Ⅰ ato vaya.m yad bhramasrotasaa naapaniiyaamahe tadarthamasmaabhi ryadyad a"sraavi tasmin manaa.msi nidhaatavyaani|
Ⅱ yato heto duutai.h kathita.m vaakya.m yadyamogham abhavad yadi ca talla"nghanakaari.ne tasyaagraahakaaya ca sarvvasmai samucita.m da.n.dam adiiyata,
Ⅲ tarhyasmaabhistaad.r"sa.m mahaaparitraa.nam avaj naaya katha.m rak.saa praapsyate, yat prathamata.h prabhunaa prokta.m tato.asmaan yaavat tasya "srot.rbhi.h sthiriik.rta.m,
Ⅳ apara.m lak.sa.nairadbhutakarmmabhi rvividha"saktiprakaa"sena nijecchaata.h pavitrasyaatmano vibhaagena ca yad ii"svare.na pramaa.niik.rtam abhuut|
Ⅴ vaya.m tu yasya bhaaviraajyasya kathaa.m kathayaama.h, tat ten divyaduutaanaam adhiiniik.rtamiti nahi|
Ⅵ kintu kutraapi ka"scit pramaa.nam iid.r"sa.m dattavaan, yathaa, "ki.m vastu maanavo yat sa nitya.m sa.msmaryyate tvayaa| ki.m vaa maanavasantaano yat sa aalocyate tvayaa|
Ⅶ divyadataga.nebhya.h sa ki ncin nyuuna.h k.rtastvayaa| tejogauravaruupe.na kirii.tena vibhuu.sita.h| s.r.s.ta.m yat te karaabhyaa.m sa tatprabhutve niyojita.h|
Ⅷ cara.naadha"sca tasyaiva tvayaa sarvva.m va"siik.rta.m||" tena sarvva.m yasya va"siik.rta.m tasyaava"siibhuuta.m kimapi naava"se.sita.m kintvadhunaapi vaya.m sarvvaa.ni tasya va"siibhuutaani na pa"syaama.h|
Ⅸ tathaapi divyaduutaga.nebhyo ya.h ki ncin nyuuniik.rto.abhavat ta.m yii"su.m m.rtyubhogahetostejogauravaruupe.na kirii.tena vibhuu.sita.m pa"syaama.h, yata ii"svarasyaanugrahaat sa sarvve.saa.m k.rte m.rtyum asvadata|
Ⅹ apara nca yasmai yena ca k.rtsna.m vastu s.r.s.ta.m vidyate bahusantaanaanaa.m vibhavaayaanayanakaale te.saa.m paritraa.naagrasarasya du.hkhabhogena siddhiikara.namapi tasyopayuktam abhavat|
Ⅺ yata.h paavaka.h puuyamaanaa"sca sarvve ekasmaadevotpannaa bhavanti, iti heto.h sa taan bhraat.rn vaditu.m na lajjate|
Ⅻ tena sa uktavaan, yathaa, "dyotayi.syaami te naama bhraat.r.naa.m madhyato mama| parantu samite rmadhye kari.sye te pra"sa.msana.m||"
ⅩⅢ punarapi, yathaa, "tasmin vi"svasya sthaataaha.m|" punarapi, yathaa, "pa"syaaham apatyaani ca dattaani mahyam ii"svaraat|"
ⅩⅣ te.saam apatyaanaa.m rudhirapalalavi"si.s.tatvaat so.api tadvat tadvi"si.s.to.abhuut tasyaabhipraayo.aya.m yat sa m.rtyubalaadhikaari.na.m "sayataana.m m.rtyunaa balahiina.m kuryyaat
ⅩⅤ ye ca m.rtyubhayaad yaavajjiivana.m daasatvasya nighnaa aasan taan uddhaarayet|
ⅩⅥ sa duutaanaam upakaarii na bhavati kintvibraahiimo va.m"sasyaivopakaarii bhavatii|
ⅩⅦ ato heto.h sa yathaa k.rpaavaan prajaanaa.m paapa"sodhanaartham ii"svarodde"syavi.saye vi"svaasyo mahaayaajako bhavet tadartha.m sarvvavi.saye svabhraat.r.naa.m sad.r"siibhavana.m tasyocitam aasiit|
ⅩⅧ yata.h sa svaya.m pariik.saa.m gatvaa ya.m du.hkhabhogam avagatastena pariik.saakraantaan upakarttu.m "saknoti|