Filimoni
Inkauhanyo 1
Paulusi, muhikana wa Jesu kereste, ni mukulwe Timoteya ni Filimoni, mulikanetu yo sakiwa, mi ye tuseveza naye, ni Alufeya nchizyetu, ni Alukipusi i sole kuninetu, ni ku nkeleke i kopanela munzubo yako. Chisemo chi ve kwenu ni nkozo kuzwila kwe Reeza Isheetu ni Jesu Kereste Simwine wetu. Ime i nako ni nako ni litumela kwe Ireeza wangu. Ni mi sumpa mwi ntapelo zangu. Ni va zuwi ze lato ni chisemo chi mwina na cho kuzwila kwa Jesu Nfumwetu ni kwavo vonse va zumine. Ni lapela kuti chi likani che ntumelo yenu chive chi kolete che nzivo ya zintu zonse zilotu nzina kwetu cha Jesu Kereste. Cho kuti nive ni kusanga ni kwombwa- ombwa che lato lyenu, vakeni che nkulo za varumeli zi pumulele kwenu, vaa kwangu. Nihaike, nihakuvavulyo ni na ziho cha Kereste ku milaya kutenda zi muswanela kutenda. Vakeni che lato, ni kumbila kwenu - niha kuvavulyo I me, Paulusi, mukulu-kwame linu yo suminwe cha Jesu Kereste. 10 Ni mikumbila kuamana ni mwaanangu Onesimusi, u zo ye ni vapepi ne ni suminwe. 11 kakuti inako imwi kana a vena intuso kwenu, kono hanu chena intuso kutuvonse kwenu ni kwangu, 12 Ni vamutumini kwenu hape, iye yeli inkulo yangu. 13 Ni lakaza kuti ne ni vamuviki kunu kwangu, chokuti a ni na mumawenge chevaka lye nzwi. 14 Kono kena ni vasaki kutenda chimwi ni chimwi kusena maikuto enu. Zile anisaka inkezo zenu zilutu kuzwa kusalukite kono cha maikuto malutu. 15 Kono chovulyo a va kauhanywa kwenu chenako zana, chokuti muwole kumuvoza hape kuyakwile. 16 Kete na ve muhikana hape, kono yo hita muhikana, muukwaangu yo sakahala. Yo sakahala sihulu kwangu, ni ahulu kwako, konse ni mwinyama ni kwa Simwine. 17 Cwale hova name sina umukwangu, u mwamuhele mweti njime. 18 Niheva a va kuchiti vuvi kapa a va koloti chimwi kwako, u chilihise kwangu 19 Ime, Paulusi, ni ñola izi che yanza lyangu: Ka ni kulihe hape. Isinyi ku ni wambila kuti mu ni kolota inwe muvene. 20 Ee Muukwaangu, ni pange che chisemo ku Siimwine; he impumulo mwinkulo yangu cha Kresite. 21 Isepo kuamana ni ikute lyako, Ni kuñolela. Nii zi kuti kaupange mane kuhitilila mo ni kumbilila. 22 Chenako i swana, ni lukiseze inzuvo ya beene, Aho ni na insepo kuti che ntapelo zenu ka nihewe kwenu hape. 23 Epafrasi, mukwangu mwintolongo cha Jesu Kresite, u milumelisa. 24 Ni Mareka, ni Aristarko, Damasi, ni Luka, va likani vangu kumusevezi. 25 Chisemo cha Simwine wetu Jesu Kresite chive ni luhuho lwenu. Amen.