తీతం పత్రం
Ⅰ అనన్తజీవనస్యాశాతో జాతాయా ఈశ్వరభక్తే ర్యోగ్యస్య సత్యమతస్య యత్ తత్వజ్ఞానం యశ్చ విశ్వాస ఈశ్వరస్యాభిరుచితలోకై ర్లభ్యతే తదర్థం
Ⅱ యీశుఖ్రీష్టస్య ప్రేరిత ఈశ్వరస్య దాసః పౌలోఽహం సాధారణవిశ్వాసాత్ మమ ప్రకృతం ధర్మ్మపుత్రం తీతం ప్రతి లిఖమి|
Ⅲ నిష్కపట ఈశ్వర ఆదికాలాత్ పూర్వ్వం తత్ జీవనం ప్రతిజ్ఞాతవాన్ స్వనిరూపితసమయే చ ఘోషణయా తత్ ప్రకాశితవాన్|
Ⅳ మమ త్రాతురీశ్వరస్యాజ్ఞయా చ తస్య ఘోషణం మయి సమర్పితమ్ అభూత్| అస్మాకం తాత ఈశ్వరః పరిత్రాతా ప్రభు ర్యీశుఖ్రీష్టశ్చ తుభ్యమ్ అనుగ్రహం దయాం శాన్తిఞ్చ వితరతు|
Ⅴ త్వం యద్ అసమ్పూర్ణకార్య్యాణి సమ్పూరయే ర్మదీయాదేశాచ్చ ప్రతినగరం ప్రాచీనగణాన్ నియోజయేస్తదర్థమహం త్వాం క్రీత్యుపద్వీపే స్థాపయిత్వా గతవాన్|
Ⅵ తస్మాద్ యో నరో ఽనిన్దిత ఏకస్యా యోషితః స్వామీ విశ్వాసినామ్ అపచయస్యావాధ్యత్వస్య వా దోషేణాలిప్తానాఞ్చ సన్తానానాం జనకో భవతి స ఏవ యోగ్యః|
Ⅶ యతో హేతోరద్యక్షేణేశ్వరస్య గృహాద్యక్షేణేవానిన్దనీయేన భవితవ్యం| తేన స్వేచ్ఛాచారిణా క్రోధినా పానాసక్తేన ప్రహారకేణ లోభినా వా న భవితవ్యం
Ⅷ కిన్త్వతిథిసేవకేన సల్లోకానురాగిణా వినీతేన న్యాయ్యేన ధార్మ్మికేణ జితేన్ద్రియేణ చ భవితవ్యం,
Ⅸ ఉపదేశే చ విశ్వస్తం వాక్యం తేన ధారితవ్యం యతః స యద్ యథార్థేనోపదేశేన లోకాన్ వినేతుం విఘ్నకారిణశ్చ నిరుత్తరాన్ కర్త్తుం శక్నుయాత్ తద్ ఆవశ్యకం|
Ⅹ యతస్తే బహవో ఽవాధ్యా అనర్థకవాక్యవాదినః ప్రవఞ్చకాశ్చ సన్తి విశేషతశ్ఛిన్నత్వచాం మధ్యే కేచిత్ తాదృశా లోకాః సన్తి|
Ⅺ తేషాఞ్చ వాగ్రోధ ఆవశ్యకో యతస్తే కుత్సితలాభస్యాశయానుచితాని వాక్యాని శిక్షయన్తో నిఖిలపరివారాణాం సుమతిం నాశయన్తి|
Ⅻ తేషాం స్వదేశీయ ఏకో భవిష్యద్వాదీ వచనమిదముక్తవాన్, యథా, క్రీతీయమానవాః సర్వ్వే సదా కాపట్యవాదినః| హింస్రజన్తుసమానాస్తే ఽలసాశ్చోదరభారతః||
ⅩⅢ సాక్ష్యమేతత్ తథ్యం, అతోे హేతోస్త్వం తాన్ గాఢం భర్త్సయ తే చ యథా విశ్వాసే స్వస్థా భవేయు
ⅩⅣ ర్యిహూదీయోపాఖ్యానేషు సత్యమతభ్రష్టానాం మానవానామ్ ఆజ్ఞాసు చ మనాంసి న నివేశయేయుస్తథాదిశ|
ⅩⅤ శుచీనాం కృతే సర్వ్వాణ్యేవ శుచీని భవన్తి కిన్తు కలఙ్కితానామ్ అవిశ్వాసినాఞ్చ కృతే శుచి కిమపి న భవతి యతస్తేషాం బుద్ధయః సంవేదాశ్చ కలఙ్కితాః సన్తి|
ⅩⅥ ఈశ్వరస్య జ్ఞానం తే ప్రతిజానన్తి కిన్తు కర్మ్మభిస్తద్ అనఙ్గీకుర్వ్వతే యతస్తే గర్హితా అనాజ్ఞాగ్రాహిణః సర్వ్వసత్కర్మ్మణశ్చాయోగ్యాః సన్తి|