2
Komiu yo Laodisiya unai taumiya yo hinage tamowai hekadiyo siya sola nige kagu kao se kita, ya henuwakalili bena kabina kwa kata meta ya kaipatebayao hesabamiu, bena nuwamiyao se bayao yo gadosisi unai kwa hebodakesega, yo bena ginauli maudoidi kwa nuwatulobainamwanamwaedi, na Yaubada yona nuwatu wadawadamna kabina kwa kata, iya ede Keliso. Iya kalinawai meta sibasiba yo sonoga maudoidi doha wasawasa wadawadamdi.
Nuwatu ta ya hedededi kalimiuyena, na tabu tamowai hesau yona hededesonoga udiyedi ye lupohaigomiu. Buluma unai ya miyasuwalaegomiu, na iyamo yogu nuwanuwatu ta unai yau ede maidamiu. Ya gwauyala matawuwuna ya kitagomiu meta yomi miyamiya se dudulai yo yomi sunuma Keliso unai ye bayao.
Mauli mamohoina ede Yesu unai
Yesu Keliso kwa haiyako yomi Guiyau, unai iya bena kwa hemuhemuliwatani. Kaiwa lamdi se dobi bwatano unai na kabo kaiwa ne se kinilakilaki, meta doha komiu bena Keliso unai kwa tolobayao.* Paulo yona kulikuli doha teina: Lammiu bena se dobi Keliso unai na iya unai kwa kinilakilaki. Lausoisoi unai heyaheyasoni kaniyona ka kulihemasalaha. Yomi sunuma se hekatagomiu wa unai bena kwa bayao, yo huya maudoina kwa laulautoki Yaubada unai.
Kwa kitakitanamwanamwa tabu tamowai hesau tanoubu ta sonogadi hedehedede lupolupodi udiyedi ye woyahaigomiu. Yodi lauhekata ta meta kulutubu kabikabidiyao yo tanoubu ta laugagayodi lakilakidiyao udiyedi se tolo na nige Keliso unai. Na iyamo Yaubada meta Keliso unai ye miya. Iya kana kao maudoina ede ta kita Keliso tauna unai. 10 Na Keliso unai sonoga maudoidi kwa henuwadi wa meta kwa haidiko. Na Keliso meta gigibwali yo tanuwaga maudoidi ye saedikwaidi.
11 Keliso unai komiu pelitome kwa haiyako,* Pelitome kwa haiyako: Taulauhekatalupolupo se laoma Kolose unai, yodi lauhekata meta bena ekalesiya loheloheyao maudoidi bena se hepelitomedi. Unai Paulo pelitome mamohoina ye hededehemasalaha. kaniyona ede mauli beyabeyana kwa tolehesuwala. Pelitome ta meta nige tamowai nimadiyena se ginauli, na Keliso ye ginauli 12 huyana babatiso unai Keliso maidamiu se puluhikesegaigomiu.* Paulo yona huyaena babatiso yodi kabikabina ede waila unai se kabiheyolidobiyeidi na se kabihetoloꞌuyoidi. Yo iya maidamiu kwa toloꞌuyo matawuwuna yomi sunuma Yaubada yona gigibwali unai, iya Keliso boita unai ye hetoloꞌuyoi. 13 Beyabeyana komiu meta boita unai, yomi laulau yababadi debadiyena, matawuwuna yomi mauli beyabeyana nige kwa boligabaei.* Yomi mauli beyabeyana nige kwa boligabaei: Hedehedede ta kaniyona ede, yodi mauli beyabeyana nige se hekaiyawasi. Paulo pelitome hedehededena ye hepaisowa. Na huyana komiu boita unai meta Yaubada Keliso maidamiu ye hemauligomiu, na yoda yababa maudoidi ye nuwatugabaedi. 14 Kabahegiluda pepwana ye haigabaei na ye tutuhepatulaei sataulo ne unai. 15 Tanoubu ta gigibwalidiyao yo tanuwagadiyao yodi gigibwali Yaubada ye haigabaei ede boda matadiyena ye hemwadinedi, yo ye hekitadi meta sataulo wa unai ye saedikwaidiko.
Tabu kwa kitalau miyamiya yo kabikabi laugagayodi udiyedi
16 Unai tabu kwa lapulau tamowai udiyedi ena se hegilugomiu kabikabi udoiꞌudoi debadiyena, doha kai yo numanuma hekahekasisidi, yo henuwaisini mayadaidi udoiꞌudoi, yo nawalai ye poehauhau kaikaigogodi yo Sabati hekasisina unai. 17 Teina laulau ta meta tautaugaibu yo ginauli matadaena se laolaoma ne kabakitadi; na mamohoina ede Keliso unai. 18 Tamowai hekadi kadi kao se ginaulidi doha taunuwadobidobi, yo se tabaꞌohu anelu udiyedi. Se hedede meta nige gonowana yomi kainauya kwa hai. Tabu kwa lapulapulau udiyedi! Siya tautau udiyedi ginauli maudoidi se kitadi meta se hedehededehemasalahadi, na nuwadiyao ne tanoubu nuwanuwatudi udiyedi se mwayau ede se henuwasaesaedi. 19 Siya nige se patulau kulukulu unai, iya ede Keliso. Na kulukulu unai ye dobi yauna maudoidi meta iya wanowanogalana bayabayaodi udiyedi ye kabihekahinidi, na se patukesega kulukulu unai, na se hemala tau kesega na se kini Yaubada yona gigibwaliyena.
20 Komiu Keliso maidamiu kwa boitakesegako, unai tanoubu ta laugagayona meta nige yodi gigibwali kalimiuyena. Na idohagi to sola kwa miyamiyawatanidi kana kao doha komiu sola tanoubu ta tamowaidiyao? Yodi laugagayo doha se wane, 21 “Tabu ku hepahepaisowa! Tabu ku kaikai! Tabu ku kabikabitonogi!” 22 Teina laugagayo ta meta tamowaigaibu yodi sonoga yo yodi lauhekata. Na tanoubu ginaulidi se laugagayoidi wa meta ta hepaisowadi na kabo se gehe. 23 Laugagayo ne kadi kao doha sonoga, matawuwuna ede se hededehemasalaha meta idohagi bena ta tabaꞌohu Yaubada unai, yo idohagi bena ta nuwadobidobi, yo idohagi bena tauda ta hekamkamna na unai kabo yoda laulau se dudulai. Laugagayo maudoidi ta nige yodi namwa hesau, kaniyona ede tamowai yodi buluma gadosisidi nige gonowana se hekaiyawasidi.

*2:7: Paulo yona kulikuli doha teina: Lammiu bena se dobi Keliso unai na iya unai kwa kinilakilaki. Lausoisoi unai heyaheyasoni kaniyona ka kulihemasalaha.

*2:11: Pelitome kwa haiyako: Taulauhekatalupolupo se laoma Kolose unai, yodi lauhekata meta bena ekalesiya loheloheyao maudoidi bena se hepelitomedi. Unai Paulo pelitome mamohoina ye hededehemasalaha.

*2:12: Paulo yona huyaena babatiso yodi kabikabina ede waila unai se kabiheyolidobiyeidi na se kabihetoloꞌuyoidi.

*2:13: Yomi mauli beyabeyana nige kwa boligabaei: Hedehedede ta kaniyona ede, yodi mauli beyabeyana nige se hekaiyawasi. Paulo pelitome hedehededena ye hepaisowa.