Ⅰ tata.h para.m prabhuraparaan saptati"si.syaan niyujya svaya.m yaani nagaraa.ni yaani sthaanaani ca gami.syati taani nagaraa.ni taani sthaanaani ca prati dvau dvau janau prahitavaan|
Ⅱ tebhya.h kathayaamaasa ca "sasyaani bahuuniiti satya.m kintu chedakaa alpe; tasmaaddheto.h "sasyak.setre chedakaan aparaanapi pre.sayitu.m k.setrasvaamina.m praarthayadhva.m|
Ⅲ yuuya.m yaata, pa"syata, v.rkaa.naa.m madhye me.sa"saavakaaniva yu.smaan prahi.nomi|
Ⅳ yuuya.m k.sudra.m mahad vaa vasanasampu.taka.m paadukaa"sca maa g.rhliita, maargamadhye kamapi maa namata ca|
Ⅴ apara nca yuuya.m yad yat nive"sana.m pravi"satha tatra nive"sanasyaasya ma"ngala.m bhuuyaaditi vaakya.m prathama.m vadata|
Ⅵ tasmaat tasmin nive"sane yadi ma"ngalapaatra.m sthaasyati tarhi tanma"ngala.m tasya bhavi.syati, nocet yu.smaan prati paraavartti.syate|
Ⅶ apara nca te yatki ncid daasyanti tadeva bhuktvaa piitvaa tasminnive"sane sthaasyatha; yata.h karmmakaarii jano bh.rtim arhati; g.rhaad g.rha.m maa yaasyatha|
Ⅷ anyacca yu.smaasu kimapi nagara.m pravi.s.te.su lokaa yadi yu.smaakam aatithya.m kari.syanti, tarhi yat khaadyam upasthaasyanti tadeva khaadi.syatha|
Ⅸ tannagarasthaan rogi.na.h svasthaan kari.syatha, ii"svariiya.m raajya.m yu.smaakam antikam aagamat kathaametaa nca pracaarayi.syatha|
Ⅹ kintu kimapi pura.m yu.smaasu pravi.s.te.su lokaa yadi yu.smaakam aatithya.m na kari.syanti, tarhi tasya nagarasya panthaana.m gatvaa kathaametaa.m vadi.syatha,
Ⅺ yu.smaaka.m nagariiyaa yaa dhuulyo.asmaasu samalagan taa api yu.smaaka.m praatikuulyena saak.syaartha.m sampaatayaama.h; tathaapii"svararaajya.m yu.smaaka.m samiipam aagatam iti ni"scita.m jaaniita|
Ⅻ aha.m yu.smabhya.m yathaartha.m kathayaami, vicaaradine tasya nagarasya da"saata.h sidomo da"saa sahyaa bhavi.syati|
ⅩⅢ haa haa koraasiin nagara, haa haa baitsaidaanagara yuvayormadhye yaad.r"saani aa"scaryyaa.ni karmmaa.nyakriyanta, taani karmmaa.ni yadi sorasiidono rnagarayorakaari.syanta, tadaa ito bahudinapuurvva.m tannivaasina.h "sa.navastraa.ni paridhaaya gaatre.su bhasma vilipya samupavi"sya samakhetsyanta|
ⅩⅣ ato vicaaradivase yu.smaaka.m da"saata.h sorasiidonnivaasinaa.m da"saa sahyaa bhavi.syati|
ⅩⅤ he kapharnaahuum, tva.m svarga.m yaavad unnataa kintu naraka.m yaavat nyagbhavi.syasi|
ⅩⅥ yo jano yu.smaaka.m vaakya.m g.rhlaati sa mamaiva vaakya.m g.rhlaati; ki nca yo jano yu.smaakam avaj naa.m karoti sa mamaivaavaj naa.m karoti; yo jano mamaavaj naa.m karoti ca sa matprerakasyaivaavaj naa.m karoti|
ⅩⅦ atha te saptati"si.syaa aanandena pratyaagatya kathayaamaasu.h, he prabho bhavato naamnaa bhuutaa apyasmaaka.m va"siibhavanti|
ⅩⅧ tadaanii.m sa taan jagaada, vidyutamiva svargaat patanta.m "saitaanam adar"sam|
ⅩⅨ pa"syata sarpaan v.r"scikaan ripo.h sarvvaparaakramaa.m"sca padatalai rdalayitu.m yu.smabhya.m "sakti.m dadaami tasmaad yu.smaaka.m kaapi haani rna bhavi.syati|
ⅩⅩ bhuutaa yu.smaaka.m va"siibhavanti, etannimittat maa samullasata, svarge yu.smaaka.m naamaani likhitaani santiiti nimitta.m samullasata|
ⅩⅪ tadgha.tikaayaa.m yii"su rmanasi jaataahlaada.h kathayaamaasa he svargap.rthivyorekaadhipate pitastva.m j naanavataa.m vidu.saa nca lokaanaa.m purastaat sarvvametad aprakaa"sya baalakaanaa.m purastaat praakaa"saya etasmaaddhetostvaa.m dhanya.m vadaami, he pitarittha.m bhavatu yad etadeva tava gocara uttamam|
ⅩⅫ pitraa sarvvaa.ni mayi samarpitaani pitara.m vinaa kopi putra.m na jaanaati ki nca putra.m vinaa yasmai janaaya putrasta.m prakaa"sitavaan ta nca vinaa kopi pitara.m na jaanaati|
ⅩⅩⅢ tapa.h para.m sa "si.syaan prati paraav.rtya gupta.m jagaada, yuuyametaani sarvvaa.ni pa"syatha tato yu.smaaka.m cak.suu.m.si dhanyaani|
ⅩⅩⅣ yu.smaanaha.m vadaami, yuuya.m yaani sarvvaa.ni pa"syatha taani bahavo bhavi.syadvaadino bhuupataya"sca dra.s.tumicchantopi dra.s.tu.m na praapnuvan, yu.smaabhi ryaa yaa.h kathaa"sca "sruuyante taa.h "srotumicchantopi "srotu.m naalabhanta|
ⅩⅩⅤ anantaram eko vyavasthaapaka utthaaya ta.m pariik.situ.m papraccha, he upade"saka anantaayu.sa.h praaptaye mayaa ki.m kara.niiya.m?
ⅩⅩⅥ yii"su.h pratyuvaaca, atraarthe vyavasthaayaa.m ki.m likhitamasti? tva.m kiid.rk pa.thasi?
ⅩⅩⅦ tata.h sovadat, tva.m sarvvaanta.hkara.nai.h sarvvapraa.nai.h sarvva"saktibhi.h sarvvacittai"sca prabhau parame"svare prema kuru, samiipavaasini svavat prema kuru ca|
ⅩⅩⅧ tadaa sa kathayaamaasa, tva.m yathaartha.m pratyavoca.h, ittham aacara tenaiva jiivi.syasi|
ⅩⅩⅨ kintu sa jana.h sva.m nirddo.sa.m j naapayitu.m yii"su.m papraccha, mama samiipavaasii ka.h? tato yii"su.h pratyuvaaca,
ⅩⅩⅩ eko jano yiruu"saalampuraad yiriihopura.m yaati, etarhi dasyuunaa.m kare.su patite te tasya vastraadika.m h.rtavanta.h tamaahatya m.rtapraaya.m k.rtvaa tyaktvaa yayu.h|
ⅩⅩⅪ akasmaad eko yaajakastena maarge.na gacchan ta.m d.r.s.tvaa maargaanyapaar"svena jagaama|
ⅩⅩⅫ ittham eko leviiyastatsthaana.m praapya tasyaantika.m gatvaa ta.m vilokyaanyena paar"svena jagaama|
ⅩⅩⅩⅢ kintveka.h "somiro.niiyo gacchan tatsthaana.m praapya ta.m d.r.s.tvaadayata|
ⅩⅩⅩⅣ tasyaantika.m gatvaa tasya k.sate.su taila.m draak.saarasa nca prak.sipya k.sataani baddhvaa nijavaahanopari tamupave"sya pravaasiiyag.rham aaniiya ta.m si.seve|
ⅩⅩⅩⅤ parasmin divase nijagamanakaale dvau mudraapaadau tadg.rhasvaamine dattvaavadat janamena.m sevasva tatra yo.adhiko vyayo bhavi.syati tamaha.m punaraagamanakaale pari"sotsyaami|
ⅩⅩⅩⅥ e.saa.m trayaa.naa.m madhye tasya dasyuhastapatitasya janasya samiipavaasii ka.h? tvayaa ki.m budhyate?
ⅩⅩⅩⅦ tata.h sa vyavasthaapaka.h kathayaamaasa yastasmin dayaa.m cakaara| tadaa yii"su.h kathayaamaasa tvamapi gatvaa tathaacara|
ⅩⅩⅩⅧ tata.h para.m te gacchanta eka.m graama.m pravivi"su.h; tadaa marthaanaamaa strii svag.rhe tasyaatithya.m cakaara|
ⅩⅩⅩⅨ tasmaat mariyam naamadheyaa tasyaa bhaginii yii"so.h padasamiipa uvavi"sya tasyopade"sakathaa.m "srotumaarebhe|
ⅩⅬ kintu marthaa naanaaparicaryyaayaa.m vyagraa babhuuva tasmaaddhetostasya samiipamaagatya babhaa.se; he prabho mama bhaginii kevala.m mamopari sarvvakarmma.naa.m bhaaram arpitavatii tatra bhavataa ki ncidapi na mano nidhiiyate kim? mama saahaayya.m karttu.m bhavaan taamaadi"satu|
ⅩⅬⅠ tato yii"su.h pratyuvaaca he marthe he marthe, tva.m naanaakaaryye.su cintitavatii vyagraa caasi,
ⅩⅬⅡ kintu prayojaniiyam ekamaatram aaste| apara nca yamuttama.m bhaaga.m kopi harttu.m na "saknoti saeva mariyamaa v.rta.h|