Agalatiya
Mutu woyamba
Paulo, Otumiwa- osati otumiwa kucoka ku banthu kapena kutumiwa na umunthu, koma mwa Yesu Kristu na Mulungu Atate, emuusha kwa akufwa- na anekwasu onse ali naneo, kuma chalichi yamu Agalatiya: Cisomo kwa mweo na mtendele kufuma kwa Mulungu Atate na Ambuye Yesu Kristu, ezipeleka mumalo mwamacimo yasu kuti atiombole kumukhalidwe uipa wa mtundu uno, mwacifunilo ca Mulungu Atate, kwa yeve ulemelelo osasila. Ameni. Nine odabwa kuti muwelela mwamusanga kucoka kwa ekuitanani mwa cisomo ca Kristu. Nine odabwa kuti mwayamba kukonkha ciphunziso ciyakine, osati kuti pali ciphunziso ciyakine, koma pali madoda yaikine oleta musokonezo kwa mweo ndipo ofuna kusintha uthenga wabwino wa Kristu. Koma olokuti seo kapena mungelo ocokela kululu awele kuzolalikila uthenga osiyana nawetelalikila seo kwa mweo, lekani atembeleleke. mwetelabilila poyamba, nalomba pano nulabila soti, “ngati muyakine olalikila uthenga osiyana na wemwelandila, lekani atembeleleke”. 10 niliyekuti lomba nufuna mbali ya banthu kapena ya Mulungu? Nufuna kukondwelesha banthu? Ngati nikali kufuna kukondwelesha banthu ndiye kuti ninelini kapolo wa Kristu. 11 Cifukwa nufuna muzibe, anekwasu, kuti uthenga wenelabila niwa munthu lini. 12 Niliye ulandile kucokela ku munthu aliyense, niliye phunzisiwe na munthu. Koma, cenze mwacivubuluso ca Yesu Kristu paneo. 13 Mwecimvwa za moyo wangu wakale mwaciyuda, mwenenzo mangila chalichi ya Mulungu kupyola muyeso ndipo nenzofuna kuti niononge. 14 Neluta pasogolo muciyuda kuposa wonse benze nthanga yangu, kucokela ku mtundu wangu. Ndiye cidwi cenenze naco pa mwambo wa makolo bangu. 15 Koma Mulungu, ndiye enipatula kucokela mu mala mwamama, ndiye eniita mwa cisomo cake, 16 cemuwamijya kuvumbulushya mwana wake mwaneo, kuti nikalalikile za yeve pa amitundu, niliye fufuze mwamusanga mwathupi na ngazi. 17 Niliye lute ku Yelusalemu kwabala enkhala atumwi neo nikaliye. Mumalo mwake, neluta ku Arabiya nowelela soti ku Damasiko. 18 Pepepita zaka zitatu neluta ku Yelusalemu kuti nimuzibe Kefas ndipo nenkhala naye masiku fifitini. 19 Koma niliye onane na otumiwa aliyense koma Jemusi, mukwao wa Ambuye. 20 Pa vanakulembelani, nikusimikijyilani pamenso pa Mulungu kuti nunamalini. 21 Ndipo neluta ku mizinda ya Asiliya na Silisiya. 22 Nenze nikaliye zibika pa meso kuma chalichi yaku Yudeya ali mwa Yesu. 23 Bengokumvwa vukambika, “Lidoda lenzo manga seo lomba yayamba kulalikila mbili yacikhulupililo cenzofuna kuononga poyamba”. 24 Belemekeza Mulungu kamba ka neo.