Mateu
Ikauhanyo 1
Imbuka ya luzuvo lwa Jesu Kereste mwana wa Daafita mwana wa Abrahama. Abrahama a vali nji si wa Isaka, ni Isaka isi wa Jakobo, ni Jakobo isi wa Juda ni vance. Juda a vali njisi wa Perezi ni Zera cha Tama, Perezi isi wa Hezironi, ni Hezironi isi wa Ramu. Ramu a vali njisi wa Amminadab, Amminadab isi wa Nahshoni, ni Nahshoni isi wa Salumoni. Salumoni ivali nji si wa Boazi cha Rahaba, Boazi isi wa Obedi cha Ruti, Obedi isi wa Jesse, Jesse a vali nji si wa Daafita simwine. Daafita a vali njisi Solomoni cha mwihyavwe wa Uriya. Solomoni a vali nji si wa Rehoboamu, Rehoboamu isi wa Abijah, Abijah isi wa Asa. Asa a vali njisi wa Josafati, Josafati isi wa Joramu, ni Joramu isi wa Uzziah. Uzziya avali njisi wa Jotamu, Jotamu isi wa Ahazi, Ahazi isi wa Hezekiya. 10 Hezekiya a vali njisi wa Manasseh, Mannasseh isi wa Amoni, ni Amoni isi wa Josiyah. 11 Josiya avali njisi wa Jekoniya ni vanche he nako i vavaka luwitwe kwa Bavilona. 12 Mi kuzwa ha kuka luwiwa kwa Babilona, Jekoniya a vali njisi wa Salatiele, Salatiele a vali muzimu wa Zerubabele. 13 Zerubabele a vali njisi wa Abiudi, Abiudi isi wa Eliyakimu, ni Eliyakimu isi wa Azoro. 14 Azoro a vali njisi wa Zadoki, Zadoki isi wa Akimu, ni Akimu isi wa Eliudu. 15 Eliudi avali nji si wa Eliyazere, Eliyazere isi wa Matani, ni Matani isi wa Jakobo. 16 Jokobo avali nji si wa Josefa mwihyabwe wa Maria, kakwe Jesu na zalwa, yo sumpwa Keresite. 17 Mahasi onse ku zwa kwa Abrahama ku ya kwa Daafita a vali mahasi ena ikumi lyonke ni one, kuzwa kwa Daafita kuya ha vaka luwiwa kwa Babilona ku leta kwa Keresite avali masika ena ikumi lyonke ni one. 18 Ku zalwa kwa Jesu Keresite kuva chitahali mu nzila i chilila. Inyina, Maria, ava veelezwe kuti a seswe kwa Josefa, kono pili ni vaseni kwiza hamwina, ava waniki ha menzi mahya cha Luhuho lu Jolola. 19 Mwihyavwe, Josefa, avali mukwane yo shiyeme, kono kana a vali kusaka ku shuvulisa mwihyabve iñandaleza. Cwale cha nahana ku manisa che nkunutu ku li veereza kwaakwe naye. 20 Havali kusi nahana cezi zintu, Iñeloi lya Ireza ni lya livonisa kwali mu chiloto, liti, “Josefa, mwana wa Daafita, kanji u tiyi to hinda Maria kuva muhwenu, kakuli yo lihinditwe kwali avali ku lihindwa cha Luhuho lu Jolola. 21 Mwa zale mwana' mushisu, mi momu ulike izina lya Jesu, mukuti ka puluse vantu vakwe ku zivi zavo.” 22 Izo zonse zi va pangahali kwi zuziliza chiva wambiwa kwa Simwine cha muporofita, nati, 23 “ Mu vone, mwalyango mwave ha menzi mahya, mi mwa zale mwana' shwisu, mi mu va mu sumpe izina lyakwe Imanuere”- i talusa, “Ireza wina neswe.” 24 Josefa ha vuka ku ñonzi zakwe ni ku chita ka kuya ke Iñeloi lya Simwine muli va mu laeli mi ca mu hinda kuva mwihyavwe. 25 Kono kana aba lali naye konji ha zala mwana' mushisu. Mi ava mu sumpisi izina lya Jesu.