2 Pitolosi
Inkauhanyo ya 1
Simone Pitolosi, muhikana ni mu apositola wa Jesu Keresite, kwavo vava tambuli intumelo ya vutokwa i swana uvu neswe hatu va i tabuli, intumero mu ku chena kwa Ireza ni Muhazi Jesu Keresite. Chishemo ni nkozo chi werwe cha ku pima mu maano a Ireza ni Jesu Simwine wetu. Zintu zonse ku amana maata a hitilila cha vuhalo ni vu Ireza ziva hewa kwetu cha maano a Ireza, ya vatu sumpili che nkanya yakwe ni vulotu. Chezi, ava tuhi insepiso i ndotu ni vukando, njikuti muve mu vatambuli ku nkavero ya vwikalo vulotu, uvu hamuva lovoki ku vuchengeleli vwina mu nkanda kevaka lwa ntakazo imbi. Cheli ivaka, muchite cha kulikoza kuku kondisa che ntumelo yenu, ni cha ku kondisa kwenu, maano. Cha maano enu, mu were kuli yendisa, mi kuku liyendisa kwenu, muwere kuli koza, mi mu kuli koza kwenu, mu were vu ireza. Cha vu ireza vwenu, mu were ku zuminzana chense, mi mu ku zuminzana chense kwenu, mu were irato. Chikuti izi zintu zina mwenu ni ku kula mwenu, kete muve vavulite zintu kamba kusa vika zihantu mu maano a Simwine wetu Jesu Keresite. Kono yense yo vulite izi zintu u vona feela china hafuhi; ka voni. Chava zivali za ku jolozwa kuzwa ku zivi zakwe za kale. 10 Lyahanu, vakwangu, mu wongoze ku chita ku sumpwa kwenu ni buketwa vwenu mu vuli kolwisise. Ha mu chita izi zintu, kete mu chunchule. 11 Cheyi inzila menjililo mu muvuso wa kuya kuile ya Simwine wetu ni Muhazi Jesu Keresite mu zi hewe kwenu cha ku fuma. 12 Kuzwaho mu ni kuli tukiseze kumi nahanisa chezi zintu, ni ha kwina kuti mu zizi, mi nanga mu kolete kale mu vuniti hanu. 13 Ni zeza kuti ku shiyeme kwangu ku mi kundunga cha kumi nahanisa chezi zintu, ha ni sina mwelinu itente. 14 Mukuti nizi kuti hahanu kani zwise itente lyangu, uvu nji Simwine wetu Jesu Keresite mwavani tondelezi. 15 Kani li koze chenu kuti muku zeza inako yonse chezi zintu nanga cina hita. 16 Mukuti kana tu ve chilili cha vutali matangu akulipangila hatu va mi wambili za ziho ni kuli vonahaza kwa Simwine wetu Jesu Keresite. Kono, tuva paki cha menso za vukando vwakwe. 17 Mukuti ava tambuli kuzwa kwa Ireza Ishwetu ku kutekwa ni nkanya liinzwi haliva letwa kwali che nkanya ikando ni icho, “Uzu mwanangu, u sakahala, cakwe ni sangite sinte.” 18 Tu va zuwi ili liinzwi liva zwi mwi wulu, hatu vena naye he lindu li chena. 19 Twina ili liinzwi lwa chiporofita liva nitihazwa. Mu chita sinte ku twala ko maano. Li kola uvu ilambi li munika mu civaka che fifi hesi hakwiza kakusasani mi inkani ya kakusasana i zwa mu nkulo zenu. 20 Mwi zive ichi tanzi, kuti kakwina chiporofita chete nichi torokwe muntu umwina. 21 Mukuti kawina ciporofita chivati chichiza che ntakazo yo muntu. Kono, vantu va hinditwe cha luhoho lu jolola lu wambitwe kuzwa kwa Ireza.