gaalaatina.h patra.m
Ⅰ manu.syebhyo nahi manu.syairapi nahi kintu yii"sukhrii.s.tena m.rtaga.namadhyaat tasyotthaapayitraa pitre"svare.na ca prerito yo.aha.m paula.h so.aha.m
Ⅱ matsahavarttino bhraatara"sca vaya.m gaalaatiiyade"sasthaa.h samitii.h prati patra.m likhaama.h|
Ⅲ pitre"svare.naasmaa.mka prabhunaa yii"sunaa khrii.s.tena ca yu.smabhyam anugraha.h "saanti"sca diiyataa.m|
Ⅳ asmaaka.m taate"svaresyecchaanusaare.na varttamaanaat kutsitasa.msaaraad asmaan nistaarayitu.m yo
Ⅴ yii"surasmaaka.m paapahetoraatmotsarga.m k.rtavaan sa sarvvadaa dhanyo bhuuyaat| tathaastu|
Ⅵ khrii.s.tasyaanugrahe.na yo yu.smaan aahuutavaan tasmaanniv.rtya yuuyam atituur.nam anya.m susa.mvaadam anvavarttata tatraaha.m vismaya.m manye|
Ⅶ so.anyasusa.mvaada.h susa.mvaado nahi kintu kecit maanavaa yu.smaan ca ncaliikurvvanti khrii.s.tiiyasusa.mvaadasya viparyyaya.m karttu.m ce.s.tante ca|
Ⅷ yu.smaaka.m sannidhau ya.h susa.mvaado.asmaabhi rgho.sitastasmaad anya.h susa.mvaado.asmaaka.m svargiiyaduutaanaa.m vaa madhye kenacid yadi gho.syate tarhi sa "sapto bhavatu|
Ⅸ puurvva.m yadvad akathayaama, idaaniimaha.m punastadvat kathayaami yuuya.m ya.m susa.mvaada.m g.rhiitavantastasmaad anyo yena kenacid yu.smatsannidhau gho.syate sa "sapto bhavatu|
Ⅹ saamprata.m kamaham anunayaami? ii"svara.m ki.mvaa maanavaan? aha.m ki.m maanu.sebhyo rocitu.m yate? yadyaham idaaniimapi maanu.sebhyo ruruci.seya tarhi khrii.s.tasya paricaarako na bhavaami|
Ⅺ he bhraatara.h, mayaa ya.h susa.mvaado gho.sita.h sa maanu.saanna labdhastadaha.m yu.smaan j naapayaami|
Ⅻ aha.m kasmaaccit manu.syaat ta.m na g.rhiitavaan na vaa "sik.sitavaan kevala.m yii"so.h khrii.s.tasya prakaa"sanaadeva|
ⅩⅢ puraa yihuudimataacaarii yadaaham aasa.m tadaa yaad.r"sam aacara.nam akaravam ii"svarasya samiti.m pratyatiivopadrava.m kurvvan yaad.rk taa.m vyanaa"saya.m tadava"sya.m "sruta.m yu.smaabhi.h|
ⅩⅣ apara nca puurvvapuru.saparamparaagate.su vaakye.svanyaapek.saatiivaasakta.h san aha.m yihuudidharmmate mama samavayaskaan bahuun svajaatiiyaan atya"sayi|
ⅩⅤ ki nca ya ii"svaro maat.rgarbhastha.m maa.m p.rthak k.rtvaa sviiyaanugrahe.naahuutavaan
ⅩⅥ sa yadaa mayi svaputra.m prakaa"situ.m bhinnade"siiyaanaa.m samiipe bhayaa ta.m gho.sayitu ncaabhyala.sat tadaaha.m kravya"so.nitaabhyaa.m saha na mantrayitvaa
ⅩⅦ puurvvaniyuktaanaa.m preritaanaa.m samiipa.m yiruu"saalama.m na gatvaaravade"sa.m gatavaan pa"scaat tatsthaanaad damme.sakanagara.m paraav.rtyaagatavaan|
ⅩⅧ tata.h para.m var.satraye vyatiite.aha.m pitara.m sambhaa.situ.m yiruu"saalama.m gatvaa pa ncada"sadinaani tena saarddham ati.s.tha.m|
ⅩⅨ kintu ta.m prabho rbhraatara.m yaakuuba nca vinaa preritaanaa.m naanya.m kamapyapa"sya.m|
ⅩⅩ yaanyetaani vaakyaani mayaa likhyante taanyan.rtaani na santi tad ii"svaro jaanaati|
ⅩⅪ tata.h param aha.m suriyaa.m kilikiyaa nca de"sau gatavaan|
ⅩⅫ tadaanii.m yihuudaade"sasthaanaa.m khrii.s.tasya samitiinaa.m lokaa.h saak.saat mama paricayamapraapya kevala.m jana"srutimimaa.m labdhavanta.h,
ⅩⅩⅢ yo jana.h puurvvam asmaan pratyupadravamakarot sa tadaa ya.m dharmmamanaa"sayat tamevedaanii.m pracaarayatiiti|
ⅩⅩⅣ tasmaat te maamadhii"svara.m dhanyamavadan|