ⅩⅦ
Ⅰ ita.h para.m yii"su.h "si.syaan uvaaca, vighnairava"syam aagantavya.m kintu vighnaa yena gha.ti.syante tasya durgati rbhavi.syati|
Ⅱ ete.saa.m k.sudrapraa.ninaam ekasyaapi vighnajananaat ka.n.thabaddhape.sa.niikasya tasya saagaraagaadhajale majjana.m bhadra.m|
Ⅲ yuuya.m sve.su saavadhaanaasti.s.thata; tava bhraataa yadi tava ki ncid aparaadhyati tarhi ta.m tarjaya, tena yadi mana.h parivarttayati tarhi ta.m k.samasva|
Ⅳ punarekadinamadhye yadi sa tava saptak.rtvo.aparaadhyati kintu saptak.rtva aagatya mana.h parivartya mayaaparaaddham iti vadati tarhi ta.m k.samasva|
Ⅴ tadaa preritaa.h prabhum avadan asmaaka.m vi"svaasa.m varddhaya|
Ⅵ prabhuruvaaca, yadi yu.smaaka.m sar.sapaikapramaa.no vi"svaasosti tarhi tva.m samuulamutpaa.tito bhuutvaa samudre ropito bhava kathaayaam etasyaam etadu.dumbaraaya kathitaayaa.m sa yu.smaakamaaj naavaho bhavi.syati|
Ⅶ apara.m svadaase hala.m vaahayitvaa vaa pa"suun caarayitvaa k.setraad aagate sati ta.m vadati, ehi bhoktumupavi"sa, yu.smaakam etaad.r"sa.h kosti?
Ⅷ vara nca puurvva.m mama khaadyamaasaadya yaavad bhu nje pivaami ca taavad baddhaka.ti.h paricara pa"scaat tvamapi bhok.syase paasyasi ca kathaamiid.r"sii.m ki.m na vak.syati?
Ⅸ tena daasena prabhoraaj naanuruupe karmma.ni k.rte prabhu.h ki.m tasmin baadhito jaata.h? nettha.m budhyate mayaa|
Ⅹ ittha.m niruupite.su sarvvakarmmasu k.rte.su satmu yuuyamapiida.m vaakya.m vadatha, vayam anupakaari.no daasaa asmaabhiryadyatkarttavya.m tanmaatrameva k.rta.m|
Ⅺ sa yiruu"saalami yaatraa.m kurvvan "somiro.ngaaliilprade"samadhyena gacchati,
Ⅻ etarhi kutracid graame prave"samaatre da"saku.s.thinasta.m saak.saat k.rtvaa
ⅩⅢ duure ti.s.thanata uccai rvaktumaarebhire, he prabho yii"so dayasvaasmaan|
ⅩⅣ tata.h sa taan d.r.s.tvaa jagaada, yuuya.m yaajakaanaa.m samiipe svaan dar"sayata, tataste gacchanto rogaat pari.sk.rtaa.h|
ⅩⅤ tadaa te.saameka.h sva.m svastha.m d.r.s.tvaa proccairii"svara.m dhanya.m vadan vyaaghu.tyaayaato yii"so rgu.naananuvadan taccara.naadhobhuumau papaata;
ⅩⅥ sa caasiit "somiro.nii|
ⅩⅦ tadaa yii"suravadat, da"sajanaa.h ki.m na pari.sk.rtaa.h? tahyanye navajanaa.h kutra?
ⅩⅧ ii"svara.m dhanya.m vadantam ena.m vide"sina.m vinaa kopyanyo na praapyata|
ⅩⅨ tadaa sa tamuvaaca, tvamutthaaya yaahi vi"svaasaste tvaa.m svastha.m k.rtavaan|
ⅩⅩ atha kade"svarasya raajatva.m bhavi.syatiiti phiruu"sibhi.h p.r.s.te sa pratyuvaaca, ii"svarasya raajatvam ai"svaryyadar"sanena na bhavi.syati|
ⅩⅪ ata etasmin pa"sya tasmin vaa pa"sya, iti vaakya.m lokaa vaktu.m na "sak.syanti, ii"svarasya raajatva.m yu.smaakam antarevaaste|
ⅩⅫ tata.h sa "si.syaan jagaada, yadaa yu.smaabhi rmanujasutasya dinameka.m dra.s.tum vaa nchi.syate kintu na dar"si.syate, iid.rkkaala aayaati|
ⅩⅩⅢ tadaatra pa"sya vaa tatra pa"syeti vaakya.m lokaa vak.syanti, kintu te.saa.m pa"scaat maa yaata, maanugacchata ca|
ⅩⅩⅣ yatasta.did yathaakaa"saikadi"syudiya tadanyaamapi di"sa.m vyaapya prakaa"sate tadvat nijadine manujasuunu.h prakaa"si.syate|
ⅩⅩⅤ kintu tatpuurvva.m tenaanekaani du.hkhaani bhoktavyaanyetadvarttamaanalokai"sca so.avaj naatavya.h|
ⅩⅩⅥ nohasya vidyamaanakaale yathaabhavat manu.syasuuno.h kaalepi tathaa bhavi.syati|
ⅩⅩⅦ yaavatkaala.m noho mahaapota.m naarohad aaplaavivaaryyetya sarvva.m naanaa"sayacca taavatkaala.m yathaa lokaa abhu njataapivan vyavahan vyavaahaya.m"sca;
ⅩⅩⅧ ittha.m lo.to varttamaanakaalepi yathaa lokaa bhojanapaanakrayavikrayaropa.nag.rhanirmmaa.nakarmmasu praavarttanta,
ⅩⅩⅨ kintu yadaa lo.t sidomo nirjagaama tadaa nabhasa.h sagandhakaagniv.r.s.ti rbhuutvaa sarvva.m vyanaa"sayat
ⅩⅩⅩ tadvan maanavaputraprakaa"sadinepi bhavi.syati|
ⅩⅩⅪ tadaa yadi ka"scid g.rhopari ti.s.thati tarhi sa g.rhamadhyaat kimapi dravyamaanetum avaruhya naitu; ya"sca k.setre ti.s.thati sopi vyaaghu.tya naayaatu|
ⅩⅩⅫ lo.ta.h patnii.m smarata|
ⅩⅩⅩⅢ ya.h praa.naan rak.situ.m ce.s.ti.syate sa praa.naan haarayi.syati yastu praa.naan haarayi.syati saeva praa.naan rak.si.syati|
ⅩⅩⅩⅣ yu.smaanaha.m vacmi tasyaa.m raatrau "sayyaikagatayo rlokayoreko dhaari.syate parastyak.syate|
ⅩⅩⅩⅤ striyau yugapat pe.sa.nii.m vyaavarttayi.syatastayorekaa dhaari.syate paraatyak.syate|
ⅩⅩⅩⅥ puru.sau k.setre sthaasyatastayoreko dhaari.syate parastyak.syate|
ⅩⅩⅩⅦ tadaa te papracchu.h, he prabho kutrettha.m bhavi.syati? tata.h sa uvaaca, yatra "savasti.s.thati tatra g.rdhraa milanti|