రోమిణః పత్రం
Ⅰ ఈశ్వరో నిజపుత్రమధి యం సుసంవాదం భవిష్యద్వాదిభి ర్ధర్మ్మగ్రన్థే ప్రతిశ్రుతవాన్ తం సుసంవాదం ప్రచారయితుం పృథక్కృత ఆహూతః ప్రేరితశ్చ ప్రభో ర్యీశుఖ్రీష్టస్య సేవకో యః పౌలః
Ⅱ స రోమానగరస్థాన్ ఈశ్వరప్రియాన్ ఆహూతాంశ్చ పవిత్రలోకాన్ ప్రతి పత్రం లిఖతి|
Ⅲ అస్మాకం స ప్రభు ర్యీశుః ఖ్రీష్టః శారీరికసమ్బన్ధేన దాయూదో వంశోద్భవః
Ⅳ పవిత్రస్యాత్మనః సమ్బన్ధేన చేశ్వరస్య ప్రభావవాన్ పుత్ర ఇతి శ్మశానాత్ తస్యోత్థానేన ప్రతిపన్నం|
Ⅴ అపరం యేషాం మధ్యే యీశునా ఖ్రీష్టేన యూయమప్యాహూతాస్తే ఽన్యదేశీయలోకాస్తస్య నామ్ని విశ్వస్య నిదేశగ్రాహిణో యథా భవన్తి
Ⅵ తదభిప్రాయేణ వయం తస్మాద్ అనుగ్రహం ప్రేరితత్వపదఞ్చ ప్రాప్తాః|
Ⅶ తాతేనాస్మాకమ్ ఈశ్వరేణ ప్రభుణా యీశుఖ్రీష్టేన చ యుష్మభ్యమ్ అనుగ్రహః శాన్తిశ్చ ప్రదీయేతాం|
Ⅷ ప్రథమతః సర్వ్వస్మిన్ జగతి యుష్మాకం విశ్వాసస్య ప్రకాశితత్వాద్ అహం యుష్మాకం సర్వ్వేషాం నిమిత్తం యీశుఖ్రీష్టస్య నామ గృహ్లన్ ఈశ్వరస్య ధన్యవాదం కరోమి|
Ⅸ అపరమ్ ఈశ్వరస్య ప్రసాదాద్ బహుకాలాత్ పరం సామ్ప్రతం యుష్మాకం సమీపం యాతుం కథమపి యత్ సుయోగం ప్రాప్నోమి, ఏతదర్థం నిరన్తరం నామాన్యుచ్చారయన్ నిజాసు సర్వ్వప్రార్థనాసు సర్వ్వదా నివేదయామి,
Ⅹ ఏతస్మిన్ యమహం తత్పుత్రీయసుసంవాదప్రచారణేన మనసా పరిచరామి స ఈశ్వరో మమ సాక్షీ విద్యతే|
Ⅺ యతో యుష్మాకం మమ చ విశ్వాసేన వయమ్ ఉభయే యథా శాన్తియుక్తా భవామ ఇతి కారణాద్
Ⅻ యుష్మాకం స్థైర్య్యకరణార్థం యుష్మభ్యం కిఞ్చిత్పరమార్థదానదానాయ యుష్మాన్ సాక్షాత్ కర్త్తుం మదీయా వాఞ్ఛా|
ⅩⅢ హే భ్రాతృగణ భిన్నదేశీయలోకానాం మధ్యే యద్వత్ తద్వద్ యుష్మాకం మధ్యేపి యథా ఫలం భుఞ్జే తదభిప్రాయేణ ముహుర్ముహు ర్యుష్మాకం సమీపం గన్తుమ్ ఉద్యతోఽహం కిన్తు యావద్ అద్య తస్మిన్ గమనే మమ విఘ్నో జాత ఇతి యూయం యద్ అజ్ఞాతాస్తిష్ఠథ తదహమ్ ఉచితం న బుధ్యే|
ⅩⅣ అహం సభ్యాసభ్యానాం విద్వదవిద్వతాఞ్చ సర్వ్వేషామ్ ఋణీ విద్యే|
ⅩⅤ అతఏవ రోమానివాసినాం యుష్మాకం సమీపేఽపి యథాశక్తి సుసంవాదం ప్రచారయితుమ్ అహమ్ ఉద్యతోస్మి|
ⅩⅥ యతః ఖ్రీష్టస్య సుసంవాదో మమ లజ్జాస్పదం నహి స ఈశ్వరస్య శక్తిస్వరూపః సన్ ఆ యిహూదీయేభ్యో ఽన్యజాతీయాన్ యావత్ సర్వ్వజాతీయానాం మధ్యే యః కశ్చిద్ తత్ర విశ్వసితి తస్యైవ త్రాణం జనయతి|
ⅩⅦ యతః ప్రత్యయస్య సమపరిమాణమ్ ఈశ్వరదత్తం పుణ్యం తత్సుసంవాదే ప్రకాశతే| తదధి ధర్మ్మపుస్తకేపి లిఖితమిదం "పుణ్యవాన్ జనో విశ్వాసేన జీవిష్యతి"|
ⅩⅧ అతఏవ యే మానవాః పాపకర్మ్మణా సత్యతాం రున్ధన్తి తేషాం సర్వ్వస్య దురాచరణస్యాధర్మ్మస్య చ విరుద్ధం స్వర్గాద్ ఈశ్వరస్య కోపః ప్రకాశతే|
ⅩⅨ యత ఈశ్వరమధి యద్యద్ జ్ఞేయం తద్ ఈశ్వరః స్వయం తాన్ ప్రతి ప్రకాశితవాన్ తస్మాత్ తేషామ్ అగోచరం నహి|
ⅩⅩ ఫలతస్తస్యానన్తశక్తీశ్వరత్వాదీన్యదృశ్యాన్యపి సృష్టికాలమ్ ఆరభ్య కర్మ్మసు ప్రకాశమానాని దృశ్యన్తే తస్మాత్ తేషాం దోషప్రక్షాలనస్య పన్థా నాస్తి|
ⅩⅪ అపరమ్ ఈశ్వరం జ్ఞాత్వాపి తే తమ్ ఈశ్వరజ్ఞానేన నాద్రియన్త కృతజ్ఞా వా న జాతాః; తస్మాత్ తేషాం సర్వ్వే తర్కా విఫలీభూతాః, అపరఞ్చ తేషాం వివేకశూన్యాని మనాంసి తిమిరే మగ్నాని|
ⅩⅫ తే స్వాన్ జ్ఞానినో జ్ఞాత్వా జ్ఞానహీనా అభవన్
ⅩⅩⅢ అనశ్వరస్యేశ్వరస్య గౌరవం విహాయ నశ్వరమనుష్యపశుపక్ష్యురోగామిప్రభృతేరాకృతివిశిష్టప్రతిమాస్తైరాశ్రితాః|
ⅩⅩⅣ ఇత్థం త ఈశ్వరస్య సత్యతాం విహాయ మృషామతమ్ ఆశ్రితవన్తః సచ్చిదానన్దం సృష్టికర్త్తారం త్యక్త్వా సృష్టవస్తునః పూజాం సేవాఞ్చ కృతవన్తః;
ⅩⅩⅤ ఇతి హేతోరీశ్వరస్తాన్ కుక్రియాయాం సమర్ప్య నిజనిజకుచిన్తాభిలాషాభ్యాం స్వం స్వం శరీరం పరస్పరమ్ అపమానితం కర్త్తుమ్ అదదాత్|
ⅩⅩⅥ ఈశ్వరేణ తేషు క్వభిలాషే సమర్పితేషు తేషాం యోషితః స్వాభావికాచరణమ్ అపహాయ విపరీతకృత్యే ప్రావర్త్తన్త;
ⅩⅩⅦ తథా పురుషా అపి స్వాభావికయోషిత్సఙ్గమం విహాయ పరస్పరం కామకృశానునా దగ్ధాః సన్తః పుమాంసః పుంభిః సాకం కుకృత్యే సమాసజ్య నిజనిజభ్రాన్తేః సముచితం ఫలమ్ అలభన్త|
ⅩⅩⅧ తే స్వేషాం మనఃస్వీశ్వరాయ స్థానం దాతుమ్ అనిచ్ఛుకాస్తతో హేతోరీశ్వరస్తాన్ ప్రతి దుష్టమనస్కత్వమ్ అవిహితక్రియత్వఞ్చ దత్తవాన్|
ⅩⅩⅨ అతఏవ తే సర్వ్వే ఽన్యాయో వ్యభిచారో దుష్టత్వం లోభో జిఘాంసా ఈర్ష్యా వధో వివాదశ్చాతురీ కుమతిరిత్యాదిభి ర్దుష్కర్మ్మభిః పరిపూర్ణాః సన్తః
ⅩⅩⅩ కర్ణేజపా అపవాదిన ఈశ్వరద్వేషకా హింసకా అహఙ్కారిణ ఆత్మశ్లాఘినః కుకర్మ్మోత్పాదకాః పిత్రోరాజ్ఞాలఙ్ఘకా
ⅩⅩⅪ అవిచారకా నియమలఙ్ఘినః స్నేహరహితా అతిద్వేషిణో నిర్దయాశ్చ జాతాః|
ⅩⅩⅫ యే జనా ఏతాదృశం కర్మ్మ కుర్వ్వన్తి తఏవ మృతియోగ్యా ఈశ్వరస్య విచారమీదృశం జ్ఞాత్వాపి త ఏతాదృశం కర్మ్మ స్వయం కుర్వ్వన్తి కేవలమితి నహి కిన్తు తాదృశకర్మ్మకారిషు లోకేష్వపి ప్రీయన్తే|