17
Paulo yo Sailasi Tesalonika unai
Se dahalai se lau Ampipolisi. Na mala ye tom kabo se lau Apoloniya se laugabae, na kabo se lau Tesalonika unai se lage. Temenai meta Dius yodi sunago hesau. Paulo yona miyamiya unai mayadai Sabati haiyona udiyedi ye lau sunago wa unai ye mwalae, na Dius tamowaidiyao maidanao kulikuli tabudi kaniyodi wa se hedehededeidi. Ye hededehemasalaha meta Yaubada yona hineli unai Keliso ye kamkamna yo ye tolouyo, yo ye wane, “Yesu ya hetahetalausei ta, iya ede Keliso.” Dius tamowaidi hekadi nuwadiyao se haidi, yo Giliki tamowaidiyao siya Yaubada tau matausiyeina yo sinesinebadao lakilakidi gwaudi hinage se patulau Paulo yo Sailasi udiyedi.
Na Dius tamowaidiyao wa Paulo yo Sailasi se kaikalomagigiliyedi unai tau laulaugaibu yo tau walobayabayao se yogagogoidima, na se kabiboda yo magai tamowaidiyao maudoidi se hekoipilidi. Kabo se lau Yasona yona numa unai Paulo yo Sailasi se wasenedi bena se woyaidima boda wa udiyedi. Na nige se lobaidi ede Yasona yo taukawamamohoi tamowaidiyao hekadi se tabe kokokokolidi se laedi magai wa taukitahetetena lakilakidiyao udiyedi, na se heyoheyoga se wane, “Paulo yo Sailasi tanoubu maudoina tamowaidiyao se hekouyalayaladiko, siya hinage se laumako inai, na Yasona iya tau hemiyadi ede. Teina maudoidi ta siya Sisa yona laugagayo tau utusina matawuwuna se wane tamowai hesau meta iya wasawasa, hesana ede Yesu.” Hedehedede wa se lapui ede boda wa yo magai taukitahetetena tamowaidiyao wa meta se kouyalayala kalili. Unai se hedede Yasona ma kana kahao wa moni lakilakina se tole kabahematausidi* Ena Yasona ma kana kahao pilipili hesau se ginauli, kabo gabemani moni wa se kabihekahini, na ena daumwali yena se miyamiya, kabo moni ne se hai uyoi. , na kabo se kabigabaedi se lau.
Paulo yo Sailasi Beleya unai
10 Boniyaina ne unai taukawamamohoi wa Paulo yo Sailasi se hetamalidi se lau Beleya. Se lage menai kabo se lau Dius yodi sunago unai se lauguguya. 11 Na Dius tamowaidiyao Beleya unai taumiya wa meta se lapulapui namwanamwa kalili Paulo yo Sailasi udiyedi, na kabo siya Tesalonika unai taumiya wa. Mayadai maudoina unai kulikuli tabudiyao se kita hekasadi Paulo yo Sailasi saha se lauguguyaei wa meta mamohoi o nige. 12 Na se lobai meta yodi lauguguya wa mamohoina, unai Dius tamowaidiyao gwaudi Yesu se kawamamohoiyei, yo Giliki tamowaidiyao sinesineo hekahekasisidi yo hinage Giliki tatao hekadi.
13 Na Dius Tesalonika unai taumiya wa wasa se lapui meta Paulo ede Beleya unai Yaubada wasana ye laulauguguyaei. Unai kabo se laoma boda maudoidi wa se henuwasaedi bena Paulo se hewaiunu. 14 Unai taukawamamohoi tamowaidiyao wa kadi kahao hekadiyo maiyadi Paulo se hetamalidi se dobi gabwa. Na Sailasi yo Timoti meta Beleya unai se miyamiya. 15 Na taudobi wa se lulage se dobi na waga hesau unai se gelu se lau Ateni. Ateni unai se lage kabo Paulo ye hededelau maidanao taulau wa udiyedi bena taba se uyo Sailasi yo Timoti se hetamali mwamwayauyedi se laoma iya unai.
Paulo Ateni unai
16 Paulo Ateni unai kana kahao wa ye nayanayaidi, na ye kita meta magai wa unai koitau ye bado kalili, ede ye nuwa yababa kalili. 17 Unai ye lau Dius yodi sunago unai ye hedehededelau Dius yo dagela tamowaidiyao Yaubada tausunumaena udiyedi; yo hinage mayadai maudoina ye lau kaba lokulokune unai na ye hedehededelau tau tupagogo wa udiyedi, 18 meta Yesu yo yona tolouyo wasana namwanamwana ye wasaduwaiyei. Unai tausonoga tamowaidiyao Paulo maiyanao se hedehedede yo yodi kawamamohoi wa se hetala. Tausonoga wa meta boda labui tamowaidiyao. Hekadi ede Epikulas kana bodao, yo hekadi Sitoiko bodadiyao.* Epikulas ma kana bodao se hedede meta tanoubu ta ye bom ye tubu, nige tauginaulina. Yo hinage se wane, taba tamowai hesau ye boita, kabo yaluwana hinage ye boita. Unai tamowai yona mauli mamohoina ede huya maudoina se bom yodi gadosisi mo se laulauwatanidi yo ye gwaugwauyala mo. Sitoiko bodadiyao hinage se hedede meta tamowai yona huya boita unai yaluwana hinage ye boita. Na iyamo se hedede meta tamowai bena yona nuwatu mo ye lauwatani, na tauna yona kamkamna yo yona namwa taba nige ye modei. Kaniyona ede tamowai nuwana bena iya tauna ye tanuwagai. Hekadi se wane, “Teina tau hedehedede gaibu ta saha bena ye lauhekataei?” Na hekadi se wane, “Teina kana kao doha magai hekadi yaubadadiyao* Yodi nuwatu meta Tolouyo hinage yaubada hesau hesana. lauhekatadi unai bena ye hekatada.” 19 Ede Paulo se hai se laei Aliyopagasi* Aliyopagasi kaniyona ede ‘Alesi yona kuduli’. Alesi meta Giliki yodi yaubada hesau, iyala yo tulutululu tanuwagadi. Kuduli wa unai meta tausonoga tamowaidiyao Ateni unai taumiya wa yodi kaba koikoigogo numana. Na yodi koigogo hinage hesana se katai Aliyopagasi. unai na se hededelau unai se wane, “Taba gonowana yom lauhekata hauhauna wa ku hededehemasalaha kalimaiyena. 20 Mata wuwuna yom hedehedede hauhaudi te ka lapuidi unai ka henuwa bena kaniyodi kabidi ka kata.” 21 Ateni tamowaidiyao maudoidi yo magai hekadi tamowaidiyao menai taumiya mayadai maudoina kadi paisowa ede hedehedede hauhaudi se lapulapuidi yo udiyedi se hedehedede.
22 Na Paulo ye tolo yodi koigogo wa unai na ye hededelau udiyedi ye wane, “Ateni tataodiyao! Ya kita meta yomi tabaꞌohu unai kwa taubiga kalili. 23 Yogu taihile unai yomi kaba tabaꞌohu ginaulidi ya kaikewaidi na kaba kaitalasam hesau ya kita unai teina kulikuli ta ye masalaha: YE LAU YAUBADA NIGE KABINA KA KATA UNAI. Na saha kwa tabaꞌohui ta nige kabina kwa kata unai kabo ya hededehemasalaha kalimiuyena.
24 Yaubada kaiyaulina yo ginauli maudoidi tauginaulidi, iya galewa yo tanoubu Guiyauna. Unai numa tamowai nimadi yena se ginaulidi iya nige udiyedi ye miyamiya. 25 Yo tamowai nige gonowana iya se sagui matawuwuna iya nige ginauli hesau unai ye deha, na iya tamowai maudoidi yodi mauli yo yawasidi yo ginauli maudoidi ye moseidi. 26 Tamowai kesega ye ginauli bagunai, na unai boda udoi udoi ye ginaulidi, na siya bena tanoubu maudoina se miya hemwayau. Na yodi huya yo yodi teha ye hinelidi udiyedi bena se miya. 27 Yaubada ginauli maudoidi ta ye ginaulidi, kabo tamowai bena iya se wasenei na yodi kaikaipate unai bena iya se lobai, matawuwuna iya maudoida dedekada ena. 28 Doha hinage yomi taukulikuli hekadiyo se hedede se wane, ‘Iya unai ta miya yo ta sae ta dobi yo ta maumauli.’ Yo hinage se wane, ‘Kita iya natunao.’ 29 Mamohoi, kita Yaubada natunao. Unai taba nige ta nuwatui meta Yaubada kana kao doha koitau tamowai yodi sonoga ena se ginauli gole o siluba o weku unai. 30 Beyabeyana tamowai wa Yaubada nige kabina se kata na iyamo yodi nuwapwanopwano wa unai Yaubada nige saha hesau ye ginauli. Na teina huya ta unai ye hededelau teha maudoidi tamowaidiyao maudoidi udiyedi bena se nuwabui. 31 Mata wuwuna mayadai ye toleyako unai kabo yona kaisunuwa tamowaina tanoubu maudoina ye hinelidi, na yona hineli ne kabo dudulai unai. Teina ye hemamohoiyei tamowai maudoidi udiyedi matawuwuna Yesu boita unai ye hetolouyoi.”
32 Tauboiboita yodi tolouyo hedehededena wa se lapui ede hekadiyo Paulo se talatalawasiyei, na hekadiyo se wane, “Ka henuwa bena huya hesau hedehedede ta ku hedede uyoi ka lapui.” 33 Na unai Paulo koigogo wa ye laugabaei. 34 Na tamowai hekadi se patulau Paulo unai na Yesu se kawamamohoiyei. Kadi boda wa unai Daiyanisiyas, iya meta Aliyopagasi unai taukoikoigogo wa tamowaina hesau, yo hinage waihiu hesau hesana Damalis, yo hinage tamowai hekadi.

*17:9: Ena Yasona ma kana kahao pilipili hesau se ginauli, kabo gabemani moni wa se kabihekahini, na ena daumwali yena se miyamiya, kabo moni ne se hai uyoi.

*17:18: Epikulas ma kana bodao se hedede meta tanoubu ta ye bom ye tubu, nige tauginaulina. Yo hinage se wane, taba tamowai hesau ye boita, kabo yaluwana hinage ye boita. Unai tamowai yona mauli mamohoina ede huya maudoina se bom yodi gadosisi mo se laulauwatanidi yo ye gwaugwauyala mo. Sitoiko bodadiyao hinage se hedede meta tamowai yona huya boita unai yaluwana hinage ye boita. Na iyamo se hedede meta tamowai bena yona nuwatu mo ye lauwatani, na tauna yona kamkamna yo yona namwa taba nige ye modei. Kaniyona ede tamowai nuwana bena iya tauna ye tanuwagai.

*17:18: Yodi nuwatu meta Tolouyo hinage yaubada hesau hesana.

*17:19: Aliyopagasi kaniyona ede ‘Alesi yona kuduli’. Alesi meta Giliki yodi yaubada hesau, iyala yo tulutululu tanuwagadi. Kuduli wa unai meta tausonoga tamowaidiyao Ateni unai taumiya wa yodi kaba koikoigogo numana. Na yodi koigogo hinage hesana se katai Aliyopagasi.