Ⅰ he yo.sita.h, yuuyamapi nijasvaaminaa.m va"syaa bhavata tathaa sati yadi kecid vaakye vi"svaasino na santi tarhi
Ⅱ te vinaavaakya.m yo.sitaam aacaare.naarthataste.saa.m pratyak.se.na yu.smaaka.m sabhayasatiitvaacaare.naakra.s.tu.m "sak.syante|
Ⅲ apara.m ke"saracanayaa svar.naala"nkaaradhaara.nona paricchadaparidhaanena vaa yu.smaaka.m vaahyabhuu.saa na bhavatu,
Ⅳ kintvii"svarasya saak.saad bahumuulyak.samaa"saantibhaavaak.sayaratnena yukto gupta aantarikamaanava eva|
Ⅴ yata.h puurvvakaale yaa.h pavitrastriya ii"svare pratyaa"saamakurvvan taa api taad.r"siimeva bhuu.saa.m dhaarayantyo nijasvaaminaa.m va"syaa abhavan|
Ⅵ tathaiva saaraa ibraahiimo va"syaa satii ta.m patimaakhyaatavatii yuuya nca yadi sadaacaari.nyo bhavatha vyaakulatayaa ca bhiitaa na bhavatha tarhi tasyaa.h kanyaa aadhve|
Ⅶ he puru.saa.h, yuuya.m j naanato durbbalatarabhaajanairiva yo.sidbhi.h sahavaasa.m kuruta, ekasya jiivanavarasya sahabhaaginiibhyataabhya.h samaadara.m vitarata ca na ced yu.smaaka.m praarthanaanaa.m baadhaa jani.syate|
Ⅷ vi"se.sato yuuya.m sarvva ekamanasa.h paradu.hkhai rdu.hkhitaa bhraat.rprami.na.h k.rpaavanta.h priitibhaavaa"sca bhavata|
Ⅸ ani.s.tasya pari"sodhenaani.s.ta.m nindaayaa vaa pari"sodhena nindaa.m na kurvvanta aa"si.sa.m datta yato yuuyam aa"siradhikaari.no bhavitumaahuutaa iti jaaniitha|
Ⅹ apara nca, jiivane priiyamaa.no ya.h sudinaani did.rk.sate| paapaat jihvaa.m m.r.saavaakyaat svaadharau sa nivarttayet|
Ⅺ sa tyajed du.s.tataamaarga.m satkriyaa nca samaacaret| m.rgayaa.na"sca "saanti.m sa nityamevaanudhaavatu|
Ⅻ locane parame"sasyonmiilite dhaarmmikaan prati| praarthanaayaa.h k.rte te.saa.h tacchrotre sugame sadaa| krodhaasya nca pare"sasya kadaacaari.su varttate|
ⅩⅢ apara.m yadi yuuyam uttamasyaanugaamino bhavatha tarhi ko yu.smaan hi.msi.syate?
ⅩⅣ yadi ca dharmmaartha.m kli"syadhva.m tarhi dhanyaa bhavi.syatha| te.saam aa"sa"nkayaa yuuya.m na bibhiita na vi"nkta vaa|
ⅩⅤ manobhi.h kintu manyadhva.m pavitra.m prabhumii"svara.m| apara nca yu.smaakam aantarikapratyaa"saayaastattva.m ya.h ka"scit p.rcchati tasmai "saantibhiitibhyaam uttara.m daatu.m sadaa susajjaa bhavata|
ⅩⅥ ye ca khrii.s.tadharmme yu.smaaka.m sadaacaara.m duu.sayanti te du.skarmmakaari.naamiva yu.smaakam apavaadena yat lajjitaa bhaveyustadartha.m yu.smaakam uttama.h sa.mvedo bhavatu|
ⅩⅦ ii"svarasyaabhimataad yadi yu.smaabhi.h kle"sa.h so.dhavyastarhi sadaacaaribhi.h kle"sasahana.m vara.m na ca kadaacaaribhi.h|
ⅩⅧ yasmaad ii"svarasya sannidhim asmaan aanetum adhaarmmikaa.naa.m vinimayena dhaarmmika.h khrii.s.to .apyekak.rtva.h paapaanaa.m da.n.da.m bhuktavaan, sa ca "sariirasambandhe maarita.h kintvaatmana.h sambandhe puna rjiivito .abhavat|
ⅩⅨ tatsambandhe ca sa yaatraa.m vidhaaya kaaraabaddhaanaam aatmanaa.m samiipe vaakya.m gho.sitavaan|
ⅩⅩ puraa nohasya samaye yaavat poto niramiiyata taavad ii"svarasya diirghasahi.s.nutaa yadaa vyalambata tadaa te.anaaj naagraahi.no.abhavan| tena potonaalpe.arthaad a.s.taaveva praa.ninastoyam uttiir.naa.h|
ⅩⅪ tannidar"sana ncaavagaahana.m (arthata.h "saariirikamalinataayaa yastyaaga.h sa nahi kintvii"svaraayottamasa.mvedasya yaa prataj naa saiva) yii"sukhrii.s.tasya punarutthaanenedaaniim asmaan uttaarayati,
ⅩⅫ yata.h sa svarga.m gatve"svarasya dak.si.ne vidyate svargiiyaduutaa.h "saasakaa balaani ca tasya va"siibhuutaa abhavan|