ⅩⅢ
Ⅰ bhraat.r.su prema ti.s.thatu| atithisevaa yu.smaabhi rna vismaryyataa.m
Ⅱ yatastayaa pracchannaruupe.na divyaduutaa.h ke.saa ncid atithayo.abhavan|
Ⅲ bandina.h sahabandibhiriva du.hkhina"sca dehavaasibhiriva yu.smaabhi.h smaryyantaa.m|
Ⅳ vivaaha.h sarvve.saa.m samiipe sammaanitavyastadiiya"sayyaa ca "suci.h kintu ve"syaagaamina.h paaradaarikaa"sce"svare.na da.n.dayi.syante|
Ⅴ yuuyam aacaare nirlobhaa bhavata vidyamaanavi.saye santu.syata ca yasmaad ii"svara eveda.m kathitavaan, yathaa, "tvaa.m na tyak.syaami na tvaa.m haasyaami|"
Ⅵ ataeva vayam utsaaheneda.m kathayitu.m "saknuma.h, "matpak.se parame"so.asti na bhe.syaami kadaacana| yasmaat maa.m prati ki.m karttu.m maanava.h paarayi.syati||"
Ⅶ yu.smaaka.m ye naayakaa yu.smabhyam ii"svarasya vaakya.m kathitavantaste yu.smaabhi.h smaryyantaa.m te.saam aacaarasya pari.naamam aalocya yu.smaabhiste.saa.m vi"svaaso.anukriyataa.m|
Ⅷ yii"su.h khrii.s.ta.h "svo.adya sadaa ca sa evaaste|
Ⅸ yuuya.m naanaavidhanuutana"sik.saabhi rna parivarttadhva.m yato.anugrahe.naanta.hkara.nasya susthiriibhavana.m k.sema.m na ca khaadyadravyai.h| yatastadaacaari.nastai rnopak.rtaa.h|
Ⅹ ye da.syasya sevaa.m kurvvanti te yasyaa dravyabhojanasyaanadhikaari.nastaad.r"sii yaj navedirasmaakam aaste|
Ⅺ yato ye.saa.m pa"suunaa.m "so.nita.m paapanaa"saaya mahaayaajakena mahaapavitrasthaanasyaabhyantara.m niiyate te.saa.m "sariiraa.ni "sibiraad bahi rdahyante|
Ⅻ tasmaad yii"surapi yat svarudhire.na prajaa.h pavitriikuryyaat tadartha.m nagaradvaarasya bahi rm.rti.m bhuktavaan|
ⅩⅢ ato hetorasmaabhirapi tasyaapamaana.m sahamaanai.h "sibiraad bahistasya samiipa.m gantavya.m|
ⅩⅣ yato .atraasmaaka.m sthaayi nagara.m na vidyate kintu bhaavi nagaram asmaabhiranvi.syate|
ⅩⅤ ataeva yii"sunaasmaabhi rnitya.m pra"sa.msaaruupo balirarthatastasya naamaa"ngiikurvvataam o.s.thaadharaa.naa.m phalam ii"svaraaya daatavya.m|
ⅩⅥ apara nca paropakaaro daana nca yu.smaabhi rna vismaryyataa.m yatastaad.r"sa.m balidaanam ii"svaraaya rocate|
ⅩⅦ yuuya.m svanaayakaanaam aaj naagraahi.no va"syaa"sca bhavata yato yairupanidhi.h pratidaatavyastaad.r"saa lokaa iva te yu.smadiiyaatmanaa.m rak.sa.naartha.m jaagrati, ataste yathaa saanandaastat kuryyu rna ca saarttasvaraa atra yatadhva.m yataste.saam aarttasvaro yu.smaakam i.s.tajanako na bhavet|
ⅩⅧ apara nca yuuyam asmannimitti.m praarthanaa.m kuruta yato vayam uttamamanovi"si.s.taa.h sarvvatra sadaacaara.m karttum icchukaa"sca bhavaama iti ni"scita.m jaaniima.h|
ⅩⅨ vi"se.sato.aha.m yathaa tvarayaa yu.smabhya.m puna rdiiye tadartha.m praarthanaayai yu.smaan adhika.m vinaye|
ⅩⅩ anantaniyamasya rudhire.na vi"si.s.to mahaan me.sapaalako yena m.rtaga.namadhyaat punaraanaayi sa "saantidaayaka ii"svaro
ⅩⅪ nijaabhimatasaadhanaaya sarvvasmin satkarmma.ni yu.smaan siddhaan karotu, tasya d.r.s.tau ca yadyat tu.s.tijanaka.m tadeva yu.smaaka.m madhye yii"sunaa khrii.s.tena saadhayatu| tasmai mahimaa sarvvadaa bhuuyaat| aamen|
ⅩⅫ he bhraatara.h, vinaye.aha.m yuuyam idam upade"savaakya.m sahadhva.m yato.aha.m sa.mk.sepe.na yu.smaan prati likhitavaan|
ⅩⅩⅢ asmaaka.m bhraataa tiimathiyo mukto.abhavad iti jaaniita, sa ca yadi tvarayaa samaagacchati tarhi tena saarddha.mm aha.m yu.smaan saak.saat kari.syaami|
ⅩⅩⅣ yu.smaaka.m sarvvaan naayakaan pavitralokaa.m"sca namaskuruta| aparam itaaliyaade"siiyaanaa.m namaskaara.m j naasyatha|
ⅩⅩⅤ anugraho yu.smaaka.m sarvve.saa.m sahaayo bhuuyaat| aamen|