6
Taba ta haisagusagu
Kagu kahao, ena luwamiuyena tamowai hesau baꞌaya hesau ye hekalo meta komiu Yaluwa unai tautolobayao bena nuwadobidobiyena kwa sagui na kwa tolehedudulai. Na kwa kitaheteteꞌuyoigomiu tabuna yababa kesekesegana ta unai hinage kwa kalabesibesi. Yomi pilipili udiyedi bena kwa sagusaguꞌuyoigomiu na teina kabikabi ta unai Keliso yona laugagayo kwa hemamohoiyei.
Na tabu ta nuwasaesae,* Teina hedehedede ta, tabu ta nuwasaesae, meta nige Paulo yona kulikuli unai, na ka kulihemasalaha matawuwuna nuwanuwatuna ede lausoisoi ta unai. matawuwuna ede, ena tamowai hesau ye nuwatui meta iya ye saekalili, na iyamo nige yona dudulai hesau, meta ye bom ye lupoꞌuyoi. Tamowai kesega kesega bena yona miyamiya unai ye bom ye kitasipwaiꞌuyoi na tabu yona mauli ne tamowai hesau unai ye hekaigonogonowa. Ena yona laulau se namwa kabo gonowana ye gwauyala. Matawuwuna tamowai kesega kesega bena ye bom polohena ye bahei.
Ena tamowai hesau Yaubada wasana unai se hekahekata yo se hedehedede hesibasiba meta yona gogo maudoidi udiyedi bena tauhekatana ne ye sagusagui.
Saha ta kumai meta kaniyona kabo ta keli
Tabu kwa lupoꞌuyoigomiu. Yaubada nige gonowana ta lupoi. Like saha ta kumai meta kabo like ne kaniyona ta keli. Kaiteya kaiyaulina ta miyamiyana unai ye miya meta kabo yona laulau ne kaniyona ye lobai, iya ede boita nige kana siga. Na kaiteya yaluwa miyamiyana unai ye miya kabo Yaluwa unai yona laulau ne kaniyona ye hai na ye lau mauli nige kana siga unai. Unai miyamiya namwanamwadi udiyedi tabu kamnada se yababa, matawuwuna mahanana dudulaina ye lagema unai kabo namwa ta lobai, ena nige paisowa te ta hekaiyawasi. 10 Unai teina yoda huya namwanamwana ede bena yoda laulau se namwa tamowai maudoidi udiyedi, na iyamo tausunuma bodana meta bena ta nuwatukaliliyeidi.
Paulo wasa ta ye bom yona nimaena ye kuli: Pelitome nige kaniyona, na Yaubada bena ye hehauhauda
11 Nuwanuwatu gehegehediyao ta udiyedi meta kulikuli lakilakidiyao ya hepaisowadi na yomi leta ta ya bom nimaguyena kabo ya kulihegehe.
12 Kaiteyadi se henuwagomiu bena taba pelitome kwa hai, meta yodi nuwatu ede taba tamowai se kitahenamwadi, yo hinage nige se henuwa bena Yesu Keliso yona sataulo lauguguyana debanaena se hewaiunudi. 13 Na siya taupelitome ne meta Mose yona laugagayo nige se miyawatanidi, na iyamo se henuwagomiu bena pelitome kwa hai. Na teina unai kabo se hededetausaeꞌuyoidi yo kabo se hedede meta komiu siya tauhemuliwatanidi. 14 Na yau meta nige ya henuwa bena ginauli hesau debanaena ya hededesaesae, na saha kabo ya hededetausaeꞌusei ede Yesu Keliso yona sataulo. Sataulo ta debanaena kaiyaulina ta nuwanuwatudi maudoidi kaliguwai se gehe, na sataulo ta wasana ya laulauguguyaei debanaena kaiyaulina ta nige se modelau kaliguwai. 15 Keliso yona sataulo mo ya hededetausaei matawuwuna pelitome o nige pelitome meta nige kaniyona hesau, na saha ye saekalili ede bena Yaubada ye hehauhauda.
16 Nuwamiu se daumwali yo Yaubada yona katekamkamna yo gadosisi ye laowa teina laugagayo hauhauna ta tauhemuliwatanina maudoimiu kalimiuwai—komiu Yaubada yona Isalaela tamowaidiyao ede.* Paulo tausunuma ye heyaheyasoniyedi Isalaela unai, kaniyona ede siya Yaubada yona basileiya tamowaidiyao.
17 Gehena ta unai, nige ya henuwa bena tamowai hesau ye hepilipiligau laugagayo nuwanuwatudi ta udiyedi, matawuwuna Yesu Keliso debanaena hekamkamna ya hekalo, na leleyadi wa siya ede taugu ta unai.
18 Kagu kahao yo louguwao, yoda Guiyau Yesu Keliso yona kabinamwa taba maudoimiu nuwamiu ne udiyedi ye miya. Mamohoi.* Paulo kalina Hebelu unai ye kuli ede Amen.

*6:3: Teina hedehedede ta, tabu ta nuwasaesae, meta nige Paulo yona kulikuli unai, na ka kulihemasalaha matawuwuna nuwanuwatuna ede lausoisoi ta unai.

*6:16: Paulo tausunuma ye heyaheyasoniyedi Isalaela unai, kaniyona ede siya Yaubada yona basileiya tamowaidiyao.

*6:18: Paulo kalina Hebelu unai ye kuli ede Amen.