Ⅰ apara ncaaha.m puna.h "sokaaya yu.smatsannidhi.m na gami.syaamiiti manasi niracai.sa.m|
Ⅱ yasmaad aha.m yadi yu.smaan "sokayuktaan karomi tarhi mayaa ya.h "sokayuktiik.rtasta.m vinaa kenaapare.naaha.m har.sayi.sye?
Ⅲ mama yo har.sa.h sa yu.smaaka.m sarvve.saa.m har.sa eveti ni"scita.m mayaabodhi; ataeva yairaha.m har.sayitavyastai rmadupasthitisamaye yanmama "soko na jaayeta tadarthameva yu.smabhyam etaad.r"sa.m patra.m mayaa likhita.m|
Ⅳ vastutastu bahukle"sasya mana.hpii.daayaa"sca samaye.aha.m bahva"srupaatena patrameka.m likhitavaan yu.smaaka.m "sokaartha.m tannahi kintu yu.smaasu madiiyapremabaahulyasya j naapanaartha.m|
Ⅴ yenaaha.m "sokayuktiik.rtastena kevalamaha.m "sokayuktiik.rtastannahi kintva.m"sato yuuya.m sarvve.api yato.ahamatra kasmi.m"scid do.samaaropayitu.m necchaami|
Ⅵ bahuunaa.m yat tarjjana.m tena janenaalambhi tat tadartha.m pracura.m|
Ⅶ ata.h sa du.hkhasaagare yanna nimajjati tadartha.m yu.smaabhi.h sa k.santavya.h saantvayitavya"sca|
Ⅷ iti heto.h prarthaye.aha.m yu.smaabhistasmin dayaa kriyataa.m|
Ⅸ yuuya.m sarvvakarmma.ni mamaade"sa.m g.rhliitha na veti pariik.situm aha.m yu.smaan prati likhitavaan|
Ⅹ yasya yo do.so yu.smaabhi.h k.samyate tasya sa do.so mayaapi k.samyate ya"sca do.so mayaa k.samyate sa yu.smaaka.m k.rte khrii.s.tasya saak.saat k.samyate|
Ⅺ "sayataana.h kalpanaasmaabhiraj naataa nahi, ato vaya.m yat tena na va ncyaamahe tadartham asmaabhi.h saavadhaanai rbhavitavya.m|
Ⅻ apara nca khrii.s.tasya susa.mvaadagho.sa.naartha.m mayi troyaanagaramaagate prabho.h karmma.ne ca madartha.m dvaare mukte
ⅩⅢ satyapi svabhraatustiitasyaavidyamaanatvaat madiiyaatmana.h kaapi "saanti rna babhuuva, tasmaad aha.m taan visarjjana.m yaacitvaa maakidaniyaade"sa.m gantu.m prasthaanam akarava.m|
ⅩⅣ ya ii"svara.h sarvvadaa khrii.s.tenaasmaan jayina.h karoti sarvvatra caasmaabhistadiiyaj naanasya gandha.m prakaa"sayati sa dhanya.h|
ⅩⅤ yasmaad ye traa.na.m lapsyante ye ca vinaa"sa.m gami.syanti taan prati vayam ii"svare.na khrii.s.tasya saugandhya.m bhavaama.h|
ⅩⅥ vayam eke.saa.m m.rtyave m.rtyugandhaa apare.saa nca jiivanaaya jiivanagandhaa bhavaama.h, kintvetaad.r"sakarmmasaadhane ka.h samartho.asti?
ⅩⅦ anye bahavo lokaa yadvad ii"svarasya vaakya.m m.r.saa"sik.sayaa mi"srayanti vaya.m tadvat tanna mi"srayanta.h saralabhaavene"svarasya saak.saad ii"svarasyaade"saat khrii.s.tena kathaa.m bhaa.saamahe|