2
Yelusalema unai apostolo wa Paulo se kawanamwanamwaei
Bolimai 14 mulidiyena ede ya seuyo Yelusalema. Yogu sae ne unai meta Banaba maiyagu, yo hinage Taitasi maidamai ka sae. Yaubada yona hededehemasalaha kaliguyena debanaena ede ya sae, na saha ya lauhekataei dagela tamowaidiyao udiyedi wa meta ya hededehemasalaha kalidiyena. Na ya hededelau tauwoyawoya tamowaidiyao se bom mo udiyedi, yogu hedehedede wa kabo se hemamohoiyeidi e nige. Ya matausikalili matawuwuna saha ya ginaulidiko yo saha kabo ya ginaulidi,* Yona kulikuli unai Paulo yona paisowa ye heyaheyasoniyei heloikailakwa unai. Heyaheyasoni ta 2 Timoti 4:7 unai hinage ta lobai. Na kalina Saliba unai nige gonowana yoda paisowa ta heyaheyasoniyei kailakwa unai, unai ede heyaheyasoni ta kaniyona ka kulihemasalaha lausoisoi ta unai. madai nige kaniyodi.
Tauwoyawoya wa se talamyeigau yo hinage nige saha hesau se hedede Taitasi unai bena taba ye pelitome. Na iya meta Giliki tamowaina na maidagu ka sae Yelusalema. Pelitome nuwatuna wa nige ye masalahama ye lau ee tamowai hekadiyo se mwalaegaibuma luwamaiyena. Siya meta nige kada kahao mamohoidiyao, na bena yoda yailihai miyamiyana Keliso unai se kaikewasipwai. Yodi nuwatu bena Dius yodi laugagayo maudoidi udiyedi se kauda na ta miyawatanidi. Na nige ka henuwa bena taba ka lapulapulau udiyedi, matawuwuna ka henuwa bena wasa namwanamwana mamohoina tabu se bui na bena ye miya kalimiuyena.
Na dubu babadadiyao tamowai siya se kitahesaeꞌuseidi wa meta nige saha hesau se hededetubeilaei yogu lauhekata wa unai. (Yodi sae ta meta nige yona udoi hesau kaliguyena, matawuwuna Yaubada nige tamowai kana kaoyena ye kitahenamwagaibui.) Na se kitalobai meta wasa namwanamwana hededehemasalahana paisowana ta Yaubada ye leyama bena ya ginauli dagela tamowaidi udiyedi, doha Petelo yona paisowa ye mosei Dius tamowaidiyao udiyedi wa. Matawuwuna Yaubada Petelo ye hepaisowa na wasa namwanamwana ye duwai Dius tamowaidi udiyedi wa, na Yaubada kesegana ta meta hinage yau ye hepaisowagau na paisowa ta ya ginauli dagela tamowaidi udiyedi. Ede Yamesi, Petelo yo Yowane, siya tautolobaguna tamowaidiyao, se kitalobai meta Yaubada yona katekamkamnaena paisowa ta ye haiyama. Unai yau yo Banaba se lautokiyeigai yo se kawanamwanamwaeigai kabo ka lau dagela tamowaidiyao udiyedi na siya se lau Dius tamowaidiyao udiyedi. 10 Na yodi kaibwada kalimaiyena ede taba taudehadeha* Taudehadeha ta, siya ede Yesu tausunumaena Yelusalema unai taumiya nige gonowana se bom se saguꞌuyoidi. ka nuwatuidi, na teina hekasa ta meta yau yogu nuwanuwatu lakilakina ede.
Paulo Petelo yona laupwano ye hekita
11-12 Muliyena, Petelo Yelusalema unai ye dobima Antiyoka. Bagunaena meta tausunuma siya nige Dius tamowaidi maidanao se kaikaigogoi, na huyana Yamesi kana bodao hekadiyo se laoma kabo ye bom ye tolehesuwalaꞌuyoi matawuwuna ede taupelitome tamowaidiyao wa* Taupelitome tamowaidiyao wa se lauhekata meta ekalesiya tatao maudoidi bena pelitome se hai yo hinage Dius yodi laugagayo maudoidi se miyawatanidi. Ena nige, meta nige gonowana siya Keliso tausunumaena mamohoidi. ye matausiyeidi. Saha ye ginauli wa ye yababa, unai Petelo ya dilamatai. 13 Yona kailupolupo ta Dius tamowaidi hekadiyo Antiyoka unai taumiya wa se kita ede se hemuliwatani, yo hinage unai Banaba se woyahesuwala.
14 Na ya kita meta wasa namwanamwana miyamiyana mamohoina nige se miyamiyai, ede maudoidi matadiyena ya hededelau Petelo unai ya wane,
“Kowa Dius tamowaina, na iyamo yom miyamiya meta doha dagela tamowaidiyao, na nige doha Dius tamowaidiyao. Idohagi to bena dagela tamowaidiyao ku muyowuidi na bena Dius yodi miyamiya se miyamiyaeidi?
15 Kita meta nige baꞌaya tamowaidi doha dagela tamowaidiyao, matawuwuna ede se labasida meta kita Dius tamowaidi. 16 Na iyamo kabina ta kata meta Yaubada tamowai nige laugagayo lauwatanina unai ye toletolehedudulaidi, na yona sunuma Yesu Keliso unai debanaena ye tolehedudulaidi. Unai kita hinage yoda sunuma ta tole Yesu Keliso unai, to kabo Keliso sunumana unai Yaubada ye tolehedudulaida, na nige laugagayo miyawatanina debanaena. Matawuwuna ede nige gonowana tamowai hesau laugagayo mo miyawatanina debanaena Yaubada kabo iya ye kitahenamwa.
17 Huyana ta kaipate bena Yaubada ye tolehedudulaida Keliso debanaena, meta ta masalaha ede kita Dius tamowaidiyao hinage ma yababada. Unai kaniyona ede saha, Keliso iya ye woyaida ta lau yababa unai? Nige kalikalili. 18 Na ena taba laugagayo beyabeyana wa miyamiyana ya hekaiyawasi, na muliyena ya miyawataniꞌuyoi,* Ena taba laugagayo beyabeyana wa … ya miyawataniꞌuyoi: Nuwatu ta Paulo heyaheyasoni unai ye kuli: Ena ginauli hesau ya hetatagwaligwali na muliyena ya ginauliꞌuyoi … kabo ya hemasalahaꞌuyoigau meta yau laugagayo tauꞌutusina. 19 Matawuwuna laugagayo debanaena ya boitako na yona gigibwali kaliguwai ye gehe.* Laugagayo ye hemasalahada meta kita yababa tauginaulidi, na yababa maisana ede boita. Na laugagayo nige gonowana tauboiboita ye tanuwagaidi. Unai taba bena ya mauli Yaubada yona. 20 Keliso yona boita sataulo unai meta yau hinage maidagu ka boita. Unai nige yau ya maumauli, na Keliso kaliguyena ye miya.* Hedehedede ta kaniyona ede, Paulo nige ye bom yona nuwatu ye miyawatani, na yona miyamiya maudoina tautanuwagaedi meta Keliso. Taugu ta unai ya miyamiya ta meta Yaubada natuna sunumana unai ya miyamiya, iya ye gadosisiyeigau na yona mauli ye mosegabaei yau hesabagu. 21 Na yau taba nige Yaubada yona katekamkamna ya tolehesuwala, matawuwuna ede, ena taba Yaubada tamowai ye tolehedudulai laugagayo miyawatanina debanaena, meta Keliso yona boita ne nige kaniyona.”

*2:2: Yona kulikuli unai Paulo yona paisowa ye heyaheyasoniyei heloikailakwa unai. Heyaheyasoni ta 2 Timoti 4:7 unai hinage ta lobai. Na kalina Saliba unai nige gonowana yoda paisowa ta heyaheyasoniyei kailakwa unai, unai ede heyaheyasoni ta kaniyona ka kulihemasalaha lausoisoi ta unai.

*2:10: Taudehadeha ta, siya ede Yesu tausunumaena Yelusalema unai taumiya nige gonowana se bom se saguꞌuyoidi.

*2:11-12: Taupelitome tamowaidiyao wa se lauhekata meta ekalesiya tatao maudoidi bena pelitome se hai yo hinage Dius yodi laugagayo maudoidi se miyawatanidi. Ena nige, meta nige gonowana siya Keliso tausunumaena mamohoidi.

*2:18: Ena taba laugagayo beyabeyana wa … ya miyawataniꞌuyoi: Nuwatu ta Paulo heyaheyasoni unai ye kuli: Ena ginauli hesau ya hetatagwaligwali na muliyena ya ginauliꞌuyoi …

*2:19: Laugagayo ye hemasalahada meta kita yababa tauginaulidi, na yababa maisana ede boita. Na laugagayo nige gonowana tauboiboita ye tanuwagaidi.

*2:20: Hedehedede ta kaniyona ede, Paulo nige ye bom yona nuwatu ye miyawatani, na yona miyamiya maudoina tautanuwagaedi meta Keliso.