యోహనలిఖితః సుసంవాదః
Ⅰ ఆదౌ వాద ఆసీత్ స చ వాద ఈశ్వరేణ సార్ధమాసీత్ స వాదః స్వయమీశ్వర ఏవ|
Ⅱ స ఆదావీశ్వరేణ సహాసీత్|
Ⅲ తేన సర్వ్వం వస్తు ససృజే సర్వ్వేషు సృష్టవస్తుషు కిమపి వస్తు తేనాసృష్టం నాస్తి|
Ⅳ స జీవనస్యాకారః, తచ్చ జీవనం మనుష్యాణాం జ్యోతిః
Ⅴ తజ్జ్యోతిరన్ధకారే ప్రచకాశే కిన్త్వన్ధకారస్తన్న జగ్రాహ|
Ⅵ యోహన్ నామక ఏకో మనుజ ఈశ్వరేణ ప్రేషయాఞ్చక్రే|
Ⅶ తద్వారా యథా సర్వ్వే విశ్వసన్తి తదర్థం స తజ్జ్యోతిషి ప్రమాణం దాతుం సాక్షిస్వరూపో భూత్వాగమత్,
Ⅷ స స్వయం తజ్జ్యోతి ర్న కిన్తు తజ్జ్యోతిషి ప్రమాణం దాతుమాగమత్|
Ⅸ జగత్యాగత్య యః సర్వ్వమనుజేభ్యో దీప్తిం దదాతి తదేవ సత్యజ్యోతిః|
Ⅹ స యజ్జగదసృజత్ తన్మద్య ఏవ స ఆసీత్ కిన్తు జగతో లోకాస్తం నాజానన్|
Ⅺ నిజాధికారం స ఆగచ్ఛత్ కిన్తు ప్రజాస్తం నాగృహ్లన్|
Ⅻ తథాపి యే యే తమగృహ్లన్ అర్థాత్ తస్య నామ్ని వ్యశ్వసన్ తేభ్య ఈశ్వరస్య పుత్రా భవితుమ్ అధికారమ్ అదదాత్|
ⅩⅢ తేషాం జనిః శోణితాన్న శారీరికాభిలాషాన్న మానవానామిచ్ఛాతో న కిన్త్వీశ్వరాదభవత్|
ⅩⅣ స వాదో మనుష్యరూపేణావతీర్య్య సత్యతానుగ్రహాభ్యాం పరిపూర్ణః సన్ సార్ధమ్ అస్మాభి ర్న్యవసత్ తతః పితురద్వితీయపుత్రస్య యోగ్యో యో మహిమా తం మహిమానం తస్యాపశ్యామ|
ⅩⅤ తతో యోహనపి ప్రచార్య్య సాక్ష్యమిదం దత్తవాన్ యో మమ పశ్చాద్ ఆగమిష్యతి స మత్తో గురుతరః; యతో మత్పూర్వ్వం స విద్యమాన ఆసీత్; యదర్థమ్ అహం సాక్ష్యమిదమ్ అదాం స ఏషః|
ⅩⅥ అపరఞ్చ తస్య పూర్ణతాయా వయం సర్వ్వే క్రమశః క్రమశోనుగ్రహం ప్రాప్తాః|
ⅩⅦ మూసాద్వారా వ్యవస్థా దత్తా కిన్త్వనుగ్రహః సత్యత్వఞ్చ యీశుఖ్రీష్టద్వారా సముపాతిష్ఠతాం|
ⅩⅧ కోపి మనుజ ఈశ్వరం కదాపి నాపశ్యత్ కిన్తు పితుః క్రోడస్థోఽద్వితీయః పుత్రస్తం ప్రకాశయత్|
ⅩⅨ త్వం కః? ఇతి వాక్యం ప్రేష్టుం యదా యిహూదీయలోకా యాజకాన్ లేవిలోకాంశ్చ యిరూశాలమో యోహనః సమీపే ప్రేషయామాసుః,
ⅩⅩ తదా స స్వీకృతవాన్ నాపహ్నూతవాన్ నాహమ్ అభిషిక్త ఇత్యఙ్గీకృతవాన్|
ⅩⅪ తదా తేఽపృచ్ఛన్ తర్హి కో భవాన్? కిం ఏలియః? సోవదత్ న; తతస్తేఽపృచ్ఛన్ తర్హి భవాన్ స భవిష్యద్వాదీ? సోవదత్ నాహం సః|
ⅩⅫ తదా తేఽపృచ్ఛన్ తర్హి భవాన్ కః? వయం గత్వా ప్రేరకాన్ త్వయి కిం వక్ష్యామః? స్వస్మిన్ కిం వదసి?
ⅩⅩⅢ తదా సోవదత్| పరమేశస్య పన్థానం పరిష్కురుత సర్వ్వతః| ఇతీదం ప్రాన్తరే వాక్యం వదతః కస్యచిద్రవః| కథామిమాం యస్మిన్ యిశయియో భవిష్యద్వాదీ లిఖితవాన్ సోహమ్|
ⅩⅩⅣ యే ప్రేషితాస్తే ఫిరూశిలోకాః|
ⅩⅩⅤ తదా తేఽపృచ్ఛన్ యది నాభిషిక్తోసి ఏలియోసి న స భవిష్యద్వాద్యపి నాసి చ, తర్హి లోకాన్ మజ్జయసి కుతః?
ⅩⅩⅥ తతో యోహన్ ప్రత్యవోచత్, తోయేఽహం మజ్జయామీతి సత్యం కిన్తు యం యూయం న జానీథ తాదృశ ఏకో జనో యుష్మాకం మధ్య ఉపతిష్ఠతి|
ⅩⅩⅦ స మత్పశ్చాద్ ఆగతోపి మత్పూర్వ్వం వర్త్తమాన ఆసీత్ తస్య పాదుకాబన్ధనం మోచయితుమపి నాహం యోగ్యోస్మి|
ⅩⅩⅧ యర్ద్దననద్యాః పారస్థబైథబారాయాం యస్మిన్స్థానే యోహనమజ్జయత్ తస్మిన స్థానే సర్వ్వమేతద్ అఘటత|
ⅩⅩⅨ పరేఽహని యోహన్ స్వనికటమాగచ్ఛన్తం యిశుం విలోక్య ప్రావోచత్ జగతః పాపమోచకమ్ ఈశ్వరస్య మేషశావకం పశ్యత|
ⅩⅩⅩ యో మమ పశ్చాదాగమిష్యతి స మత్తో గురుతరః, యతో హేతోర్మత్పూర్వ్వం సోఽవర్త్తత యస్మిన్నహం కథామిమాం కథితవాన్ స ఏవాయం|
ⅩⅩⅪ అపరం నాహమేనం ప్రత్యభిజ్ఞాతవాన్ కిన్తు ఇస్రాయేల్లోకా ఏనం యథా పరిచిన్వన్తి తదభిప్రాయేణాహం జలే మజ్జయితుమాగచ్ఛమ్|
ⅩⅩⅫ పునశ్చ యోహనపరమేకం ప్రమాణం దత్వా కథితవాన్ విహాయసః కపోతవద్ అవతరన్తమాత్మానమ్ అస్యోపర్య్యవతిష్ఠన్తం చ దృష్టవానహమ్|
ⅩⅩⅩⅢ నాహమేనం ప్రత్యభిజ్ఞాతవాన్ ఇతి సత్యం కిన్తు యో జలే మజ్జయితుం మాం ప్రైరయత్ స ఏవేమాం కథామకథయత్ యస్యోపర్య్యాత్మానమ్ అవతరన్తమ్ అవతిష్ఠన్తఞ్చ ద్రక్షయసి సఏవ పవిత్రే ఆత్మని మజ్జయిష్యతి|
ⅩⅩⅩⅣ అవస్తన్నిరీక్ష్యాయమ్ ఈశ్వరస్య తనయ ఇతి ప్రమాణం దదామి|
ⅩⅩⅩⅤ పరేఽహని యోహన్ ద్వాభ్యాం శిష్యాభ్యాం సార్ద్ధేం తిష్ఠన్
ⅩⅩⅩⅥ యిశుం గచ్ఛన్తం విలోక్య గదితవాన్, ఈశ్వరస్య మేషశావకం పశ్యతం|
ⅩⅩⅩⅦ ఇమాం కథాం శ్రుత్వా ద్వౌ శిష్యౌ యీశోః పశ్చాద్ ఈయతుః|
ⅩⅩⅩⅧ తతో యీశుః పరావృత్య తౌ పశ్చాద్ ఆగచ్ఛన్తౌ దృష్ట్వా పృష్టవాన్ యువాం కిం గవేశయథః? తావపృచ్ఛతాం హే రబ్బి అర్థాత్ హే గురో భవాన్ కుత్ర తిష్ఠతి?
ⅩⅩⅩⅨ తతః సోవాదిత్ ఏత్య పశ్యతం| తతో దివసస్య తృతీయప్రహరస్య గతత్వాత్ తౌ తద్దినం తస్య సఙ్గేఽస్థాతాం|
ⅩⅬ యౌ ద్వౌ యోహనో వాక్యం శ్రుత్వా యిశోః పశ్చాద్ ఆగమతాం తయోః శిమోన్పితరస్య భ్రాతా ఆన్ద్రియః
ⅩⅬⅠ స ఇత్వా ప్రథమం నిజసోదరం శిమోనం సాక్షాత్ప్రాప్య కథితవాన్ వయం ఖ్రీష్టమ్ అర్థాత్ అభిషిక్తపురుషం సాక్షాత్కృతవన్తః|
ⅩⅬⅡ పశ్చాత్ స తం యిశోః సమీపమ్ ఆనయత్| తదా యీశుస్తం దృష్ట్వావదత్ త్వం యూనసః పుత్రః శిమోన్ కిన్తు త్వన్నామధేయం కైఫాః వా పితరః అర్థాత్ ప్రస్తరో భవిష్యతి|
ⅩⅬⅢ పరేఽహని యీశౌ గాలీలం గన్తుం నిశ్చితచేతసి సతి ఫిలిపనామానం జనం సాక్షాత్ప్రాప్యావోచత్ మమ పశ్చాద్ ఆగచ్ఛ|
ⅩⅬⅣ బైత్సైదానామ్ని యస్మిన్ గ్రామే పితరాన్ద్రియయోర్వాస ఆసీత్ తస్మిన్ గ్రామే తస్య ఫిలిపస్య వసతిరాసీత్|
ⅩⅬⅤ పశ్చాత్ ఫిలిపో నిథనేలం సాక్షాత్ప్రాప్యావదత్ మూసా వ్యవస్థా గ్రన్థే భవిష్యద్వాదినాం గ్రన్థేషు చ యస్యాఖ్యానం లిఖితమాస్తే తం యూషఫః పుత్రం నాసరతీయం యీశుం సాక్షాద్ అకార్ష్మ వయం|
ⅩⅬⅥ తదా నిథనేల్ కథితవాన్ నాసరన్నగరాత కిం కశ్చిదుత్తమ ఉత్పన్తుం శక్నోతి? తతః ఫిలిపో ఽవోచత్ ఏత్య పశ్య|
ⅩⅬⅦ అపరఞ్చ యీశుః స్వస్య సమీపం తమ్ ఆగచ్ఛన్తం దృష్ట్వా వ్యాహృతవాన్, పశ్యాయం నిష్కపటః సత్య ఇస్రాయేల్లోకః|
ⅩⅬⅧ తతః సోవదద్, భవాన్ మాం కథం ప్రత్యభిజానాతి? యీశురవాదీత్ ఫిలిపస్య ఆహ్వానాత్ పూర్వ్వం యదా త్వముడుమ్బరస్య తరోర్మూలేఽస్థాస్తదా త్వామదర్శమ్|
ⅩⅬⅨ నిథనేల్ అచకథత్, హే గురో భవాన్ నితాన్తమ్ ఈశ్వరస్య పుత్రోసి, భవాన్ ఇస్రాయేల్వంశస్య రాజా|
Ⅼ తతో యీశు ర్వ్యాహరత్, త్వాముడుమ్బరస్య పాదపస్య మూలే దృష్టవానాహం మమైతస్మాద్వాక్యాత్ కిం త్వం వ్యశ్వసీః? ఏతస్మాదప్యాశ్చర్య్యాణి కార్య్యాణి ద్రక్ష్యసి|
ⅬⅠ అన్యచ్చావాదీద్ యుష్మానహం యథార్థం వదామి, ఇతః పరం మోచితే మేఘద్వారే తస్మాన్మనుజసూనునా ఈశ్వరస్య దూతగణమ్ అవరోహన్తమారోహన్తఞ్చ ద్రక్ష్యథ|