2 Timotea
Inkauhanyo 1
Paulusi, muapositola wa Jesu Keresite chetato ye Ireeza, chakuya chesepiso ya vuhalo bwina mwa Keresite Jesu, kwa Timotea, mwanangu yo sakahala: Chisemo, inse, ni inkozo izwilila kwa Ireeza Tayo ni Keresite Jesu Simwene wetu. Ni litumera kwe Ireeza, uzo u ni vasebelezi kuzwililila ku basukulu wa vesukulu wetu, chakuya chezwalo lijolola, sina ha ni zwilile habusu kukuzeza mwitapelo zangu musihali ni masiku. Sina mu ni zezera zinsozi zako, ni shukelwe ku kubona, chakuti ni zule chakusanga. Ni vakumbuluswa chetumelo yako ikolete isa yangayi, iva hali chetanzi kubanyokokolo va Loisi ni vanyoko va Eunisi. Mi ni zumina kuti ihala ni kwako bulyo. Ili nji vaka ha ni ku ku kumbulusa utimbe impo ya Ireeza ina kwako chakubikwa heulu mayanza angu. Chakuti Ireeza kana a vatuhi luhuho lwa lyowa, kono lwa ziho nilwe rato ni lwe kute. Chobulyo kanji u swabeli vupaki bwa Nfumwetu, kapa ime, Paulusi, ni musuminwa wakwe. Nihakuva bulyo, u liyavele mu manyando a evangeli chakuya cha maata a Ireeza. Nji yena Ireeza ya va tuhazi mi ni chatusumpa cha musumpiro u jolola. A vachiti ichi, isinyi cha misebezi yetu, kono chakuya chamihupulo yakwe ikolete. A vatuhi izi zintu cha Keresite Jesu pili inako neiseni kutanga. 10 Kono hanu intukuluho ya Ireeza iva zibahazwa chakuboneka chamupulusi wetu Kelesite Jesu. I vali nji Keresite, ya vamanisi ifu ni kuleta buhalo busena ma maninizo che seli lya evangeli. 11 Hakwinabulyo ni vaketelwa bukutazi, buapositola ni buluti. 12 Chevakelyo name ni banyandi che zo zintu. Kono kaniswabite, chakuti ni zi uzo ye nizumine kwali. Mi ni bazumini kuti u wola kubika izo ze ni bamuhi kusikila izuba ilyo. 13 Uvike mutala wa mañusa o vazuwi kwangu, chetumelo ni ilato lina kwa Keresite Jesu. 14 Zintu zilotu izo Ireeza aba viki kwako, zivavalele cha Luhuho Lujolola, luhala mukati kanko. 15 Wizi zintu izi, chakuti vonse vahala mwa Isia ba va ni futatili. Muchikwata echo kwina Figelo, ni Hemogene. 16 Mi Simwine ahe chisemo ku venzubo ya Onesiforo, chakuti hangi a vanikatulusi mi kana a vaniswabeli ha ni vena mumahaka. 17 Chevaka linabulyo, ha vena mwa Roma, a ba tukufalelwe kunisaka, mane na cha niwana. 18 Simwine a muhe kuwana chisemo chizwilila kwali mwelyo izuva. Ni mwinzila zonse za va nitusi mwa Efese, iwe uzizi hande.