ఫిలిపినః పత్రం
Ⅰ పౌలతీమథినామానౌ యీశుఖ్రీష్టస్య దాసౌ ఫిలిపినగరస్థాన్ ఖ్రీష్టయీశోః సర్వ్వాన్ పవిత్రలోకాన్ సమితేరధ్యక్షాన్ పరిచారకాంశ్చ ప్రతి పత్రం లిఖతః|
Ⅱ అస్మాకం తాత ఈశ్వరః ప్రభు ర్యీశుఖ్రీష్టశ్చ యుష్మభ్యం ప్రసాదస్య శాన్తేశ్చ భోగం దేయాస్తాం|
Ⅲ అహం నిరన్తరం నిజసర్వ్వప్రార్థనాసు యుష్మాకం సర్వ్వేషాం కృతే సానన్దం ప్రార్థనాం కుర్వ్వన్
Ⅳ యతి వారాన్ యుష్మాకం స్మరామి తతి వారాన్ ఆ ప్రథమాద్ అద్య యావద్
Ⅴ యుష్మాకం సుసంవాదభాగిత్వకారణాద్ ఈశ్వరం ధన్యం వదామి|
Ⅵ యుష్మన్మధ్యే యేనోత్తమం కర్మ్మ కర్త్తుమ్ ఆరమ్భి తేనైవ యీశుఖ్రీష్టస్య దినం యావత్ తత్ సాధయిష్యత ఇత్యస్మిన్ దృఢవిశ్వాసో మమాస్తే|
Ⅶ యుష్మాన్ సర్వ్వాన్ అధి మమ తాదృశో భావో యథార్థో యతోఽహం కారావస్థాయాం ప్రత్యుత్తరకరణే సుసంవాదస్య ప్రామాణ్యకరణే చ యుష్మాన్ సర్వ్వాన్ మయా సార్ద్ధమ్ ఏకానుగ్రహస్య భాగినో మత్వా స్వహృదయే ధారయామి|
Ⅷ అపరమ్ అహం ఖ్రీష్టయీశోః స్నేహవత్ స్నేహేన యుష్మాన్ కీదృశం కాఙ్క్షామి తదధీశ్వరో మమ సాక్షీ విద్యతే|
Ⅸ మయా యత్ ప్రార్థ్యతే తద్ ఇదం యుష్మాకం ప్రేమ నిత్యం వృద్ధిం గత్వా
Ⅹ జ్ఞానస్య విశిష్టానాం పరీక్షికాయాశ్చ సర్వ్వవిధబుద్ధే ర్బాహుల్యం ఫలతు,
Ⅺ ఖ్రీష్టస్య దినం యావద్ యుష్మాకం సారల్యం నిర్విఘ్నత్వఞ్చ భవతు, ఈశ్వరస్య గౌరవాయ ప్రశంసాయై చ యీశునా ఖ్రీష్టేన పుణ్యఫలానాం పూర్ణతా యుష్మభ్యం దీయతామ్ ఇతి|
Ⅻ హే భ్రాతరః, మాం ప్రతి యద్ యద్ ఘటితం తేన సుసంవాదప్రచారస్య బాధా నహి కిన్తు వృద్ధిరేవ జాతా తద్ యుష్మాన్ జ్ఞాపయితుం కామయేఽహం|
ⅩⅢ అపరమ్ అహం ఖ్రీష్టస్య కృతే బద్ధోఽస్మీతి రాజపుర్య్యామ్ అన్యస్థానేషు చ సర్వ్వేషాం నికటే సుస్పష్టమ్ అభవత్,
ⅩⅣ ప్రభుసమ్బన్ధీయా అనేకే భ్రాతరశ్చ మమ బన్ధనాద్ ఆశ్వాసం ప్రాప్య వర్ద్ధమానేనోత్సాహేన నిఃక్షోభం కథాం ప్రచారయన్తి|
ⅩⅤ కేచిద్ ద్వేషాద్ విరోధాచ్చాపరే కేచిచ్చ సద్భావాత్ ఖ్రీష్టం ఘోషయన్తి;
ⅩⅥ యే విరోధాత్ ఖ్రీష్టం ఘోషయన్తి తే పవిత్రభావాత్ తన్న కుర్వ్వన్తో మమ బన్ధనాని బహుతరక్లోశదాయీని కర్త్తుమ్ ఇచ్ఛన్తి|
ⅩⅦ యే చ ప్రేమ్నా ఘోషయన్తి తే సుసంవాదస్య ప్రామాణ్యకరణేఽహం నియుక్తోఽస్మీతి జ్ఞాత్వా తత్ కుర్వ్వన్తి|
ⅩⅧ కిం బహునా? కాపట్యాత్ సరలభావాద్ వా భవేత్, యేన కేనచిత్ ప్రకారేణ ఖ్రీష్టస్య ఘోషణా భవతీత్యస్మిన్ అహమ్ ఆనన్దామ్యానన్దిష్యామి చ|
ⅩⅨ యుష్మాకం ప్రార్థనయా యీశుఖ్రీష్టస్యాత్మనశ్చోపకారేణ తత్ మన్నిస్తారజనకం భవిష్యతీతి జానామి|
ⅩⅩ తత్ర చ మమాకాఙ్క్షా ప్రత్యాశా చ సిద్ధిం గమిష్యతి ఫలతోఽహం కేనాపి ప్రకారేణ న లజ్జిష్యే కిన్తు గతే సర్వ్వస్మిన్ కాలే యద్వత్ తద్వద్ ఇదానీమపి సమ్పూర్ణోత్సాహద్వారా మమ శరీరేణ ఖ్రీష్టస్య మహిమా జీవనే మరణే వా ప్రకాశిష్యతే|
ⅩⅪ యతో మమ జీవనం ఖ్రీష్టాయ మరణఞ్చ లాభాయ|
ⅩⅫ కిన్తు యది శరీరే మయా జీవితవ్యం తర్హి తత్ కర్మ్మఫలం ఫలిష్యతి తస్మాత్ కిం వరితవ్యం తన్మయా న జ్ఞాయతే|
ⅩⅩⅢ ద్వాభ్యామ్ అహం సమ్పీడ్యే, దేహవాసత్యజనాయ ఖ్రీష్టేన సహవాసాయ చ మమాభిలాషో భవతి యతస్తత్ సర్వ్వోత్తమం|
ⅩⅩⅣ కిన్తు దేహే మమావస్థిత్యా యుష్మాకమ్ అధికప్రయోజనం|
ⅩⅩⅤ అహమ్ అవస్థాస్యే యుష్మాభిః సర్వ్వైః సార్ద్ధమ్ అవస్థితిం కరిష్యే చ తయా చ విశ్వాసే యుష్మాకం వృద్ధ్యానన్దౌ జనిష్యేతే తదహం నిశ్చితం జానామి|
ⅩⅩⅥ తేన చ మత్తోఽర్థతో యుష్మత్సమీపే మమ పునరుపస్థితత్వాత్ యూయం ఖ్రీష్టేన యీశునా బహుతరమ్ ఆహ్లాదం లప్స్యధ్వే|
ⅩⅩⅦ యూయం సావధానా భూత్వా ఖ్రీష్టస్య సుసంవాదస్యోపయుక్తమ్ ఆచారం కురుధ్వం యతోఽహం యుష్మాన్ ఉపాగత్య సాక్షాత్ కుర్వ్వన్ కిం వా దూరే తిష్ఠన్ యుష్మాకం యాం వార్త్తాం శ్రోతుమ్ ఇచ్ఛామి సేయం యూయమ్ ఏకాత్మానస్తిష్ఠథ, ఏకమనసా సుసంవాదసమ్బన్ధీయవిశ్వాసస్య పక్షే యతధ్వే, విపక్షైశ్చ కేనాపి ప్రకారేణ న వ్యాకులీక్రియధ్వ ఇతి|
ⅩⅩⅧ తత్ తేషాం వినాశస్య లక్షణం యుష్మాకఞ్చేశ్వరదత్తం పరిత్రాణస్య లక్షణం భవిష్యతి|
ⅩⅩⅨ యతో యేన యుష్మాభిః ఖ్రీష్టే కేవలవిశ్వాసః క్రియతే తన్నహి కిన్తు తస్య కృతే క్లేశోఽపి సహ్యతే తాదృశో వరః ఖ్రీష్టస్యానురోధాద్ యుష్మాభిః ప్రాపి,
ⅩⅩⅩ తస్మాత్ మమ యాదృశం యుద్ధం యుష్మాభిరదర్శి సామ్ప్రతం శ్రూయతే చ తాదృశం యుద్ధం యుష్మాకమ్ అపి భవతి|