Vafilipi
Inkauhanyo 1
Iswe ba Paulusi ni Timutea, bahikana ba Jesu Keresite, kwabana bonse babakungulwa cha Jesu Keresite bekele kwa Filipi, ni bakulwana ni madikoni. Chisemo chibe nanwe ni kozo izwa kwa Ireeza Ishetu ni Simwine wetu Jesu Keresite. Nilitumela kwa Mulimu wangu munimihupwila monse. Inako ni nako mutapelo zangu zonse kwenu, cabuitumela heti nitenda itapelo zangu. Nileta buitumelo kutumelo yenu kwinzwi la Mulimu kuzwa luzuba lwetanzi mane kusika hanu. Nizumina kwechinu chitutenda, mukuti iye yotanga musebezi mulotu kwenu kazwile habusu kumaniniza kutenda zilotu kukasika izuba la Jesu Keresite. Kulotu kwangu kulizuwa munilizuwila ibaka lenu mubonse kakuli mwina kunkulo yangu. Inwe mubonse mubalikani bangu chamusa hanina mumawenge ni mukusileleza ni kukonzeleza inzwi la Ireeza. Initi Ireeza nji paki yangu, muninyolezwi kumibona mubonse mubutungi bwelato la Jesu Keresite. Mi itapelo yangu njeyi: kuti ilato lenu nilinjihe chabungi ni kwinjiha chabungi luli muzibo ni kutwisiso yonse. 10 Kanimilapelela kokuti nimusole ni kusala zintu zilukite chakumaniniza. Kanimilapelele kokuti nimube ni inkulo injolola ni isena mafosisa kuya kwizuba la Keresite. 11 Kakube bulyo mukuti kamube mwizwile zichelantu zichenete ziza cha Jesu Keresite, mwikanya ni kubabazwa kwa Ireeza. 12 Linu nisaka kuti mwizibe, bakwangu, kuti zintu zibatendahali hewulu lyangu zibaletisi kuti iivangeli ihasane chokuhwela. 13 Chendabayobulyo, kuba mumawenge kwangu cha Keresite kubezibahali mucibaka chisilelezwe ni kumwi konse, 14 mi bungi bwabakwangu mwizina la Simwine babakukuwezwa hahulu ibaka lakuba mumawenge kwangu kakuwamba inzwi ninisena lyowa mi ninilukuluhite. 15 Ikumbya bamwi mane babezibahazi za Keresite chamuna ni kulikataza, imi bamwi chakusuni bulyo. 16 Bana bezibahaza Jesu chakusuna kwabo bezi kuti nibabikwa munu chakuzimanina inwzi la Ireeza. 17 Kono bamwi bezibahaza za Keresite chabuñwanyama ni mihupulo isena chisemo. Bahupula kuti baniletela bukaabo mumawange angu. 18 Linu chibileza chi? Iwola kuba inzila ihi ne ihi, iwola kuba chakuchenga kapa cheniti, Keresite wizibahazwa, imi cheyi indava ninyakalala! Eni kaninyakalale. 19 Mukuti niizi kuti iyi indava ileta kuti nilukululwe. Ichi kachitendahale bulyo chebaka le tapelo zenu ni tuso ya Luhuho Lunjolola lwa Jesu Keresite. 20 Ziyendelela chakuya chetibelelo yesepo ni buniti buta kuti keti niniswabe. Mukucho, chesusuezo yonse, sina inako yonse mane naho hahanu, nina itibelelo yakuti Keresite kabuse mubuli wangu, kapa kaibe kakuhala kapa chefu. 21 Kwangu kuhala nji Keresite, imi kufwa kufuma. 22 Kono heba kuhala chenyama kuleta zichelantu kuzwililila hamitendo yangu, linu kanti kanizi chiniswanela kusalwa. 23 Kakuli nikatezwe inketo yachiniswanela kuketa hazobele. Nina itakazo yakufunduka kukekala ni Keresite, ili indava initabela hahulu ni kuhitiliza! 24 Imi hape kushala munyama kuyelele chebaka lyenu. 25 Mukuti nina isepo kuamana nechi, nizi kuti kanishale ni kuzwila habusu kuba nanwe mubonse, chebaka lakuzwila habusu kwenu ni tabo mutumelo. 26 Chebaka lyobulyo, kulumbeka kwenu kwa Jesu Keresite chebaka lyangu kakwinjihe chebaka lakuba kwangu hape mukati kenu. 27 Mukwate fela buhalo bwenu chenzila iyelele iñusa la Keresite. Mutende bulyo njo kuti, kakwina indava kapa nikezite kukumibona kapa kanikwina, niwola kuzuwa mumuzimanine chenguzu chaluhuho lumwina. Nitabela kuzuwa kuti mwina ni moozo umwina kulika kukwatisana hamwina chebaka letumelo yeñusa. 28 Imi musiye kutizwa zintu zonse zichitwa ni zila zenu. Ichi kwabo chisupo chitondeza kusinyeha kwabo. Kono kwenu chisupo chitondeza ipuluso yenu, imi ichi chizwa kwa Ireeza. 29 Mukuti kwenu chichibahewa kale, chebaka la Keresite, isiñi kuzumina fela kwali, kono ni kumunyandila hape. 30 Mukuti namwe mwina kulilwisa kuswana nokuna kumubaboni kwangu, nokuna kumuzuwa kuti kwina name hanu.