Ⅰ yii"surabhi.siktastraateti ya.h ka"scid vi"svaasiti sa ii"svaraat jaata.h; apara.m ya.h ka"scit janayitari priiyate sa tasmaat jaate jane .api priiyate|
Ⅱ vayam ii"svarasya santaane.su priiyaamahe tad anena jaaniimo yad ii"svare priiyaamahe tasyaaj naa.h paalayaama"sca|
Ⅲ yata ii"svare yat prema tat tadiiyaaj naapaalanenaasmaabhi.h prakaa"sayitavya.m, tasyaaj naa"sca ka.thoraa na bhavanti|
Ⅳ yato ya.h ka"scid ii"svaraat jaata.h sa sa.msaara.m jayati ki ncaasmaaka.m yo vi"svaasa.h sa evaasmaaka.m sa.msaarajayijaya.h|
Ⅴ yii"surii"svarasya putra iti yo vi"svasiti ta.m vinaa ko.apara.h sa.msaara.m jayati?
Ⅵ so.abhi.siktastraataa yii"sustoyarudhiraabhyaam aagata.h kevala.m toyena nahi kintu toyarudhiraabhyaam, aatmaa ca saak.sii bhavati yata aatmaa satyataasvaruupa.h|
Ⅶ yato heto.h svarge pitaa vaada.h pavitra aatmaa ca traya ime saak.si.na.h santi, traya ime caiko bhavanti|
Ⅷ tathaa p.rthivyaam aatmaa toya.m rudhira nca trii.nyetaani saak.sya.m dadaati te.saa.m trayaa.naam ekatva.m bhavati ca|
Ⅸ maanavaanaa.m saak.sya.m yadyasmaabhi rg.rhyate tarhii"svarasya saak.sya.m tasmaadapi "sre.s.tha.m yata.h svaputramadhii"svare.na datta.m saak.syamida.m|
Ⅹ ii"svarasya putre yo vi"svaasiti sa nijaantare tat saak.sya.m dhaarayati; ii"svare yo na vi"svasiti sa tam an.rtavaadina.m karoti yata ii"svara.h svaputramadhi yat saak.sya.m dattavaan tasmin sa na vi"svasiti|
Ⅺ tacca saak.syamida.m yad ii"svaro .asmabhyam anantajiivana.m dattavaan tacca jiivana.m tasya putre vidyate|
Ⅻ ya.h putra.m dhaarayati sa jiivana.m dhaariyati, ii"svarasya putra.m yo na dhaarayati sa jiivana.m na dhaarayati|
ⅩⅢ ii"svaraputrasya naamni yu.smaan pratyetaani mayaa likhitaani tasyaabhipraayo .aya.m yad yuuyam anantajiivanapraaptaa iti jaaniiyaata tasye"svaraputrasya naamni vi"svaseta ca|
ⅩⅣ tasyaantike .asmaaka.m yaa pratibhaa bhavati tasyaa.h kaara.namida.m yad vaya.m yadi tasyaabhimata.m kimapi ta.m yaacaamahe tarhi so .asmaaka.m vaakya.m "s.r.noti|
ⅩⅤ sa caasmaaka.m yat ki ncana yaacana.m "s.r.notiiti yadi jaaniimastarhi tasmaad yaacitaa varaa asmaabhi.h praapyante tadapi jaaniima.h|
ⅩⅥ ka"scid yadi svabhraataram am.rtyujanaka.m paapa.m kurvvanta.m pa"syati tarhi sa praarthanaa.m karotu tene"svarastasmai jiivana.m daasyati, arthato m.rtyujanaka.m paapa.m yena naakaaritasmai| kintu m.rtyujanakam eka.m paapam aaste tadadhi tena praarthanaa kriyataamityaha.m na vadaami|
ⅩⅦ sarvva evaadharmma.h paapa.m kintu sarvvapaa.mpa m.rtyujanaka.m nahi|
ⅩⅧ ya ii"svaraat jaata.h sa paapaacaara.m na karoti kintvii"svaraat jaato jana.h sva.m rak.sati tasmaat sa paapaatmaa ta.m na sp.r"satiiti vaya.m jaaniima.h|
ⅩⅨ vayam ii"svaraat jaataa.h kintu k.rtsna.h sa.msaara.h paapaatmano va"sa.m gato .astiiti jaaniima.h|
ⅩⅩ aparam ii"svarasya putra aagatavaan vaya nca yayaa tasya satyamayasya j naana.m praapnuyaamastaad.r"sii.m dhiyam asmabhya.m dattavaan iti jaaniimastasmin satyamaye .arthatastasya putre yii"sukhrii.s.te ti.s.thaama"sca; sa eva satyamaya ii"svaro .anantajiivanasvaruupa"scaasti|
ⅩⅪ he priyabaalakaa.h, yuuya.m devamuurttibhya.h svaan rak.sata| aamen|