3 yohana.h patra.m
Ⅰ praaciino .aha.m satyamataad yasmin priiye ta.m priyatama.m gaaya.m prati patra.m likhaami|
Ⅱ he priya, tavaatmaa yaad.rk "subhaanvitastaad.rk sarvvavi.saye tava "subha.m svaasthya nca bhuuyaat|
Ⅲ bhraat.rbhiraagatya tava satyamatasyaarthatastva.m kiid.rk satyamatamaacarasyetasya saak.sye datte mama mahaanando jaata.h|
Ⅳ mama santaanaa.h satyamatamaacarantiitivaarttaato mama ya aanando jaayate tato mahattaro naasti|
Ⅴ he priya, bhraat.rn prati vi"se.satastaan vide"sino bh.rाt.rn prati tvayaa yadyat k.rta.m tat sarvva.m vi"svaasino yogya.m|
Ⅵ te ca samite.h saak.saat tava pramna.h pramaa.na.m dattavanta.h, aparam ii"svarayogyaruupe.na taan prasthaapayataa tvayaa satkarmma kaari.syate|
Ⅶ yataste tasya naamnaa yaatraa.m vidhaaya bhinnajaatiiyebhya.h kimapi na g.rhiitavanta.h|
Ⅷ tasmaad vaya.m yat satyamatasya sahaayaa bhavema tadarthametaad.r"saa lokaa asmaabhiranugrahiitavyaa.h|
Ⅸ samiti.m pratyaha.m patra.m likhitavaan kintu te.saa.m madhye yo diyatriphi.h pradhaanaayate so .asmaan na g.rhlaati|
Ⅹ ato .aha.m yadopasthaasyaami tadaa tena yadyat kriyate tat sarvva.m ta.m smaarayi.syaami, yata.h sa durvvaakyairasmaan apavadati, tenaapi t.rpti.m na gatvaa svayamapi bhraat.rn naanug.rhlaati ye caanugrahiitumicchanti taan samitito .api bahi.skaroti|
Ⅺ he priya, tvayaa du.skarmma naanukriyataa.m kintu satkarmmaiva| ya.h satkarmmaacaarii sa ii"svaraat jaata.h, yo du.skarmmaacaarii sa ii"svara.m na d.r.s.tavaan|
Ⅻ diimiitriyasya pak.se sarvvai.h saak.syam adaayi vi"se.sata.h satyamatenaapi, vayamapi tatpak.se saak.sya.m dadma.h, asmaaka nca saak.sya.m satyameveti yuuya.m jaaniitha|
ⅩⅢ tvaa.m prati mayaa bahuuni lekhitavyaani kintu masiilekhaniibhyaa.m lekhitu.m necchaami|
ⅩⅣ acire.na tvaa.m drak.syaamiiti mama pratyaa"saaste tadaavaa.m sammukhiibhuuya paraspara.m sambhaa.si.syaavahe|
ⅩⅤ tava "saanti rbhuuyaat| asmaaka.m mitraa.ni tvaa.m namaskaara.m j naapayanti tvamapyekaikasya naama procya mitrebhyo namaskuru| iti|