Inkauhanyo 4
Kuzwaho, mizwale bangu banisaka, kusanga kwangu nimushukwe, cheinzila muzimane chenguzu Nisimwine, balikani banisuni. Nikumbila Evodia, ni kumbila. Sintike, kuti babe ninkulo imwina kwa simwine. Chabusakusima, nikulaela nawe bulyo, mulikanangu ininyadiswa naye: utuse aba banakazi. Mukuti babanyandi name mukuhasanya evangeli hamwina ni Klementi ni bungi bwabalikani banibali kusebeza nabo, basimazina ena Mumbuka ya Buhalo. Tabele Ireeza inako yonse. Hape muniti, nisangalale. Musiye chishemo chenu chizibwe kubantu. Simwine chiwina hafwihi. Nsanzi ubi nitakazo kuchintu chimwi ni chimwi. Nihakuba bulyo, chimwi ni chimwi chotenda chentapelo ni kukumbila ni kuhempo za kulitumela, usiye inkumpo yako izibwe kwe Ireeza. Imi ikozo ye Ireeza, Ihitiliza kuzuwisisa konse, kaibabalele inkulo yako ni muhupulo wako mwizina la Jesu Keresite. Chakumaninikiza, bakwangu, zintu zonse zisimite, zintu zonse zitompeha, chakumanikiza chintu chonse chikutekeha, chakumaniniza chitu chonse chiwolekete, chakumaniniza chitu chonse chijolola, chakumaniniza chintu chonse chisunwa, chakumaniniza mulaezo uzuweka, haiba kwina chintu chishiyeme kakumaniniza, haiba kwina chimwi chiswanela kutembwa, uhupule chezi zintu. Zintu zobalituti, ni zobaamuheli, ni kuzuwa, ni kubona kwangu, utende izi zintu. Imi Ireeza wekozo kabe nawe. 10 Nina mwi nyakalalo Inkando kwa Simwine, kakuli hanu kumamaninizo chimwapangasicha Impilaelo yenu kwangu. Initi luli mubena Impilaelo kwangu kutazi, kono kana mubena Inako yakunitusa. 11 Kahena chintu chitokwahala kwangu kumiwambila ezi nintu. Kakuli mukuti nibalituti kulitumelela chinina zintu zamukwa uhi no uhi unina kuuli. nizi inako yakutokwa chintu. 12 Mihape nizi inako yakuba nizitu zingi. Munzila Ihi ne Ihi nimu zintu zonse nibalituti Inkunutu mukuliwa hahulu ni mukufwilwa Inzala, mwinako yakuba ni zingi ni munako yakutokwa zingi. 13 Ni wola kutenda zintu zingi zingi chenzila yakwe yoniha Inguzu. 14 Hape linu, ubapangi nenza kuba name kumapalelwi angu. 15 Imi mwizi, inwe mubafilipi, kuti kumatangilo a evangeli, inako inisiya Masodenia, kakwina nkeleke ibali kunitusa mundaba yakuha ni kuamuhela kunde yako wewena. 16 Nanga hanibena mwa Batesalonika, mubatumini ituso yazinitokwa zonse kuhitilila kamwina. 17 Kahena kuti ni tokwa impo. Chamukwa winabulyo, nisaka chichelatu cheti chiekeze kuchimuswanela kuwana. 18 Ni batambuli zintu zonse, minina zingi. Nibahewa zintu zonse. Ni bamuheli kuzwilila kwa Epafrodite zintu zizwakwenu. Impalisa ya aloma ina munko mulotu, chitabelo chiamuhelwe ni kutabisa Ireeza. 19 Imi Ireeza wangu kezuzize zonse zotokwa kakuya kabufumu bwakwe nikanya ya Jesu Keresite hanukwe. 20 Kwe Ireeza ni Ishetu ni kanya yakuya kwile. Amen. 21 Mulumelise boonse kwa Jesu Keresite. Bakwetu baninanabo bamilumelisa. 22 Balumeli bonse kunu bamilumeli, sihulu benzubo ya Sesare. 23 Chishemo cha Simwine Jesu Keresite chibe niluhuho lwenu.