Ⅰ acara nca parvva.no dvitiiyadinaat para.m prathamavi"sraamavaare "sasyak.setre.na yii"sorgamanakaale tasya "si.syaa.h ka.ni"sa.m chittvaa kare.su marddayitvaa khaaditumaarebhire|
Ⅱ tasmaat kiyanta.h phiruu"sinastaanavadan vi"sraamavaare yat karmma na karttavya.m tat kuta.h kurutha?
Ⅲ yii"su.h pratyuvaaca daayuud tasya sa"ngina"sca k.sudhaarttaa.h ki.m cakru.h sa katham ii"svarasya mandira.m pravi"sya
Ⅳ ye dar"saniiyaa.h puupaa yaajakaan vinaanyasya kasyaapyabhojaniiyaastaanaaniiya svaya.m bubhaje sa"ngibhyopi dadau tat ki.m yu.smaabhi.h kadaapi naapaa.thi?
Ⅴ pa"scaat sa taanavadat manujasuto vi"sraamavaarasyaapi prabhu rbhavati|
Ⅵ anantaram anyavi"sraamavaare sa bhajanageha.m pravi"sya samupadi"sati| tadaa tatsthaane "su.skadak.si.nakara eka.h pumaan upatasthivaan|
Ⅶ tasmaad adhyaapakaa.h phiruu"sina"sca tasmin do.samaaropayitu.m sa vi"sraamavaare tasya svaasthya.m karoti naveti pratiik.situmaarebhire|
Ⅷ tadaa yii"suste.saa.m cintaa.m viditvaa ta.m "su.skakara.m pumaa.msa.m provaaca, tvamutthaaya madhyasthaane ti.s.tha|
Ⅸ tasmaat tasmin utthitavati yii"sustaan vyaajahaara, yu.smaan imaa.m kathaa.m p.rcchaami, vi"sraamavaare hitam ahita.m vaa, praa.narak.sa.na.m praa.nanaa"sana.m vaa, ete.saa.m ki.m karmmakara.niiyam?
Ⅹ pa"scaat caturdik.su sarvvaan vilokya ta.m maanava.m babhaa.se, nijakara.m prasaaraya; tatastena tathaa k.rta itarakaravat tasya hasta.h svasthobhavat|
Ⅺ tasmaat te praca.n.dakopaanvitaa yii"su.m ki.m kari.syantiiti paraspara.m pramantritaa.h|
Ⅻ tata.h para.m sa parvvatamaaruhye"svaramuddi"sya praarthayamaana.h k.rtsnaa.m raatri.m yaapitavaan|
ⅩⅢ atha dine sati sa sarvvaan "si.syaan aahuutavaan te.saa.m madhye
ⅩⅣ pitaranaamnaa khyaata.h "simon tasya bhraataa aandriya"sca yaakuub yohan ca philip barthalamaya"sca
ⅩⅤ mathi.h thomaa aalphiiyasya putro yaakuub jvalantanaamnaa khyaata.h "simon
ⅩⅥ ca yaakuubo bhraataa yihuudaa"sca ta.m ya.h parakare.su samarpayi.syati sa ii.skariiyotiiyayihuudaa"scaitaan dvaada"sa janaan manoniitaan k.rtvaa sa jagraaha tathaa prerita iti te.saa.m naama cakaara|
ⅩⅦ tata.h para.m sa tai.h saha parvvataadavaruhya upatyakaayaa.m tasthau tatastasya "si.syasa"ngho yihuudaade"saad yiruu"saalama"sca sora.h siidona"sca jaladhe rodhaso jananihaa"sca etya tasya kathaa"srava.naartha.m rogamuktyartha nca tasya samiipe tasthu.h|
ⅩⅧ amedhyabhuutagrastaa"sca tannika.tamaagatya svaasthya.m praapu.h|
ⅩⅨ sarvve.saa.m svaasthyakara.naprabhaavasya prakaa"sitatvaat sarvve lokaa etya ta.m spra.s.tu.m yetire|
ⅩⅩ pa"scaat sa "si.syaan prati d.r.s.ti.m kutvaa jagaada, he daridraa yuuya.m dhanyaa yata ii"svariiye raajye vo.adhikaarosti|
ⅩⅪ he adhunaa k.sudhitalokaa yuuya.m dhanyaa yato yuuya.m tarpsyatha; he iha rodino janaa yuuya.m dhanyaa yato yuuya.m hasi.syatha|
ⅩⅫ yadaa lokaa manu.syasuuno rnaamaheto ryu.smaan .rृtiiyi.syante p.rthak k.rtvaa nindi.syanti, adhamaaniva yu.smaan svasamiipaad duuriikari.syanti ca tadaa yuuya.m dhanyaa.h|
ⅩⅩⅢ svarge yu.smaaka.m yathe.s.ta.m phala.m bhavi.syati, etadartha.m tasmin dine prollasata aanandena n.rtyata ca, te.saa.m puurvvapuru.saa"sca bhavi.syadvaadina.h prati tathaiva vyavaaharan|
ⅩⅩⅣ kintu haa haa dhanavanto yuuya.m sukha.m praapnuta| hanta parit.rptaa yuuya.m k.sudhitaa bhavi.syatha;
ⅩⅩⅤ iha hasanto yuuya.m vata yu.smaabhi.h "socitavya.m roditavya nca|
ⅩⅩⅥ sarvvailaakai ryu.smaaka.m sukhyaatau k.rtaayaa.m yu.smaaka.m durgati rbhavi.syati yu.smaaka.m puurvvapuru.saa m.r.saabhavi.syadvaadina.h prati tadvat k.rtavanta.h|
ⅩⅩⅦ he "srotaaro yu.smabhyamaha.m kathayaami, yuuya.m "satru.su priiyadhva.m ye ca yu.smaan dvi.santi te.saamapi hita.m kuruta|
ⅩⅩⅧ ye ca yu.smaan "sapanti tebhya aa"si.sa.m datta ye ca yu.smaan avamanyante te.saa.m ma"ngala.m praarthayadhva.m|
ⅩⅩⅨ yadi ka"scit tava kapole cape.taaghaata.m karoti tarhi ta.m prati kapolam anya.m paraavarttya sammukhiikuru puna"sca yadi ka"scit tava gaatriiyavastra.m harati tarhi ta.m paridheyavastram api grahiitu.m maa vaaraya|
ⅩⅩⅩ yastvaa.m yaacate tasmai dehi, ya"sca tava sampatti.m harati ta.m maa yaacasva|
ⅩⅩⅪ parebhya.h svaan prati yathaacara.nam apek.sadhve paraan prati yuuyamapi tathaacarata|
ⅩⅩⅫ ye janaa yu.smaasu priiyante kevala.m te.su priiyamaa.ne.su yu.smaaka.m ki.m phala.m? paapilokaa api sve.su priiyamaa.ne.su priiyante|
ⅩⅩⅩⅢ yadi hitakaari.na eva hita.m kurutha tarhi yu.smaaka.m ki.m phala.m? paapilokaa api tathaa kurvvanti|
ⅩⅩⅩⅣ yebhya .r.napari"sodhasya praaptipratyaa"saaste kevala.m te.su .r.ne samarpite yu.smaaka.m ki.m phala.m? puna.h praaptyaa"sayaa paapiilokaa api paapijane.su .r.nam arpayanti|
ⅩⅩⅩⅤ ato yuuya.m ripu.svapi priiyadhva.m, parahita.m kuruta ca; puna.h praaptyaa"saa.m tyaktvaa .r.namarpayata, tathaa k.rte yu.smaaka.m mahaaphala.m bhavi.syati, yuuya nca sarvvapradhaanasya santaanaa iti khyaati.m praapsyatha, yato yu.smaaka.m pitaa k.rtaghnaanaa.m durv.tattaanaa nca hitamaacarati|
ⅩⅩⅩⅥ ata eva sa yathaa dayaalu ryuuyamapi taad.r"saa dayaalavo bhavata|
ⅩⅩⅩⅦ apara nca paraan do.si.no maa kuruta tasmaad yuuya.m do.siik.rtaa na bhavi.syatha; ada.n.dyaan maa da.n.dayata tasmaad yuuyamapi da.n.da.m na praapsyatha; pare.saa.m do.saan k.samadhva.m tasmaad yu.smaakamapi do.saa.h k.sami.syante|
ⅩⅩⅩⅧ daanaanidatta tasmaad yuuya.m daanaani praapsyatha, vara nca lokaa.h parimaa.napaatra.m pradalayya sa ncaalya pro ncaalya paripuuryya yu.smaaka.m kro.de.su samarpayi.syanti; yuuya.m yena parimaa.nena parimaatha tenaiva parimaa.nena yu.smatk.rte parimaasyate|
ⅩⅩⅩⅨ atha sa tebhyo d.r.s.taantakathaamakathayat, andho jana.h kimandha.m panthaana.m dar"sayitu.m "saknoti? tasmaad ubhaavapi ki.m gartte na pati.syata.h?
ⅩⅬ guro.h "si.syo na "sre.s.tha.h kintu "si.sye siddhe sati sa gurutulyo bhavitu.m "saknoti|
ⅩⅬⅠ apara nca tva.m svacak.suु.si naasaam ad.r.s.tvaa tava bhraatu"scak.su.si yatt.r.namasti tadeva kuta.h pa"syami?
ⅩⅬⅡ svacak.su.si yaa naasaa vidyate taam aj naatvaa, bhraatastava netraat t.r.na.m bahi.h karomiiti vaakya.m bhraatara.m katha.m vaktu.m "sakno.si? he kapa.tin puurvva.m svanayanaat naasaa.m bahi.h kuru tato bhraatu"scak.su.sast.r.na.m bahi.h karttu.m sud.r.s.ti.m praapsyasi|
ⅩⅬⅢ anya nca uttamastaru.h kadaapi phalamanuttama.m na phalati, anuttamataru"sca phalamuttama.m na phalati kaara.naadata.h phalaistaravo j naayante|
ⅩⅬⅣ ka.n.takipaadapaat kopi u.dumbaraphalaani na paatayati tathaa "s.rgaalakoliv.rk.saadapi kopi draak.saaphala.m na paatayati|
ⅩⅬⅤ tadvat saadhuloko.anta.hkara.naruupaat subhaa.n.daagaaraad uttamaani dravyaa.ni bahi.h karoti, du.s.to loka"scaanta.hkara.naruupaat kubhaa.n.daagaaraat kutsitaani dravyaa.ni nirgamayati yato.anta.hkara.naanaa.m puur.nabhaavaanuruupaa.ni vacaa.msi mukhaannirgacchanti|
ⅩⅬⅥ apara nca mamaaj naanuruupa.m naacaritvaa kuto maa.m prabho prabho iti vadatha?
ⅩⅬⅦ ya.h ka"scin mama nika.tam aagatya mama kathaa ni"samya tadanuruupa.m karmma karoti sa kasya sad.r"so bhavati tadaha.m yu.smaan j naaाpayaami|
ⅩⅬⅧ yo jano gabhiira.m khanitvaa paa.saa.nasthale bhitti.m nirmmaaya svag.rha.m racayati tena saha tasyopamaa bhavati; yata aaplaavijalametya tasya muule vegena vahadapi tadgeha.m laa.dayitu.m na "saknoti yatastasya bhitti.h paa.saa.nopari ti.s.thati|
ⅩⅬⅨ kintu ya.h ka"scin mama kathaa.h "srutvaa tadanuruupa.m naacarati sa bhitti.m vinaa m.rृdupari g.rhanirmmaatraa samaano bhavati; yata aaplaavijalamaagatya vegena yadaa vahati tadaa tadg.rha.m patati tasya mahat patana.m jaayate|