Inkauhanyo ya 2
Linu china zeza kalwangu kuti kazi nikezi chezila isasamisa. Heva niva mi sasamisi, vava kuni susuweza nji vona vani vachisi. Na ñola muna ñolela njokuti kanzi ni chiswa kwavo vava kuswanela kuni tavisa. Nina insepo kuamana inwe muvonse kuti intavo yangu njiyona imukwete nenwe. Linu niva miñoleli ni manyando makando, mi ninina mubukavo vwe nkulo, ni zinsozi zingi. kena ni vali kusaka kumi sasamisa. kono, nibali kusaka kuti mwizibe ilato likando lini kwete kwenu. Haiba zumwi waleta kuchisa, kena leta bulyo kwangu, kono kamukwa umwi, noti kwi tula chabukali, kono waleta kwenu mwese. Kuli kene uzo mutu hahewa Inkoto bulyo ku vantu bangi. Lya hanu hasa muha ikoto, mwina noku swalela niku muomba-omba. wina v, unjo nange ehaiwe vukando bwa maswavi akwe. Linu ni misusuweza kuti muwole ku patalaza ilato lyenu kwali. Ili nji vaka hani va ñoli, linu chingi nali kumilika kubona nandi mwi chilila onse. 10 Heba uswalela zumwi, nimu swalela zuna muntu name. China swalela- haiva kwina china swalela-chaswalelwa kwineku lyenu havusu bwa Kreste. 11 Ili kuti Satani sazi atu zwisi mwizila, kaho twizi hande milelo yakwe. 12 Simwine ava ni yalwili mulyango haniya mwi tolopo ya Troas kuka kutaza ivangeli ya Keresite uko. 13 Nanga vulyo, kena ni vena ni nkozo yo muhupulo, ka kuli kena ni vezi kuwana mukulwangu Titi uko. Cwale chi navasiya niku volela kwa Macedonia. 14 Kono vuitumelo vuve kwa Ireeza, umo mwa Kreste utuyendisa mu miliko. Ketu usansaila munko yenzivo yakwe konse. 15 Kakuli twina kwa Ireeza ina munko munati ya Kreste, bonse abo bakwete ku hazwa nabo ba kwete sinyeha. 16 Ku vantu va vasinyehi, mi munko uzwa kwi fuu ni fuu, kwabo va kweta hazwa, mi munko uzwa kwi vuhalo ni vuhalo. Yo swanelwa izo zitu? 17 Mukuti katu swani ni vungi bwa vatu va vali kuwuza izwi lya Ireeza cho vu polofiti. Niha kuti, ka kujolola kwa mulelo, tuwamba mwa Keresite, sina hatu kwe tumitwe kwe Ireeza, ha busu bwe Ireeza.