ⅩⅩⅧ
Ⅰ ittha.m sarvve.su rak.saa.m praapte.su tatratyopadviipasya naama miliiteti te j naatavanta.h|
Ⅱ asabhyalokaa yathe.s.tam anukampaa.m k.rtvaa varttamaanav.r.s.te.h "siitaacca vahni.m prajjvaalyaasmaakam aatithyam akurvvan|
Ⅲ kintu paula indhanaani sa.mg.rhya yadaa tasmin agrau nirak.sipat, tadaa vahne.h prataapaat eka.h k.r.s.nasarpo nirgatya tasya haste dra.s.tavaan|
Ⅳ te.asabhyalokaastasya haste sarpam avalambamaana.m d.r.s.tvaa parasparam uktavanta e.sa jano.ava"sya.m narahaa bhavi.syati, yato yadyapi jaladhe rak.saa.m praaptavaan tathaapi pratiphaladaayaka ena.m jiivitu.m na dadaati|
Ⅴ kintu sa hasta.m vidhunvan ta.m sarpam agnimadhye nik.sipya kaamapi pii.daa.m naaptavaan|
Ⅵ tato vi.sajvaalayaa etasya "sariira.m sphiita.m bhavi.syati yadvaa ha.thaadaya.m praa.naan tyak.syatiiti ni"scitya lokaa bahuk.sa.naani yaavat tad dra.s.tu.m sthitavanta.h kintu tasya kasyaa"scid vipado.agha.tanaat te tadvipariita.m vij naaya bhaa.sitavanta e.sa ka"scid devo bhavet|
Ⅶ publiyanaamaa jana ekastasyopadviipasyaadhipatiraasiit tatra tasya bhuumyaadi ca sthita.m| sa jano.asmaan nijag.rha.m niitvaa saujanya.m prakaa"sya dinatraya.m yaavad asmaaka.m aatithyam akarot|
Ⅷ tadaa tasya publiyasya pitaa jvaraatisaare.na pii.dyamaana.h san "sayyaayaam aasiit; tata.h paulastasya samiipa.m gatvaa praarthanaa.m k.rtvaa tasya gaatre hasta.m samarpya ta.m svastha.m k.rtavaan|
Ⅸ ittha.m bhuute tadviipanivaasina itarepi rogilokaa aagatya niraamayaa abhavan|
Ⅹ tasmaatte.asmaakam atiiva satkaara.m k.rtavanta.h, vi"se.sata.h prasthaanasamaye prayojaniiyaani naanadravyaa.ni dattavanta.h|
Ⅺ ittha.m tatra tri.su maase.su gate.su yasya cihna.m diyaskuurii taad.r"sa eka.h sikandariiyanagarasya pota.h "siitakaala.m yaapayan tasmin upadviipe .ati.s.that tameva pota.m vayam aaruhya yaatraam akurmma|
Ⅻ tata.h prathamata.h suraakuusanagaram upasthaaya tatra trii.ni dinaani sthitavanta.h|
ⅩⅢ tasmaad aav.rtya riigiyanagaram upasthitaa.h dinaikasmaat para.m dak.si.navayau saanukuulye sati parasmin divase patiyaliinagaram upaati.s.thaama|
ⅩⅣ tato.asmaasu tatratya.m bhraat.rga.na.m praapte.su te svai.h saarddham asmaan sapta dinaani sthaapayitum ayatanta, ittha.m vaya.m romaanagaram pratyagacchaama|
ⅩⅤ tasmaat tatratyaa.h bhraataro.asmaakam aagamanavaarttaa.m "srutvaa aappiyaphara.m tri.s.taavar.nii nca yaavad agresaraa.h santosmaan saak.saat karttum aagaman; te.saa.m dar"sanaat paula ii"svara.m dhanya.m vadan aa"svaasam aaptavaan|
ⅩⅥ asmaasu romaanagara.m gate.su "satasenaapati.h sarvvaan bandiin pradhaanasenaapate.h samiipe samaarpayat kintu paulaaya svarak.sakapadaatinaa saha p.rthag vastum anumati.m dattavaan|
ⅩⅦ dinatrayaat para.m paulastadde"sasthaan pradhaanayihuudina aahuutavaan tataste.su samupasthite.su sa kathitavaan, he bhraat.rga.na nijalokaanaa.m puurvvapuru.saa.naa.m vaa riite rvipariita.m ki ncana karmmaaha.m naakarava.m tathaapi yiruu"saalamanivaasino lokaa maa.m bandi.m k.rtvaa romilokaanaa.m haste.su samarpitavanta.h|
ⅩⅧ romilokaa vicaaryya mama praa.nahananaarha.m kimapi kaara.na.m na praapya maa.m mocayitum aicchan;
ⅩⅨ kintu yihuudilokaanaam aapattyaa mayaa kaisararaajasya samiipe vicaarasya praarthanaa karttavyaa jaataa nocet nijade"siiyalokaan prati mama kopyabhiyogo naasti|
ⅩⅩ etatkaara.naad aha.m yu.smaan dra.s.tu.m sa.mlapitu ncaahuuyam israayelva"siiyaanaa.m pratyaa"saahetoham etena "su"nkhalena baddho.abhavam|
ⅩⅪ tadaa te tam avaadi.su.h, yihuudiiyade"saad vaya.m tvaamadhi kimapi patra.m na praaptaa ye bhraatara.h samaayaataaste.saa.m kopi tava kaamapi vaarttaa.m naavadat abhadramapi naakathayacca|
ⅩⅫ tava mata.m kimiti vaya.m tvatta.h "srotumicchaama.h| yad ida.m naviina.m matamutthita.m tat sarvvatra sarvve.saa.m nika.te nindita.m jaatama iti vaya.m jaaniima.h|
ⅩⅩⅢ taistadartham ekasmin dine niruupite tasmin dine bahava ekatra militvaa paulasya vaasag.rham aagacchan tasmaat paula aa praata.hkaalaat sandhyaakaala.m yaavan muusaavyavasthaagranthaad bhavi.syadvaadinaa.m granthebhya"sca yii"so.h kathaam utthaapya ii"svarasya raajye pramaa.na.m datvaa te.saa.m prav.rtti.m janayitu.m ce.s.titavaan|
ⅩⅩⅣ kecittu tasya kathaa.m pratyaayan kecittu na pratyaayan;
ⅩⅩⅤ etatkaara.naat te.saa.m parasparam anaikyaat sarvve calitavanta.h; tathaapi paula etaa.m kathaamekaa.m kathitavaan pavitra aatmaa yi"sayiyasya bhavi.syadvaktu rvadanaad asmaaka.m pit.rpuru.sebhya etaa.m kathaa.m bhadra.m kathayaamaasa, yathaa,
ⅩⅩⅥ "upagatya janaanetaan tva.m bhaa.sasva vacastvida.m| kar.nai.h "sro.syatha yuuya.m hi kintu yuuya.m na bhotsyatha| netrai rdrak.syatha yuuya nca j naatu.m yuuya.m na "sak.syatha|
ⅩⅩⅦ te maanu.saa yathaa netrai.h paripa"syanti naiva hi| kar.nai.h ryathaa na "s.r.nvanti budhyante na ca maanasai.h| vyaavarttayatsu cittaani kaale kutraapi te.su vai| mattaste manujaa.h svasthaa yathaa naiva bhavanti ca| tathaa te.saa.m manu.syaa.naa.m santi sthuulaa hi buddhaya.h| badhiriibhuutakar.naa"sca jaataa"sca mudritaa d.r"sa.h||
ⅩⅩⅧ ata ii"svaraad yat paritraa.na.m tasya vaarttaa bhinnade"siiyaanaa.m samiipa.m pre.sitaa taeva taa.m grahii.syantiiti yuuya.m jaaniita|
ⅩⅩⅨ etaad.r"syaa.m kathaayaa.m kathitaayaa.m satyaa.m yihuudina.h paraspara.m bahuvicaara.m kurvvanto gatavanta.h|
ⅩⅩⅩ ittha.m paula.h sampuur.na.m vatsaradvaya.m yaavad bhaa.takiiye vaasag.rhe vasan ye lokaastasya sannidhim aagacchanti taan sarvvaaneva parig.rhlan,
ⅩⅩⅪ nirvighnam ati"sayani.hk.sobham ii"svariiyaraajatvasya kathaa.m pracaarayan prabhau yii"sau khrii.s.te kathaa.h samupaadi"sat| iti||