస్య శ్రోతారో న భవత కిన్తు వాక్యస్య కర్మ్మకారిణో భవత|
ⅩⅩⅢ యతో యః కశ్చిద్ వాక్యస్య కర్మ్మకారీ న భూత్వా కేవలం తస్య శ్రోతా భవతి స దర్పణే స్వీయశారీరికవదనం నిరీక్షమాణస్య మనుజస్య సదృశః|
ⅩⅩⅣ ఆత్మాకారే దృష్టే స ప్రస్థాయ కీదృశ ఆసీత్ తత్ తత్క్షణాద్ విస్మరతి|
ⅩⅩⅤ కిన్తు యః కశ్చిత్ నత్వా ముక్తేః సిద్ధాం వ్యవస్థామ్ ఆలోక్య తిష్ఠతి స విస్మృతియుక్తః శ్రోతా న భూత్వా కర్మ్మకర్త్తైవ సన్ స్వకార్య్యే ధన్యో భవిష్యతి|
ⅩⅩⅥ అనాయత్తరసనః సన్ యః కశ్చిత్ స్వమనో వఞ్చయిత్వా స్వం భక్తం మన్యతే తస్య భక్తి ర్ముధా భవతి|
ⅩⅩⅦ క్లేశకాలే పితృహీనానాం విధవానాఞ్చ యద్ అవేక్షణం సంసారాచ్చ నిష్కలఙ్కేన యద్ ఆత్మరక్షణం తదేవ పితురీశ్వరస్య సాక్షాత్ శుచి ర్నిర్మ్మలా చ భక్తిః|