1 Timotea 1
Inkauhanyo 1
Paulusi, muapositola wa Chrisite Jesu kuya che intaelo ya Ireeza mu hazi wetu ni Chrisite Jesu i nsepo yetu, kwa Timotea, mwana we niti mwi ntumelo: Chisemo, inse ni nkozo izwa kwa Ireeza Ishetu ni Chrisite Jesu Simwine wetu. Ubu muniba kukumbilili kuti upange hani bakukaya kwa Masedonia, wikale mwa Efese kuti uwole kuha intaelo kubamwi bantu kuti sanzi baruti intuto ingi. Nikusa ntekeleza kuma tangu asa mani amasika. Izi zileta kupanga inkani kuhita kutusa mulelo wa Ireeza, iri che ntumelo. Hanu cwale ma manimani omu lao i rato lizwa kwi nkulo i chenete, kuzwilila kwi izwalo ilotu, ni kuzwililila kwi tumelo ina buniti. Bamwi batu baba kwangi kusika hama manimani kono baba sanduki nokutanga kuwamba zobuhafu. Basaka kuba maruti womu lao, kono kaba zuwi sisi zibawamba kamba ondelelwa hateni. Kono twizi kuti mulao wina hande haiba zumwi usebelisa chenswanelo Mi tuzizi izi, kuti mulao kena uba pangilwa muntu yolukite, konu kubantu ba sena mulao niba kwenuheli, nibantu basena Ireeza, niba panga zivi, mi nabana ba sezi Ireeza niba fosahere. Linu uba pangilwa bana behaya bashemi bavo baba kwame nibanakazi, ni behayi. 10 nibantu bapanga zabushahi, mukwame yozumina kusandulwa mwanakazi, abo bahiba bantu nikubapanga batanga, ba pono, ipanki za mapa, mi nizintu zose zisena initi niku lwanisa intaelo. 11 Izi intaelo ziyendelela ni kanya ye linzi lifuyawile kwa Ireeza ilyo lini bahewa. 12 Nili tumela kwa Chresite Jesu iye Fumweetu. Aba ni konzi, kakuti aba ni hindi kuti ni sepahala, mi nikuni bika ha musebezi. 13 Nibali nimunyazerizi, ni munyandisi nimu kwame yonyandisa. Kono niba tambuli chishemo ka kuli niba kupanga nini sezi nikusazumina. 14 Kono chisemo cha fumwangu chiba kezi kwangu ni tumelo mwi lato lina kwa Christ Jesu. 15 Ili iñusa lisepahala ni kuswanela mi nikuzuminiwa, kuti Christ Jesu aba kezi mwifasi kwiza kuhaza mu eza libi. Ime nji niwa mamani mani kwezi. 16 Mi keli ibaka niba hewa chisemo, kuhitiliza, Christ Jesu u wola kutondeza kuli keta kose. Aba pangi izi nili mutala kwabo basepa kwali mubuhalo bunhya. 17 Linu ku Mulena wakale, ya saboli, ya sabonwa, Ireeza yenke, ikute, nikanya, nikutwala kusa manu mani. Amen. 18 Nibika iyi intaelo ha busu bwenu, Timotea, mwanangu. Nizipanga izi kuyendelela ni chipolofita chiba wambwa kwako, iri kuti kupangila kuti winjile mwindwa indotu. 19 Uzi pange izi kuti ube mwi tumelo ni izwalo ilutu. bamwi batu baba kani izi ni kumina ka kuti lye ntumelo. 20 Baswana sina Imenca ni Alexandere, abo vaniva tambiki kwa Satani iri kuti valutwe kusa yefula.